Mobbing i grunnskolen

Under kommunestyremøtet 30. januar var Forvaltningsrevisjonsrapport - Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen til behandling. Malvik Høyre syntes dette er en grundig rapport, som dessverre avdekker svakheter knyttet til saksbehandling.


I forvaltningsrevisjonen har en ekstern revisor søkt å belyse hvordan skolene i Malvik arbeider for å avdekke mobbing og følge opp mobbesaker.

Revisor konkluderer med at det er avdekket store svakheter knyttet til saksbehandlingen av slike saker og hva som er dokumentert i enkeltvedtakene.

Dette gjelder blant annet det å konstatere brudd på retten til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, framstilling av sakens faktagrunnlag, begrunnelse for vedtaket som fattes og dokumentert saksbehandlingstid. Ingen av de kontrollerte enkeltvedtakene opplyser om muligheten for partene til å få se sakens dokumenter.

I den grad man er uenig i vedtak og/eller tiltak, så er det vesentlig for partene å vite at man har rett til innsyn i de dokumenter som saken bygger på. I tillegg er det dokumentert at skolene ikke har noen systematisk tilnærming til og behandling av sensitive personopplysninger. Det er fortsatt en stor risiko for at relevant dokumentasjon i sakene ikke blir arkivert og at sensitive personopplysninger kommer på avveie. Revisor konkluderer derfor med at skolene i Malvik ikke håndterer mobbesaker i tråd med opplæringsloven og forvaltningslovens krav til forsvarlig saksbehandling. 

På  bakgrunn av dette stemte Malvik Høyre for at rådmannen skal følge opp revisors anbefalinger, bruke rapporten som et innspill i det videre arbeid mot mobbing i grunnskolen og Rådmannen skal sikre at all tilgjengelig dokumentasjon av eldre saker knyttet til enkeltpersoner oppbevares forsvarlig og en skriftlig tilbakemelding gis til kontrollutvalget. 

I tillegg ønsket Malvik Høyre at rådmannen skulle komme tilbake til kommunestyret med en tilbakemelding og foreslo derfor følgende:

Kommunestyret ber rådmannen gi kommunestyret en tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp i kommunestyremøtet i oktober 2017. 

Dette forslaget fra Malvik Høyre ble enstemmig vedtatt.

Rapporten kan leses i sin helhet ved å følge denne linken (se side 148)