Vår visjon

Sammen med resten av Malvik Høyre, deler vi Høyre sin visjon, om et samfunn med muligheter for alle. For å realisere dette, mener vi at vi stadig må videreutvikle vår politikk i tråd med samfunnsendringene.

I samarbeid

Vi vil endre den politiske kursen i kommunen vår. Vårt mål ved valget nå i 2019, er i samarbeid med andre partier, å overta styringen av kommunen.

Vi vil jobbe for at kommunen skal få en god økonomi uten at dette skal gå utover tjenestene og tilbudene kommunen gir sine innbyggere. Malvik Høyre vil bidra til mer mangfold og valgfrihet, åpenhet og omstilling i kommunen vår. Dette skal vi få til ved å organisere kommunale tjenester klokt, effektivt og fornuftig. Ved å se helheten, og summen av flere områder, så det skal vi også vise dette, når vi legger frem fremtidige budsjett og økonomiplaner.


Avtale med velgerne

Alle parti går til valg på er partiprogram. Et slikt program er vår avtale med velgerne, det sammenfatter våre visjoner for kommunen, våre forventninger til fremtiden og til det beste for kommunens innbyggere, ansatte og næringsliv.

Vi håper på din stemme ved valget 9.september, og har stor tro på at vi med å gjennomføre våre forslag, skal gjøre Malvik kommune enda bedre - for alle.


Kunnskap og mestring i skolen  

Hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra skal ikke ha noe å si for hva du kan utrette på skolen. Vi må sørge for at alle elever opplever kunnskap og mestring i skolen. Både elever som trenger ekstra hjelp og de som trenger ekstra utfordringer, skal få mulighet til å utvikle sine evner på best mulig måte.


Helse og omsorg 

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden. Høyre vil ha et velferdssystem som gir hjelp når du trenger det. Velferdssystemet må gi folk en ny sjanse, ikke låse dem ute fra arbeidsmarkedet. 


En verdig alderdom

Gjennom blant annet aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene skal Malvik være en trygg og god kommune å bli gammel i. Mange eldre ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. For Malvik Høyre er det viktig, at de som ønsker det skal kunne gjøre nettopp det. Malvik Høyre vil også satse på aktivitetstilbud for eldre. «Leve hele livet» skal gjennomføres, og eldre på sykehjem bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov. Vi skal ha fokus på næringsrik og appetittvekkende mat, og rammene rundt måltidene må være innbydende. 


Sentrumsutvikling, bolyst og miljø

Malvik Høyre vil jobbe for å få et flertall i kommunestyret, slik at den usosiale eiendomsskatten kan avvikles. 

For å sikre bolyst i Malvik må vi legge til rette for boligbygging, og gjennom langsiktig tenking legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil.

Samtidig må det sørges for vekst og utvikling i alle kommunens tettsteder, og at de ulike sentrene i kommunen knyttes bedre sammen, både gjennom tilknyttende veier, gang-/sykkelveier og ved å forbedre kollektivtilbudet i kommunen. 

Enten man eier eller leier vil bokostnadene ha stor innvirkning på vår økonomiske handlefrihet. Derfor er det viktig å føre en politikk som ikke skaper unødig press i privatøkonomien og som for mange vil ha konsekvenser for livskvalitet og trivsel.

Malvik Høyre vil jobbe for at Malvik kommune, skal bli et regionalt knutepunkt for idretten. 


Kommune og forvaltning  

Malvik Høyre vil ha trygge lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne, og et sterkt lokaldemokrati. Vi må bygge for fremtiden, og ta vare på de bygninger og verdier kommunen disponerer på en slik måte at man forhindrer forfall. Vi vil sette fokus på vedlikehold og drift av bygningsmassen for å ta vare på blant annet skolemiljø og verdier. 

Kommunen skal sørge for et bredt spekter av tjenester som er svært viktige for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser, og Malvik Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig offentlig sektor som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov. 


Trygge arbeidsplasser

Malvik skal være en kommune hvor bedrifter føler seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve. Malvik Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser og nyskaping.

Malvik Høyre skal jobbe aktivt fra både politisk og administrativt hold for å tiltrekke seg nye arbeidsplasser. Gjennom individuell oppfølging av eksisterende næringsliv og tilrettelegging av attraktive områder for nye virksomheter, skal Malvik oppleves som et naturlig førstevalg. Det er viktig å utnytte de muligheter som ligger i at Malvik er i en særstilling, med sin nærhet til E6, flyplass, jernbane og Trondheim. 

 

Syntes du dette er gode visjoner – stem Malvik Høyre!


Lyst til å lese vårt fullstendige partiprogram, så finner du det ved å klikke HER.

 

Godt valg!

 

Eva Lundemo

Ordførerkandidat


Frank Arne Hammer

2. kandidat


Fritz Olav Bade

3. kandidat