Mostadmarkskiltet

For Malvik Høyre er det viktig at hele Malviks befolkning, de kommuneansatte, frivilligheten og næringslivet skal oppleve at Malvik kommune er en JA— kommune.

Vi jobber for at Malvik kommune skal være en god kommune både bo og jobbe i, og vi ønsker å tilrettelegge for at folk vil flytte og bli boende i vår fantastiske kommune. 

Mostadmark, med sine omlag 450 innbyggere mener vi er en viktig del av kommunen. Vi i Malvik Høyre vil at innbyggerne også i Mostadmark skal ønske å bli boende, at flere ønsker å flytte dit og ikke minst at de som bor der, skal anse kommunen som en JA— kommune.

Kommunestyret vedtok den, 4. april 2016 at det skulle nedsettes et tverrpolitisk utvalg for å drøfte, og ikke minst fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark.

I møte 28. november 2016 besluttet formannskapet å nedsette et arbeidsutvalg, bestående av 3 representanter fra kommunestyrets flertall, og 2 representanter fra kommunestyrets mindretall, samt en rekke representanter fra lag og foreningsliv i Mostadmark. I tillegg har også representanter fra Meraker Brug og Jøssåsen Landsby vært med i gruppa. 

Jobben dette utvalget nå har gjort, har vært både viktig og positivt. I følge gruppen selv, har dette også vært en viktig møteplass og arena for dialog mellom ulike interesser i bygda. 

Den vedlagte sluttrapporten fra «Mostadmarkutvalget» er delt i tre;

Første del, Arealplanarbeidet, inneholder områder og tiltak som gruppen mener bør vurderes i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Disse momentene er oversendt Malvik kommune samlet, etter råd fra virksomhet for areal og samfunnsplanlegging.

Andre del, Hva kan kommunen gjøre, er tiltak som utvalget mener Malvik kommune bør bidra med, eller vurdere, og som kan bidra positivt i videre utvikling av Mostadmark.

Tredje del, Hva kan bygda gjøre selv og er en liste med tiltak som i stor grad er avhengig av innsats fra interessegrupper eller enkeltpersoner i Mostadmark. For å koordinere dette arbeidet har lag og organisasjoner bestemt seg for å videreføre samarbeidet i en egen arbeidsgruppe, med bred representasjon fra bygda. 

Malvik Høyre vil bruke rapporten som et verktøy i politisk behandling, både i henhold til fremtidige budsjett, økonomi og arealsaker. 

Derimot - ett av punktene utvalget mener at kommunen kan gjøre, var å flytte skiltet med "Mostadmark".

Dette anså vårt formannskapsmedlem Eva Lundemo at ikke trengte å vente, og stilte derfor følgende forslag til vedtak under Formannskapsmøte den 15. mai 2017:

Ber rådmannen se på muligheten om å flytte "Mostadmarkskiltet" nærmere Hommelvik og om mulig, iverksette flytting.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av Formannskapet og Malvik Høyre vil selvfølgelig følge opp at vedtaket blir gjennomført.