VALGET 2003 og VALGET 2015 SAMMENLIGNINGER - LIKHETER???

Kommunevalget i Malvik Kommune (MK) er nært forestående og mange er spent på hva resultatet blir. Samtidig tenker vi tilbake og lurer på om det er noe som skiller dette valget fra de vi har bak oss. Hva har egentlig skjedd de siste årene – vi har lett for å glemme - er det noen likheter?


Jo da mye har skjedd og mye er bra, men det finns noen fundamentale likheter som slett ikke er så bra. Sammenligner vi situasjonen foran valget 2003 og dagens situasjon er det noen likheter som er illevarslende og som er verdt å tenke gjennom før man putter stemmeseddelen i valgurna.

I 2003 overtok de borgerlige makten etter flere tiår med sammenhengende AP- styre. Etter flere års dårlig økonomistyring var MK havnet på den såkalte ROBEK-listen. Det vil i praksis si under statlig (FYLKESMANNEN) administrasjon, som igjen betyr at MK måtte ha godkjenning fra Fylkesmannen for å kunne vedta større investeringer. MK og Malviks politikere var med andre ord   fratatt handlefriheten i større saker. Kommunen hadde overinvestert, økonomistyringen var dårlig og gjelden var så stor at kommunen lå meget høyt på lista over norske kommuner med størst gjeld pr innbygger. Driftsunderskuddene var ikke lenger til å leve med og noe måtte gjøres, og det snarest mulig. Arbeiderpartiet mente innføring av eiendomsskatt var helt nødvendig for å løse problemene, mens Høyre som garantist mot innføring av eiendomsskatt, mente målrettet og stram økonomistyring var det som måtte til. Det var bakteppet før valget 2003.

Velgerne i MK den gang var klar over denne situasjonen og stemte slik at det ga grunnlag for borgerlig flertall. Dette til tross for at den borgerlige lovnaden før valget kan oppsummeres i en setning. «Det bli 4 tøffe år, men vi må og skal få orden på økonomien i MK i perioden»

Velgerne ga de borgerlige sin tillit den gangen og resultatet ble som de fleste husker at MK i løpet av perioden fikk styring på økonomien- kom i balanse – fikk opparbeidet et lite fond og ble strøket fra ROBEK-lista. Det var en ganske tøff medisin som måtte til, men vi kan fastslå at den virket. MK og Malviks politikere gjenvant sin handlefrihet i perioden 2003 – 2007. Etter 4 år var MK ute av ROBEK-lista, gjelden var redusert med ca 130 mil., driftskostnadene redusert med drøye 20 mil pr år, økonomien i balanse totalt sett og et lite reservefond var opparbeidet.

Hva har så dette med kommende valg å gjøre? Likheten når det gjelder den økonomiske balansen og økonomistyringen er påfallende lik situasjonen før valget i 2003. MK er riktig nok ikke på ROBEK lista denne gangen, men neppe langt unna om intet gjøres. Eiendomsskatten er dessverre innført etter løftebrudd fra Arbeiderpartiet i inneværende periode, og en økning av eiendomsskatten fra neste år, er deres eneste svar på de utfordringer MK står ovenfor! Høyre avviser dette og vil peke på de tiltak som ble gjort i perioden 2003 – 2007, som viste seg å virke, og som kan hende med fordel kan iverksettes igjen. Noen må ta ansvar og styring for å gjenopprette økonomisk balanse for å unngå at man igjen mister handlefrihet – det må være et hovedmål.

Hvilke tiltak gjorde man så i 2003 – 2007 som virket og kan noen av disse være aktuell medisin også denne gangen?

De samarbeidende parter gikk sammen og laget en felles plattform (Gullhaugerklæringen) Den inneholdt 25 hovedmål for perioden og viste seg å bli et viktig og avgjørende styringsdokument.

Det ble lagt ned mye arbeide i å skape en felles virkelighetsoppfatning av den økonomiske situasjonen og få den godtatt og akseptert av alle politikere og administrasjonen.

På politisk side ble alle råd og utvalg som ikke var lovpålagt nedlagt. Større ansvar ble lagt til Formannskapet, spesielt økonomisk helhetsansvar. Administrasjonen ble pålagt tilsettingsstopp.

Et nøytralt firma gjennomførte en sammenligning mellom MK og tilsvarende kommuner på tjenestetilbud og tilhørende kostnader. Dette resulterte i et dokument på et åttitalls (89) forskjellige innsparingstiltak som ble vedtatt gjennomført.

For å styrke økonomistyringen og kontrollen ble administrasjonen (alle enheter) pålagt å rapportere månedlig til politisk ledelse samt fremme tiltak ved evt. avvik mellom budsjett og regnskap.

Full oversikt over kommunale bygg og eiendommer ble fremskaffet og gjennomgått med tanke på avhending dersom de sto ubrukt eller det ikke forelå planer om fremtidig bruk. Alt i den hensikt å redusere driftsutgiftene og bruke inntektene til nedbetaling av den store gjelden.

 

Det har skjedd mye i MK etter denne perioden og mye er bra. Det er imidlertid et faktum at økonomien og styringen av den er i ulage. Det blir en viktig oppgave igjen å få orden på økonomien og da kan man kanskje dra noen veksler på det man gjorde og erfarte i perioden 2003-2007. Økonomisk balanse og god økonomistyring er unektelig en forutsetning for en god utvikling av MK og gode tjenestetilbud for alle oss som bor her.

HVEM SOM ER BEST TIL DET AVGJØR DU MED DIN STEMME.    GODT VALG!

Gudmund Beitland
Tidligere ordfører
og listekandidat 2015

Erling Foss
Leder Malvik Høyre
og listekandidat 2015

Siri Frost Sterri
Tidligere stortingspolitiker
og listekandidat 2015