Vil sikre tilgangen til Høybyen

Detaljregulering av ny E6 skal nå 2. gangs behandles, i utvalg for areal- og samfunnsplanlegging (ARESAM).

Malvik høyre er glad for at Nye Veier AS har gjort en grundig vurdering av saken, imøtekommet innsigelser og innspill som er kommet så langt mulig.


En ny E6 bygges for fremtiden, i ett perspektiv på 50 år, minst. Malvik Kommune er en liten brikke i spillet om at vi skal få en god, trafikksikker og samfunnsøkonomisk god hovedferdselsåre gjennom Norge. Vi er nå med på en nasjonal dugnad og forpliktelse til samfunnet.

E6 er faktisk ikke en lokalvei, men en europavei, og er en del av de internasjonale hovedtrafikkårene som går mellom europeiske land.

Noe av det viktigste i forbindelse med ny E6, er at man for fremtiden slipper at trafikken vil gå gjennom Hommelvik Sentrum når en tunnel blir stengt. Det vil hindre en positiv utvikling av Sentrumskjernen til ett levende tettsted, med mylder av folk, kafeer, restauranter og butikker.

Vi er totalt sett fornøyd, og glad for det grundige arbeidet som er gjort, men vil rette søkelyset mot ett punkt, som har fått innsigelser. Kulvert under E6, til Høybydalen.

Malvik Høyre ønsker en kulvert som tilfredsstiller framtidige krav til 2 kjørefelt, fortau og sykkelveg, samt tilfredsstillende avstandssone mellom kjørefeltene og de myke trafikantene.

Vi kan ikke være med på at utbygging av ny E6 vil legge nye begrensninger på adkomst til Høybydalen.

I dagens skogbruk blir hogstmaskiner, lastbærere og tømmerbiler stadig større.

Nye  Veier AS kan ikke dekke seg bak at kommuneplanen for Malvik har vurdert framtidig boligbebyggelse i Høybydalen, og forkastet det. Kommuneplaner er under rullering og vurdering med jevne mellomrom, og dette vil muligens bli endret ved neste korsvei. Dette er noe som Malvik Høyre på nåværende tidspunkt ikke har tatt standpunkt til, men en ny E6 må ikke legge begrensninger på fremtidige muligheter.

Det er også en kjent sak at det ønskes anlagt massedeponi i området, med den trafikk det vil medføre. Derfor betinges en sikker og god løsning.

Hvis Nye Veier AS får aksept for sin løsning her, vil dette føre til store kostnader ved utvidelse av kulvert i fremtiden. Kostnader som langt overstiger de kostnader som er ved å bygge etter dagens standard, eller bedre med det samme.

En kulvert må bygges for fremtidige behov for landbruk, skogbruk og øvrig bruk av området. Vi ser i dag, at området brukes stadig mer også av turgåere og syklister. Noen bor så nært at de starter fra der de bor, mens andre bruker bil til p-plass på andre siden av kulvert.

På bakgrunn av dette, vil vår representant i ARESAM, Fritz Olav Bade komme med forslaget om at ny undergangen/kulvert til Høybydalen må bygges for å kunne tilfredsstille framtidige krav til to kjørefelt, fortau og sykkelveg, samt tilfredsstillende avstandssone mellom kjørefeltene og de myke trafikantene.

Vi håper våre politiske kolleger tenker langsiktig, og støtter forslaget.