Vi må berge Foldsjøen

I forbindelse med at Meraker Brug har fått løyve til å legge ned Foldsjøen, ønsker vår gruppeleder Eva Lundemo at et samlet kommunestyre blir med på å overta vassdragsanlegget, hvis eier ikke frafaller nedlegging.

Malvik Høyre sa alt i mai 2017 at vi mente at kommunen burde være beredt til å overta ansvaret for «dam Foldsjøen», og foreslo derfor å bevilge det som var de estimerte årlige kostnadene til et fremtidig vedlikeholdsansvar av demningen, da i både budsjett og økonomiplan.

Malvik Høyre vil bidra til at Foldsjøen skal fremstå som en perle, også i fremtiden. 

Malvik Høyre tar sikte på at ordføreren åpner for behandling av interpellasjonen førstkommende kommunestyremøte den. 23. april, og vi håper et samlet kommunestyre vil stå bak forslaget om at Malvik kommune går i dialog med Meraker Brug, og ber dem frafalle nedlegging av vassdragsanlegget.

Videre håper vi at et samlet kommunestyre støtter at hvis eier ikke frafaller nedlegging, så søker Malvik kommune Norges vassdrags- og energidirektorat om å overta vassdragsanlegget «dam Foldsjøen», med bakgrunn i lov om vassdrag og grunnvann, «Vannressursloven» §42.

Interpellasjon - Foldsjøen:

Ordfører, det er nå dessverre blitt klart, at Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt grønt lys til nedtapping med bortimot 5 meter av vakre Foldsjøen.

Malvik Høyre er klar over at dette er en vanskelig sak. På den ene side er det en grunneiers rettigheter, her Meråker Brug, sin rett til å disponere og bestemme over sin egen eiendom. På den annen side er det naboer, det offentlige og andre interessenter, som har sine ønsker og krav. Alle disse hensyn går ikke alltid like godt overens.  Men vi i Malvik Høyre mener en nedlegging kan føre til både påtakelig skade og en ulempe for allmenne interesser.

Dette fryktet vi i Malvik Høyre alt i mai 2017, og vi var alt på det tidspunktet tydelige på at vi ikke vil være på å gjøre ubotelig skade på naturen for all fremtid. Vi mene no, som da, at kommunen burde være beredt til å ta nettopp dette ansvaret. Det var derfor vi foreslo å bevilge de kostnadene som var estimert til et fremtidig vedlikeholdsansvar av demningen, i både budsjett og økonomiplan.

I Lov om vassdrag og grunnvann, «Vannressursloven» §42 (overføring av vassdragsanlegg i stedet for nedlegging) står det at vassdragsmyndigheten kan overføre et vassdragsanlegg som ønskes nedlagt til noen som ønsker det opprettholdt, om ikke eieren da frafaller nedlegging.

For oss i Malvik Høyre er det viktig å gjøre det vi kan for at Foldsjøen skal fremstå som en perle, også i fremtiden.  Det fortjener Foldsjøen, det fortjener Mostadmark og det fortjener hele Malvik kommune.

På bakgrunn av dette, foreslås følgende:

Malvik kommune går i dialog med Meraker Brug og ber dem frafalle nedlegging av vassdragsanlegget. Hvis eier ikke frafaller nedlegging, søker Malvik kommune Norges vassdrags- og energidirektorat om å overta vassdragsanlegget «dam Foldsjøen» i vassdragsområde 123.4Z, med bakgrunn i lov om vassdrag og grunnvann, «Vannressursloven» §42.

Kostnad, og fremtidig vedlikeholdsansvar av demningen innarbeides i både budsjett og økonomiplan.