Nesten en halv million til Malvik

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Det er viktig å skape gode rammebetingelser for de lagene og foreningene som påtar seg slike anleggsinvesteringer, derfor har Høyre og FRP sammen med KRF og Venstre sikrer full kompensasjon for idrettsanlegg. Stortingskandidat Guro Angell Gimse ble med vår gruppeleder, Eva Lundemo for å se på klubbhuset til Hommelvik IL friidrett, på Øya idrettsanlegg.

Hommelvik IL - Øya idrettsanlegg - klubbhus friidrett fikk bevilget hele kr. 194.212, i momskompensasjon.

Totalt er det bevilget kr. 29.266.721 til Sør Trøndelag og 434.988, av disse er det bevilget til to søkere her i Malvik. I tillegg til Hommelvik IL - Øya idrettsanlegg - klubbhus friidrett fikk Muruvik Vel - Muruvik Kunstgressbane kr. 240.494,-

Lotteri- og stiftelsestilsynet (LS) mottok i nnen fristen den 1. mars søknader om kompensasjon med et samlet søknadsbeløp på om lag 199 millioner kroner. LS er nå ferdig med behandlingen og endelig godkjent søknadsbeløp er på er på 169,3 mill. kroner. 

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret, jf. frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4, avgrenset til:

  1. demokratiske ikke-økonomiske foreninger

  2. tros- og livssynsorganisasjoner som ikke omfattes av punkt a.

  3. stiftelser, jf. stiftelsesloven § 4 tredje ledd, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens virksomhet.

Målgruppen må i tillegg fylle øvrige vilkår for å kunne søke, jf. forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Tilskuddsordningen skal gi kompensasjon for merverdiavgift etter søknad fra frivillige organisasjoner innenfor bevilgningen for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle innvilgede søknader. 

Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene.