Ridebane ved Fossan i Malvik?

Fylkesmannen har klaget på vedtaket om å godkjenne en privat ridebane på et småbruk ved Fossan og Malvik Høyre syntes det er synd at fylkesmannen er så rigid.

Ut av drift

I sin klage skriver fylkesmannen at eiendommen ligger i et område med gode jordbruksarealer og med stor interesse for leiejord. Ridebanen er til hobbybruk, og selv om omdisponeringen ikke er varig på sammen åte som boligbygging, men at slike anlegg innebærer at jord går ut av varig drift.

– Hensynet til jordvernet tilsier derfor at arealer av matjordkvalitet forbeholdes for jordbruksproduksjon. Selv om arealet er lite, utgjør summen av slike tiltak at et stort antall dekar omdisponeres årlig, skriver fylkesmannen.

Klagen vil bli behandlet i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging. Dersom utvalget fastholder sitt vedtak vil klagen oversendes en sette fylkesmann til endelig avgjørelse.

Rigid fylkesmann

– Det er synd at fylkesmannen ser så rigid på paragrafene, og ikke ser det positive i denne søknaden, sier Anders Frost Nordhaug, Høyres medlem i Aresam.

–Alt som kan være med å løfte utkantene i kommunen er positivt. Det er også viktig når det kommer positive initiativ fra dem som bor der eller flytter dit, at vi som politikere er positiv til det de ønsker å få til og sier ja, sier Nordhaug i en kommentar til fylkesmannens klage.

– Dyrket mark blir ikke ødelagt og heller ikke båndlagt for all fremtid. Dersom man får behov for å øke arealer til matproduksjon, kan det aktuelle arealet relativt enkelt tilbakeføres. Et annet moment er at dersom de hadde søkt om å få etablere ridebanen som næring i landbruket, ville det sannsynligvis blitt vedtatt, sier Anders Frost Nordhaug.

Tekst er hentet fra MalvikBladet 01.02.2017