Vi trenger ny E6 gjennom Malvik!

Jeg har sett flere leserinnlegg i det siste, som stiller spørsmål rundt ny E6, og hvorvidt vi trenger veien. I tillegg har det nå dukket opp et ultimatum fra Arbeiderpartiet om at det må bygges tunell gjennom Svartløftberga i Hommelvik.

For Høyre er det viktigste det at vi trenger ny 4 felts E6 gjennom Malvik. Tunellene stenges ofte. Da står biltrafikken nesten helt stille i kø gjennom hele kommunen fra Hommelvik til Trondheims grense. I tillegg får beboere langs Malvik veien all trafikken utenfor soveromsvinduene sine på kvelden og natten, når tunellene natte stenges. Trafikkmengden gjennom Malvik tilsier at kapasiteten på riksveien må økes.

Jeg ser at gruppeleder for Arbeiderpartiet Bernt Ole Ravlum i Bladet 25 juli, ber Høyre komme mer på banen. Høyre har og mener fortsatt at Nye Veier har lagt frem et godt arbeid for ny vei. Det har undertegnede signalisert under de presentasjonene som ARESAM og kommunestyre har fått av Nye Veier. Det har derfor ikke vært noe å komme veldig på banen for. Jeg deler derfor Utbygningssjef i nye Veier Jørund Gullikstad sitt synspunkt i bladet 27 juli, med undring om at sterke synspunkter til endring i planene kommer opp nå, mens det har vært relativ konsensus under presentasjonene. Kanskje er det valgkamp i kombinasjon med hetebølge som utløser sterke følelser? Disse følelsene har i hvert fall ikke kommet opp før.

Det jeg kan si er at Høyre ikke kan være med å stille seg bak noe ultimatum om tunnelløsning. Høyre er på ingen måte imot en løsning med tunell, men anbefalingene fra Nye Veier har vært andre løsninger. For Høyre er det viktig å holde tidsplanen. Vi ønsker ikke å være med på et ultimatum som forlenger hele prosessen ut i de uendelige. Et annet moment er prisen. I disse bompenge tider, er det ikke uinteressant å se på kostnadsbilde, og hvordan dette slår ut på takster og den periode vi bilister må nedbetale veien gjennom bompenger. Jo dyrere løsninger, jo mer bompengefinansiering. Hva Høyre derfor stemmer til slutt, avhenger av totalbilde og ikke at det skal tvinges igjennom tunell i Svartløftberga.

Støy problematikken er viktig. Nye Veier sier at det er tatt hensyn til, og jeg har tillit til at når Nye Veier sier at det er godt løst så er det det. Det har vært forskning og utvikling på dette område også, og det er strengere nasjonale føringer for støy, og støydemping nå enn før, når blant annet dagens E6 ble bygd. I tillegg tenker jeg, kanskje vil den foreslåtte trase også gjøre Hommelvik sentrum mer synlig fra motorveien, og legge til rette for økt utvikling og aktivitet i sentrum, som mange higer etter?

Det viktige for Høyre er at vi nå kommer i gang og bygger vei. Hvis man reiser mellom Trondheim og Malvik i rushtiden, står køen fra Ranheim og i hvert fall langt ut fra Væretunellen mot Leistad. Fredag ettermiddag står helgetrafikken fra Stavsjøtunellen og langt utenfor Helltunellen. I tillegg har vi alt for ofte kø gjennom hele kommunen ved tunellstenginger, både planlagt og ved ulykker. Dette er et mye større miljøproblem enn antall biler. Det er køståing som gir skadelige utslipp.  Jeg viser til «Hva påvirker utslipp til luft fra veitrafikk?» Publisert 14.08.2017 på SSB sine sider. Der konkluderes det med at nye biler forurenser mye mindre enn eldre biler, bensinbiler forurenser litt mer enn dieselbiler, men at køkjøring forurenser 2 til 3 ganger så mye som fri flyt. Videre konkluderes det med at tett trafikk på veier med lav fartsgrense har større negativ effekt på utslipp, enn på veier med høyere fartsgrense. Fra et miljøperspektiv er det også derfor viktig å få bort den nesten daglige forurensingen gjennom boområdene våre i Malvik, og opp på en ny fin motorvei. 

Jeg tror vi får stikke fingeren i jorda og innrømme at byvekstavtalen, økt bruk av kollektiv transport og alle andre tiltak for å få ned personbiltrafikken har gode intensjoner, og er veldig bra, men biltrafikken samlet sett vil nok ikke bli redusert i fremtiden. Vi kan ikke avtale oss bort fra økt biltrafikk. Privat personer, turister, transportnæringen, oss alle, vil fortsatt bruke bilen, og vi blir bare flere og flere for hvert år. Selv om alle går over til EL-biler og Hybrid biler, så trenger jo disse også gode og trafikksikre veier å kjøre på. Utslippene vil nok gå ned, men ikke mengden biler.

Det forslaget som Nye Veier har lagt frem for ny E6, virker både fornuftig og gjennomtenkt. Det skal bygges en vei for fremtiden. Vi får blant annet endelig etablert 4 armet kryss på Reitan, som har vært etterspurt lenge. Det er kommet noen forslag om ikke endre fartsgrensen fra det vi har i dag. Da spør jeg; hvorfor skal vi bygge en vei med lavere standard enn eksempelvis det store deler av Østlandet allerede har, for så kanskje i fremtiden være nødt til å bygge ut veien på nytt? Det er god samfunnsøkonomi, og ikke minst god miljøpolitikk å gjøre jobben en gang, og forhåpentligvis slippe å flikke på mangler senere. Vi må bygge veien så bra og trafikksikker som mulig nå, slik at den tåler den farten andre nye og moderne motorveier i Norge er dimensjonert for. Når våre nabokommuner gjør det samme, så vil regionen Trøndelag bindes sammen på en meget god måte.

Noen blir dessverre negativt berørt av planene. Det må vi selvsagt se på, og gjerne minimere. Den diskusjonen deltar gjerne vi i Høyre på, uten at vi stiller ultimatum. Når beste løsning er valgt så blir det kanskje dessverre slik at noen kommer dårlig ut. Jeg synes det er viktig at vi bygger veien så fremtidsrettet og bra nå, slik at ikke flere blir negativt berørt i fremtiden.

For vi trenger ny vei, vi fortjener samme standard som resten av Norge, og Nye Veier har lagt frem en god og fremtidsrettet plan, som danner et godt grunnlag for diskusjon, og kanskje noen mindre justeringer. Jeg gleder meg i hvert fall til veien står ferdig, om forhåpentligvis ikke for mange år.

 

Med vennlig hilsen

Anders Frost
Kommunestyrerepresentant og listekandidat
Medlem ARESAM
Malvik Høyre