Reduksjon i antall lærere, er ingen bagatell

Rådmannen signaliserte alt 16. januar at den økonomiske situasjonen innenfor helse- og velferdsområdet nok en gang var krevende og at dette tilsa en budsjettmessig utfordring på om lag 10 millioner kroner.


I Formannskap den 3. april 2017 ble sak «Omstillingstiltak for å sikre balanse i 2017-budsjettet» politisk behandlet. Her var det blant annet følgende kutt foreslått:

Skole

Innenfor skole foreslås det å redusere med inntil 5 stillinger fra 01.08.2017, som gir en reduksjon i kostnader med 1,5 millioner i 2017.

Styrking 1. – 4. trinn er skjermet, og konsekvenser blir noe lavere lærertetthet 5.-10. trinn. På årsbasis utgjør reduksjonen 2,8 millioner kroner. I 2017 vil skolene i tillegg få en generell innsparing på 1,1 millioner kroner, som fordeles etter elevtall på skolene.

Barnehage

Redusere åpningstiden i barnehagene med 15 minutter per dag. Dette betyr konkret at åpningstiden blir 9,5 timer per dag. Tiltaket anslås å gi en innsparing på 0,45 millioner kroner i 2017 (delårseffekt) og 1,1 millioner kroner på årsbasis. Ytterligere reduksjon i 2017 (0,1 millioner kroner) gjennomføres gjennom generelle justeringer og effektivisering.

Helse og velferd

Det foreslås å redusere kostnadene tilsvarende 2,9 årsverk, inklusiv reduksjon i kommuneoverlegestillingen. Konsekvensen vil være noe redusert kapasitet hos enkelte virksomheter. Det arbeides med en interkommunal avtale om kommuneoverlegefunksjonen. Tiltakene gir til sammen en innsparing på 2,55 millioner kroner. Effektiviseringen gjennomføres ved å holde stillinger vakante, og ingen av tiltakene medfører oppsigelser av ansatte. 74 Den resterende del av det samlede innsparingskravet på 2,8 millioner kroner innenfor rammeområdet effektueres gjennom bedrede rutiner på leasing og innkjøp, dvs. standardisering og utnyttelse av avtaler.

Kultur

Innenfor virksomhet kultur gjennomføres det generelle kostnadsreduserende tiltak som utgjør 0,25 millioner kroner.

Barne- og familietjenesten

Generelle reduksjoner (vakanser, redusert vikarbruk) tilsvarende 0,25 millioner kroner. Kjøp av tjenester til barnevernstiltak i hjemmet reduseres med 0,4 millioner kroner.

Eiendomsservice

Ved å justere renholdfrekvensen på de ulike objektene, reduserer virksomheten lønnskostnadene med 0,4 millioner kroner i 2017 ved at deler av naturlige avganger ikke erstattes. For 2018 og fremover vil effekten av tiltaket være noe høyere, som følge av at ny frekvens da er lik på alle objekt. Ytterligere reduksjon i 2017 (0,2 millioner kroner) tas på vedlikeholdsbudsjettet.

Teknisk

Virksomhet FDV og Virksomhet ARESAM reduserer driften med til sammen 0,4 millioner kroner gjennom generelle justeringer.

Malvik FrP og Malvik Høyre ønsker å tenke nytt

Malvik FrP og Malvik Høyre er tydelige på at vi gjennom mange år, og på hver vår måte har advart mot dette. Politisk flertall har gjennom mange år, kuttet litt her og litt der, og dette mener vi rammer tjenestetilbudet til våre innbyggere. Spesielt mener vi en reduksjon i antall lærere vil svekke en allerede presset bemanningssituasjon ved skolene.

For å sikre både balanse i 2017-budsjettet og tjenestetilbudet til våre innbyggere stilte Malvik FrP og Malvik Høyre, et felles forslag om å umiddelbart starte en prosess med konkurranseutsetting av kommunens hjemmetjenester, og vi vises til NHO- service sin rapport som viser at Malvik kommune har et helårlig innsparingspotensial på 18 millioner ved å gjennomføre dette.

Konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting er ikke det samme som privatisering. For, ved privatisering betaler den enkelte bruker for tjenesten selv og ved konkurranseutsetting betaler det offentlige for tjenesten som du mottar, men det er private eller ideelle aktører som utfører arbeidet i henhold til kontrakt med kommunen.

Konkurranseutsetting av tjenester handler ikke bare om å produsere kommunale tjenester billigst mulig, det handler om hvordan kommunene kan får mer ut av knappe ressurser og å utvikle tjenestene til det beste for innbyggerne.

Effektiv utnyttelse av knappe ressurser i kommunene tilsier et kontinuerlig fokus på forbedring. Målet er å sikre gode tjenester til så mange som mulig. Den demografiske utviklingen og økende forventninger til valgfrihet og tjenestenivå, krever en ressursanvendelse som gjør kommunen bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer.

Ved konkurranseutsetting av tjenesteproduksjonen frigjøres det en betydelig ressursgevinst. Kommunen får den største delen av de frigjorte ressursene i form av reduserte kostnader. Leverandører som driver effektivt får et overskudd. Staten får en andel av de frigjorte ressursene via skatt på overskudd hos eksterne leverandører.

Trivsel og arbeidssituasjon

Konkurranseutsetting leder ofte til effektivisering. Men det betyr ikke at man må løpe fortere eller øke belastningen på kroppen. Den seriøse delen av bransjen er god til bedre tilrettelegging av arbeidet og oppfølging av ansatte for å forebygge muskel- og skjelettplager gjennom opplæring i riktige arbeidsmetoder, oppfordring og støtte til trening på fritiden og tidlig intervensjon ved tilløp til plager. Mange opplever økt trivsel når de får ny arbeidsgiver. Viktig i denne sammenheng er at private bedrifter ofte har kortere vei fra ansatt til ledelse, og det gir den enkelte økt innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon. Mer utfordrende arbeidsoppgaver og økt samarbeid med kolleger er også ofte resultatet for arbeidstakere som går fra offentlig til privat virksomhet.

Sykefravær

En annen viktig indikator på evnen til å levere kvalitet, godt arbeidsmiljø, trivsel og god ledelse, er sykefraværet. Statistikk SSB har utarbeidet på oppdrag for NHO Service viser at det legemeldte fraværet på årsbasis er lavere i private enn i offentlige virksomheter. Alle tallene det refereres til på sykefravær, er på landsbasis.

Omstilling

Omstilling er en naturlig del av konkurranseutsetting, men det legges som oftest betydelig vekt på at dette skal skje uten negative konsekvenser for ansatte. Et gjennomgående trekk konkurranseutsettingssituasjoner er at de ansatte i utgangspunktet er skeptiske til endringer, men at de blir mer positive etter gjennomføringen. Både lovgiver og partene i arbeidslivet har gjennom lov og avtaleverk laget regler som skal sikre de ansatte og deres rettigheter i forbindelse med en omstilling.

Det politiske flertallet

Dessverre ønsket det politiske flertallet heller å gjøre kutt i lærertetthet, barnehagens åpningstider og redusere kostnadene til årsverk. Forslaget falt derfor med 5 stemmer mot 2 stemmer.

Saken skal også behandles i kommunestyret.