Malvik kommune svikter dessverre de sårbare barna – det er uholdbart

Regjeringen, med Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i spissen, har nå laget en "trafikklys-modell" for barnevernet. I denne modellen, får alle kommuner enten røde, gule og grønne lys, alt etter hvor mange avvik de har i barnevernet.

Regjeringen har heldigvis startet et historisk kompetanseløft for det kommunale barnevernet. Den inneholder flere tiltak for å møte utfordringer i tjenestene. Veiledningsteam og tjenestestøtteprogrammet er tiltak som særlig rettes mot utsatte kommuner. Hele 25 millioner kroner er satt av ekstra i neste års budsjett, for å styrke kommunenes veiledning og oppfølging av fosterhjem. 

Modellen er et «trafikklyssystem» basert på en oversikt over kommunene på tre indikatorer: Tilsynskrav i fosterhjem ikke oppfylt, oppfølging og kontroll i fosterhjem ikke oppfylt og fristbrudd i undersøkelsessaker. Dette er den første systematiske oversikten over tilstanden på disse områdene hvor kommunene er kategorisert etter ulik grad av risiko.

De tre indikatorene er relevante for å vurdere om den enkelte tjeneste oppfyller lovkrav, men sier ingenting om kvaliteten på arbeidet som gjøres med undersøkelser eller oppfølging av fosterhjem. Indikatorene dekker også kun en begrenset del av barnevernstjenestens ansvar og oppgaver.

Får en kommune «Rødt lys» betyr det en betydelig risiko for avvik i henhold til lov og forskrift. «Gult lys» betyr en moderat risiko for avvik i henhold til lov og forskrift og et «Grønt lys» liten, eller ingen risiko for avvik i henhold til lov og forskrift.

Malvik kommune får heldigvis «Grønt lys» på indikatoren som gjelder tilsynskrav i fosterhjem, men det er dessverre en økning fra 5% til 8%, fra 2016 til 2018. 

Når det gjelder indikatorene som gjelder oppfølging og kontroll i fosterhjem får Malvik kommune bare «Gult lys». Noe som betyr at Malvik har en moderat risiko for avvik i henhold til lov og forskrift, og dette vil si at barna våre får ikke den hjelpen de har krav på. Dessverre kan man også i denne indikatoren se at prosentandelen er økende, da den i 2016 var på 6%, mens den i 2018 var på hele 19%.

Malvik kommune får dessverre «Rødt lys» på indikatoren som gjelder fristbrudd i undersøkelsessaker. Malvik kommune har altså en betydelig risiko for avvik i henhold til lov og forskrift, når det gjelder fristbrudd i disse sakene.

Barnevernet har en plikt for å vurdere bekymringsmeldinger som går på hvordan et barn har det i hjemmet. Det kan være meldinger fra skole, helsesøster, familie og naboer. Barnevernet har da tre måneder på seg til å sjekke om barnet har det bra hjemme.

Det er svært sårbare barn det her er snakk om, og jeg godtar rett og slett ikke at kommunen ikke følger opp sitt lovpålagte ansvar, og får «Rødt lys» når det gjelder undersøkelsessaker.

Selv om oversikten gir ikke en helhetlig vurdering av tilstanden på barnevernstjenesten i kommunen, så snakker vi her om barn som ikke har noen til å passe på seg annet enn det offentlige. Jeg mener den fremste oppgaven til oss politikerne faktisk er å passe på nettopp disse barna, og her sviker vi dem.

Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for at barnevernstjenesten praktiserer i tråd med gjeldende regelverk og ikke minst at denne er forsvarlig. 

Rådmann og ordfører må nå sørge for at de får forsvarlig omsorg, for svikter kommunen i barnevernet, rammes de svakeste med størst behov for hjelp. 

Kommunen må ta ansvar for å gi barna den hjelpen de trenger, når de trenger den som mest.

Ordførerkandidat Eva Lundemo