Verktøykasse mot mobbing

Arbeidet mot mobbing krever hardt arbeid, og det krever at vi alle sammen er med.

Vi i Malvik Høyre er tydelig på at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er viktig at det er elevens egen opplevelse som er avgjørende for om eleven har et trygt og godt skolemiljø.

Barn blir dessverre mobbet, hver eneste dag, også her i Malvik.

Vi vet det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og vi mener at ingen barn skal oppleve mobbing.

Malvik kommune har nå laget en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig som skolene og barnehagene skal ha egne planer lokalt innenfor enkelte områder. 

Målet som er satt i strategien er at barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger. Videre sier strategien at det i arbeid mot mobbing og krenkelser skal legges vekt på å bygge gode læringsmiljø i samarbeid med foreldre, avdekke mobbing tidlig, løse mobbesaker raskt, ha kontinuitet i arbeidet og ikke minst skal dette arbeidet prioriteres høyt.

Handlingsplanen viser konkrete tiltak som er felles for kommunens skoler i arbeidet mot mobbing, og vi mener den må sees i sammenheng, med den helhetlige jobben som gjøres hver eneste dag for å skape et godt læringsmiljø i Malvik-skolen.

Vi i Malvik Høyre tror dessverre ikke det finnes noen «quick fix» for å få bukt med mobbing, og vi mener at alle har et felles ansvar. Alle har vi ansvar for blant annet å følge med, gripe inn i en situasjon og varsle. 

Vi mener både strategien og handlingsplanen er god, og det blir viktig at dette blir brukt som et verktøy i vår felles kamp mot mobbing. Planer, rutiner og prosedyrer må være oppdatert og lett tilgjengelig for alle, og det må integreres i alle nivå.

Vi i Malvik Høyre vet at flere av skolene i kommunen, nå er inne i en prosess. Dette er en prosess som vil pågå over tid. Vi har stor tro på både elevene, foreldre, andre foresatte og de ansatte ved skolene, og mener det er viktig at disse får både tid og ro til å gjøre en god jobb. 

Vi deler rådmannens vurdering i at strategien for arbeid mot mobbing i barnehager og skoler og handlingsplanen for arbeid mot mobbing i skolen, er et godt utgangspunkt for arbeidet med læringsmiljø i kommunens skoler og barnehager. 

Det må arbeides strategisk, både i barnehagen og skolen, blant foreldrene og på fritidsklubbene, i idrettslagene, på nett og i sosiale medier.

Både som innbyggere og folkevalgte, vil vi aldri gi opp kampen mot mobbing og vi vil fortsatt jobbe for at kommunen har en forsvarlig saksbehandling av saker som omhandler opplæringslovens kapittel 9A. Vi vil fremdeles lytte til alle de som opplever å bli mobbet i kommunen vår, og vi håper strategien og handlingsplanen vil bli brukt som det verktøyet de er ment å være når det gjelder prosedyrer og tiltak som settes i verk når skole og barnehage avdekker, eller blir varslet om mobbing.

Vi ønsker ikke at mobbing skal være en populistisk eller en partipolitisk sak, og vi tror alle er enige i at det er viktig å motarbeide mobbing. La oss derfor skape en god verktøykasse. En verktøykasse vi alle sammen kan bruke i kampen mot mobbing. En verktøykasse som bidra til å styrke det daglige arbeidet, i både barnehage og skole. 

Mobbing er ikke noe vi folkevalgte kan vedta å fjerne. Så enkelt er det dessverre ikke, for hadde det vært så enkelt, er vi sikre på at det ville blitt et enstemmig vedtak.

En ting er helt sikkert; Arbeidet mot mobbing krever hardt arbeid, og det krever at vi alle sammen er med.

Eva Lundemo og Vigdis M. P. Marthinsen