Retten til heldøgns pleie og omsorg

Brit R. Aune, en av Malvik Høyre sine representanter i det politiske utvalget for Helse og velferd, har sendt ordføreren en interpellasjon. Hun spør hvor Malvik kommune står i saken, og om ordføreren vil om nødvendig bidra til at kommunen har den lovpålagte forskrift på plass innen 1. juli 2017.

Interpellasjon til kommunestyremøtet 27. februar 2017


Før sommeren må Malvik kommune ha vedtatt forskrift om retten til heldøgns pleie og omsorg


I dag kan kommunene ha fleksible kriterier for hvem som får sykehjemsplass eller heldøgns omsorg hjemme. Kriteriene kan tilpasses antall tilgjengelige plasser, slik at det i teorien ikke er ventelister. Vi i Malvik Høyre er opptatt av hvordan det er i Malvik kommune. 

I juni 2016 ble det gjort lovendringer om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. 
Lovendringene tydeliggjør retten til slikt opphold og skal bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen ved å pålegge kommunene å gi forskrifter med kommunale kriterier for tildeling og å føre ventelister. 
Pasientens og brukerens rett til vedtak dersom de oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste skal bedre rettsstillingen for den enkelte. 

Lovendringene som tydeliggjør retten til sykehjemsplass og tilsvarende bolig ble satt i kraft 1. juli 2016. Kommunene ble gitt tid til å vedta kommunale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før pasientenes og brukernes rettigheter etter disse ikraftsettes.

Fra 1. juli 2017 er alle kommuner pålagt å ha en kommunal forskrift med faste, objektive kriterier for når folk har rett på sykehjemsplass eller tilsvarende.

Kommunen må følge lovens intensjon og ha en faglig vurdering av når en person ikke kan bo hjemme, og legens vurdering vil veie tyngre enn tidligere.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i den siste tiden uttalt bekymring for at mange kommuner ikke i tide får vedtatt en forskrift for hvem som skal tildeles sykehjemsplass + evt. ventelisteplass.

Høyre sitt spørsmål til ordføreren er derfor:

- Hvor står saken i Malvik kommune, og vil ordføreren om nødvendig bidra til at kommunen har den lovpålagte forskrift på plass innen 1. juli 2017?

Malvik 08.02.2017

Brit R. Aune
Malvik Høyre