Spør om redusert plass i barnehage

Vår kommunestyrerepresentant, og medlem i utvalg for oppvekst og kultur, Anders Frost, setter fokus på muligheten for reduserte plasser i barnehagene her i Malvik.

Han har derfor sendt følgende forespørsel til ordføreren, før neste kommunestyremøte:

Under koronastengingen av barnehager og skoler i Malvik har vi sett hvilken god jobb både barnehagene og skolene gjør med å ta vare på, og gi et godt pedagogisk tilbud, til våre barn.

Alle foreldre som har hatt hjemmekontor har fått erfare og opplevd hvor mye barna har savnet barnehagen og skolen. Vi har latt oss imponere av lærerne som har drevet undervisning på nett, og vi har blitt forstyrret av barn som ikke synes vi foreldre er like gode i lek og moro, som det de ansatte i barnehagen er. Kort sagt – vi har sett verdien av en god skole og av en god barnehage. Vi har latt oss imponere av den jobben våre ansatte i barnehagene og i skolene gjør.  

Jeg vil gjerne henlede oppmerksomheten mot barnehagene for mitt spørsmål.

Jeg har blitt kontaktet og informert om at det i praksis ikke er mulig å få annet enn fulltidsplass i barnehagene i kommunen. Ingen barnehager ønsker å ta imot barn på annet enn fulltidsplass. Det til tross for at det er et behov for deltidsplasser.

På kommunens nettsider er det fastsatt priser fra full plass og helt ned på enkelt timer, så jeg er litt forundret over henvendelsen.

1. Kan ordføreren bekrefte at dette er tilfelle – at det i Malvik kommune i praksis ikke er mulig å få annet enn full plass i barnehagene?

2. Hvor mange har eventuelt redusert plass, gjerne fordelt på kommunale barnehager og private barnehager i Malvik?

Hvis det er tilfelle at man i Malvik kommune ikke kan tilby reduserte plasser, vil det være noe vi politikere må se nærmere på. 

Jeg mener vi som ansvarlige politikere i kommunen må forholde oss til at familiers behov er ulike. Eksempelvis kan det være at en av foreldrene er hjemmeværende, men at det vil være ønskelig både for foreldrene og det offentlige at barnet har litt tid i barnehagen. Det kan være for å møte andre barn, utvikling av språk, eller forhold i hjemme eller hos barnet som gjør at barnet trenger oppfølging av fagpersoner.

Det kan også være foreldre som er turnus arbeidere, mangler nærboende besteforeldre eller andre i nettverket rundt som kan bidra og avlaste. Det kan være at en eller begge foreldre er uføre, og derfor har behov for redusert plass. Mange ulike grunner til at et redusert tilbud i barnehage er viktig.

Basert på ditt svar ordfører, ønsker jeg derfor eventuelt å fremme følgende forslag:

«Rådmannen bes i forbindelse med at budsjettet for 2021 fremmes, legge frem en sak på hvordan kommunen kan tilrettelegge for mer fleksibilitet i tilbudet av redusert plass i barnehagene, med tilhørende konsekvenser for budsjettet. Om mulig bør saken behandles av Utvalg for oppvekst og kultur, før den kommer til formannsskapet og kommunestyre».