Medlemsmøte om kommuneplanens arealdel

Malvik Høyre inviterer sine medlemmer til medlemsmøte om kommuneplanens arealdel.

Hvordan skal vi utvikle vårt felles område Malvik kommune? 

Hvor skal vi ha boliger?
Hvor skal vi ha næring?
Hvor skal vi ha dyrket mark?
Hvor skal vi ha friluftsområder?
Hvor skal vi ha offentlige kontorer, skoler, barnehager?
Hvor fritt kan en grunneier disponere sin egen eiendom?

Kort sagt: Hvordan skal vi utvikle vårt felles område, Malvik kommune?

Kommuneplanens arealdel er en oppfølging av det som er vedtatt i "alle planers mor", også kalt kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen representerer kommunestyrets visjon og mål for Malvik, og sier noe om hvordan vi skal klare å gi best mulig tjenestetilbud til innbyggere og hva vi må gjøre for at det skal være godt å bo her.

Kommuneplanens arealdel, som skal til politisk behandling i løpet av sommeren, viderefører nettopp denne samfunnsdelens mål og veivalg. Den skal gi rammer, betingelser og tydeliggjør hvilke hensyn som må tas når kommunens arealer brukes og videreutvikles, blant annet gjennom utarbeiding av reguleringsplaner. 

Kommuneplanens arealdel er noe som opptar mange av oss, og derfor inviterer vi i Malvik Høyre nå til medlemsmøte om nettopp kommunens arealplan, og hvordan vi kan utvikle kommunen best mulig.

Både styret og kommunestyregruppen i Malvik Høyre håper det blir diskusjon med både meningsutvekslinger og mange innspill, før planen skal til politisk behandling.

En representant fra kommunen vil delta på møtet, og vil da presenterer rådmannens innstilling i saken. Rådmannens innstilling er det som gir grunnlag for den politiske behandlingen, i både utvalg for areal og samfunnsplanlegging, formannskapet og til endelig behandling i kommunestyret.

Vi håper mange deltar på dette møtet, slik at vi kan få en god debatt og ikke minst et godt grunnlag for den videre behandlingen.

Velkommen!