Mangfold og toleranse

Sammen med Malvik Høyre mener jeg at mangfold og toleranse er viktige verdier vi skal ta vare på i lokalsamfunnet. 

Mangfoldet bidrar til å utfordre og utvikle oss. Toleranse innebærer grunnleggende respekt for forskjeller relatert til kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.
Tillit til hverandre
For meg er det viktig at vi skal ha en høy grad av tillit til hverandre. Gjensidig respekt og toleranse er avgjørende for å ivareta denne tilliten, også̊ i fremtiden.
Vi må sikre at hver og en av oss har retten til å være annerledes, for mangfold står ikke i motsetning til fellesskap.
Åpenhet og -mangfolderklæring
Vi vil at kommunen skal ha en åpenhet og -mangfolderklæring i form av en handlingsplan som understreker at reelt mangfold betyr at innbyggerne skal føle seg trygge på at de ikke diskrimineres på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge, kjønn, funksjonshemming, alder eller seksuell legning.
Vi skal jobbe for å ha en god integreringsprosess og et velfungerende samfunn som forutsetter en felles forståelse for vårt samfunn og kultur, og kommunen skal ha som mål at man alltid skal kalle inn minst en kvalifisert kandidat med innvandrerbakgrunn til jobbintervju.
Aktivitetsplikt
Kommunen skal lage en egen lokal integreringsstrategi, som blir en forlengelse av regjeringens nasjonale strategi, og vi vil se på aktivitetsplikt for kommunale støtteordninger.
Viktig rolle
Vi vil legge til rette for at flere med nedsatt funksjonsevne og minoritetsbakgrunn deltar i kultur og annen frivillig aktivitet, og legge til rette for gode rammebetingelser for frivillige organisasjoner da disse spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet.
Her kan du lese «Omsorg for personer med funksjonsnedsettelse», som er et av punktene i vårt program. Ett annet punkt verdt å lese, er «Frivillighet» hvor man kan se hvordan nettopp frivillighet kan brukes, og spille en viktig rolle i integreringsarbeidet.
Synes du dette er en god politikk – stem Malvik Høyre!
Godt valg!
Eva Lundemo
Ordførerkandidat
Malvik Høyre