Ny interpellasjon om mobbesaken

Da Malvik Arbeiderparti, Malvik Senterparti og Malvik SV som kjent har snudd i den mye omtalte ankesaken, er forutsetningene for interpellasjon vår gruppeleder Eva Lundemo sendte inn den 3. jauar 2016, endret. Malvik Høyre har derfor sendt inn en ny interpellasjon, hvor vi setter mobbing på dagsorden.

Ordfører - Kan ordføreren forsikre om at det i Malvik kommune ikke er pågående mobbesaker, at det ikke er innmeldte saker eller at det ikke er kommet bekymringsmeldinger om mobbing til skoleledelsen pr i dag? Det er viktig å ha nulltoleranse for mobbing, men nulltoleranse må aldri bli en hvilepute. Arbeide mot mobbing må pågå kontinuerlig. Vi må ha fokus, motivasjon, vilje, ansvarliggjøring og innsats for overhode å ha mulighet til å nærme oss målet om null mobbing. For å motarbeide mobbing, må vi først erkjenne at vi har et problem med mobbing. Kommunens nye plan mot mobbing skal snart behandles politisk. Malvik Høyre kommer da til å gjøre en grundig jobb for å sikre at dette ikke bare blir en plan som ser fin ut på papiret. På kommunens hjemmeside står det: «Organisasjonen skal gjenspeile samfunnets mangfold, og i bunnen av dette ligger verdiene Åpen - Nyskapende - Samhandlende. Malvik kommune omfatter i denne sammenheng både folkevalgte, rådmann og alle ansatte.» Viktige verdier, hvis de blir etterlevd. De har ingen verdi, hvis det bare er ord. - Mener ordføreren at den omtalte ankesaken i forbindelse med Sør-Trøndelag tingretts dom av 25. november 2015, er håndtert i tråd med "åpen, nyskapende og samhandlende"? I formannskapets møte 5. januar 2016 ble det fra ordføreren sagt at behandlingen av denne saken skulle gjennomgås av formannskapet. Malvik Høyre mener dette må behandles i tråd med kommunens egne verdier og har derfor følgende forslag til vedtak: - Kommunestyret, som kommunens øverste organ, skal på neste kommunestyremøte ha en full gjennomgang av hvordan hele denne saken har vært håndtert fra kommunens side.

Malvik 10. januar 2016

Eva Lundemo Malvik Høyre