Ønsket samboergaranti i Malvik kommune

Malvik Høyre har programfestet at gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste oppgaver. Vi i Malvik Høyre ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren.

Malvik Høyre vil alltid jobbe for at Malvik kommune skal sette mennesket i fokus, ikke systemet. 

Malvik Høyre vil som et ledd i dette, nå garanterer at samboere og ektefeller kan bo sammen på sykehjem her i kommunen. Vi er derfor glad for at Torgeir Anda, fra Venstre og Terje Hansen fra Frp valgte å støtte dette. Både ved å signere forslaget, og ved å stemme for at Malvik kommune skal innføre en samboergaranti for å sikre at eldre par, som ønsker å bo sammen får mulighet til det.

Regjeringen har innført en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg, og alle kommuner er pålagt å lage en lokal forskrift som definerer denne retten, innen juli 2017.

Formålet med forskriften er å sikre at pasienten/brukeren får både nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, og at kommunens helse- og omsorgstjenester utformes i tråd med pasientenes/brukernes ønsker.

Forskriften skal bidra til åpenhet rundt tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig og hvilke klargjøre hvilke kriterier som ligger til grunn for tildeling.

Forskriften skal beskrive hva kommunen plikter å gjøre i påvente av at pasienten/brukeren kan få et slikt tilbud

Formannskapet i Malvik Kommune behandlet, den 15. mai saken "Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister".

 I den forbindelse foreslo Eva Lundemo, på vegne av Høyre, Frp og Venstre at Malvik kommune skulle innføre en samboergaranti.

«Samboergarantien" vil sikre at eldre par som ønsker å bo sammen får mulighet til det. Kriteriet er at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold.

Forslaget lød som følger:

Nytt punkt som §5

"Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak om langtidsopphold. Det forutsetter at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt delvis oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold. Det kreves egenandel for opphold etter gjeldende satser for korttidsopphold.»

Forslaget ble dessverre nedstemt da Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet valgte å ikke stemte for forslaget fra oss i mindretallet. 

Derimot syntes det politiske flertallet at ideen var så god, at de valgte å endre ordlyden, signere med sine navn for så å vedta sitt eget forslag.

Om dette er en ryddig måte å gjøre ting på, om dette er å stjele saker eller om dette rett og slett er at flertallet, med Arbeiderpartiet i spissen, anser Høyrepolitikk for å være så god politikk at de ønsker å "adopterer" det, overlater vi til innbyggerne å ta stilling til.

Malvik Høyre vil fortsette å jobbe for at Malvik kommune skal sette mennesket i fokus, ikke systemet.