Økonomiske vilkår for barnehager

I Norge har vi et mangfold av barnehager. Det er både private, ideelle og kommunale drivere, store og små barnehager, med ulike pedagogiske retninger og fokusområder.

Mangfoldet gir valgfrihet for foreldre og barn. Foreldrene er faktisk, år etter år, mest fornøyde med de private barnehagene. En slik velferdsmiks, med private og offentlige drivere, er både nødvendig og bra.
I Malvik har vi syv kommunale, fire familiebarnehager og fire private barnehager. Private barnehager finansieres med foreldrebetaling og tilskudd fra kommunen. Foreldrebetalingen er tilnærmet lik over hele landet, mens tilskuddet til drift av barnehagen varierer.

Tilskuddet beregnes på grunnlag av to år gamle regnskapstall i kommunale barnehager. Malvik kommune har et veldig lavt tilskuddsnivå. 

Da bemanningsnormen ble innført, økte kommunenes kostnader til bemanning. Tilskuddet til de private barnehagene øker imidlertid ikke før to år etter. Det gjør at mange private barnehager nå har store økonomiske vansker, går med underskudd og risikerer å bruke opp egenkapital eller går konkurs.

I Malvik, vil den ytterste konsekvens av den kursen som nå er satt, være at private barnehager i kommunen avvikles og omlag 100 barn, vil være uten barnehageplass i Malvik innen en 2-års periode.

Sammen med Trøndelag Høyre, har vi i Malvik Høyre vedtatt å jobbe for at det skal gjøres endringer i tilskuddssystemet til private barnehager, som gjør at private og kommunale barnehager likebehandles økonomisk.

I tillegge vil vi at utgifter til lærlinger i barnehager, skal regnes med i beregningsgrunnlaget og ikke minst at vi vil gjennomgå bemanningskravene i barnehagene, slik at de blir enklere å håndtere for barnehagene, samtidig som en opprettholder intensjonene med ordningen.