Vi vil selge ulønnsomme aksjer, i stede for å kutte i skole og helse

Den samme dagen som rådmannen nok en gang varsler kutt innen både skole, helse og omsorg ønsker ikke det politiske flertallet å legge til rette for å frigjøre kapital som kan benyttes til investeringer eller til nedbetaling av gjeld.


I 2013 vedtok kommunestyret at aksjene i Trønderenergi skulle selges for å frigjøre kapital som skulle benyttes til investeringer, alternativt nedbetaling av gjeld. Malvik Kommune eier 3,3% av aksjene i Trønderenergi AS. Nå i 2017 ønsker det politiske flertallet i kommunen å omgjøre dette vedtaket, til at eierforholdet i Trønderenergi AS skal opprettholdes.

Vi i Malvik Høyre mener det sender dårlige signaler til våre innbyggere, at vi ikke lenger har planer om å omsette verdier i kroner og øre.

Ved behandling av saken i kommunestyret den 27. mars 2017 hadde Anders Frost Nordhaug fra Malvik Høyre et innlegg hvor han sa følgende:

«Aksjene i Trønderenergi har nå ligget ute for salg en stund, uten at det har kommet kjøpere som ønsker å overta aksjene. Selv om jeg er enig med flertallet i formannskapet om at man ikke bør selge aksjene bare for å selge de, så bør nok en mer økonomisk tankegang ligge til grunn. Hvis avkastningen på aksjene totalt sett gir en positiv nåverdi ut fra den avkastningen vi ønsker, vil det være en dårlig beslutning å selge aksjene. Men samtidig er det viktig å huske på at alt kan kjøpes, eller i vårt tilfelle selges, bare prisen er høy nok. Dersom vi fortsatt lar aksjene ligge ute for salg, vil det bli opp til kommunestyre å avgjøre hvorvidt vi vil selge basert på det tilbudet som en eventuell kjøper inngir. Dersom vi vedtar at eierskapet opprettholdes sier vi samtidig at vi ikke ønsker å selge selv om prisen er god. Det er en meget uklok beslutning.  Vi holder muligheten for salg åpen, og vurderer eventuelle tilbud som kan dukke opp.»

Det politiske flertallet ønsket ikke å støtte dette og forslaget fra Anders Frost Nordhaug fra Malvik Høyre falt med 19 stemmer mot 10 stemmer.

Dobbeltmoral

Bedre blir det ikke når varaordføreren i ett innlegg fra talerstolen, sa at selv om kommunestyret nå vedtar at aksjene ikke skal selges, betyr ikke det at de ikke under noen omstendigheter kan selges dersom en ivrig og godkjent kjøper banker på døra.

Når han sier, vi skal ikke selge, men vi skal kanskje selge likevel, blir signalene veldig uklart, og oppleves dessverre som en dobbeltmoral.

Habilitet

Det ble også stilt spørsmål fra Malvik Høyre i forbindelse med denne saken om ordførerens habilitet, da hun har permisjon fra en lederstilling som samfunns og myndighetskontakt i Trønderenergi AS.

Grunnlaget for spørsmålet er Forvaltningsloven §6, som sier at en leder eller en som har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken, ansees som inhabil.

Det politiske flertallet i kommunestyret anså ikke ordføreren inhabil og det ble vedtatt med 18 stemmer mot 12 stemmer at ordføreren ikke var inhabil og ordfører ble følgelig ansett habil i behandling av saken vedrørende salg av aksjer i Trønderenergi AS.