Politikk

Våre hjertesaker

Helse og omsorg

Gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. Helse-og omsorgssektoren skal være et attraktivt sted å arbeide, slik at vi sikrer et godt tilbud til alle som har behov for hjelp fra kommunen. 

Næringsliv

Malvik Høyre mener unødvendig byråkrati påfører skattebetalere økte kostnader og tapper samfunnet for god arbeidskraft. Bedriftenes konkurransekraft reduseres som følge av påførte administrative oppgaver og unødvendig tidsforbruk. Gründere, bedriftseiere og ansatte må få bruke tiden sin på verdiskaping. 

Samferdsel

En god veistruktur, kollektivtrafikk og gode parkeringsmuligheter er viktig for innbyggere og næringslivet i kommunen. Uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer. God kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel.

Skole og oppvekst

En god barnehage og en god skole skal gi like muligheter for alle. Uavhengig av behov, ferdigheter og sosial bakgrunn skal barna få utvikle nysgjerrighet, føle trygghet og lære mer i tiden dem er i barnehage eller på skole. Malvik Høyre vil jobbe for at det skal formidles kunnskap og verdier, styrke ferdigheter og gi mulighet til å dyrke egne evner og talent.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller 

Malvik Høyre ønsker å endre den politiske kursen i kommunen vår. Vi vil ha en omsorgstjeneste som vektlegger verdighet og kvalitet for brukerne. En skole som har fokus på læring i klasserommet, som gir like muligheter for alle.

Malvik Høyre har alltid vært garantisten for at eiendomsskatt ikke skulle innføres i kommunen. Det er vi fortsatt. Malvik Høyre vil drive en ansvarlig økonomisk politikk, og en del igangsatte prosjekter er forutsatt finansiert med eiendomsskatt. Malvik Høyre kan derfor ikke love å fjerne eiendomsskatten, men vil i den neste 4-års perioden ikke øke eiendomsskatten fra dagens nivå. Målet er at Malvik kommune skal ha en forutsigbar økonomi og vi har som ambisjon å avvikle eiendomsskatten når økonomien tilsier at dette er forsvarlig. 
Dette skal vi få til ved å organisere kommunale tjenester klokt, effektivt og fornuftig. 
Kommunen vår skal være en «JA-kommune»; imøtekommende og serviceinnstilt overfor innbyggere, ansatte og næringsliv. 
Vi vil at Malvik kommune skal være en god kommune både bo og jobbe i. Vi ønsker å tilrettelegge for at folk vil flytte og bli boende i vår fantastiske kommune. 

Malvik Høyre vil at vi skal ha et sterkt lokalt selvstyre i kommunen. Malvik Høyre vil følge opp arbeidet til dagens regjering i forhold til kommunereformen. Vi mener man først må avklare hvordan tjenestene til innbyggerne i Malvik bør organiseres. Når dette er avklart, må vi utrede om kommunen best kan levere disse tjenestene selv, før vi kan gå inn for at Malvik skal forbli en egen kommune, eller om man naturlig bør slå seg sammen med andre kommuner. 


Malvik Høyre vil få kommunens økonomi tilbake under kontroll. Malvik Høyre mener derfor at kommunens økonomi må gjennomgås i forhold til å identifisere kostnadsdrivere og ansvarliggjøre alle med økonomiansvar i forhold til eget budsjett.
Inntil gjennomgangen er gjort, må alle investeringer settes på vent, med mindre de er strengt nødvendig.
Malvik Høyre vil:
 • være en garantist for at eiendomsskatten ikke økes, og bruke perioden på å avvikle eiendomsskatten.
 • at nye investeringer skal gjøres med bakgrunn i en langsiktig fornuftig bruk av objektene der man legger til grunn at alle kommunale bygg skal:
  • Brukes store deler av døgnet -sambruk av lokalene.
  • Det skal legges til grunn en ansvarlig finansieringsplan.
  • Prosjektene skal følges opp av den valgte byggekomite, i tillegg til en økonomisk kyndig person eller gruppe.
 • gjennomgå den politiske og administrative organiseringen, med tanke på effektivisering.
 • utrede om en del av dagens tjenester kan ytes bedre og billigere av private aktører.
 • vurdere om private aktører bedre kan bygge, drifte og eie byggene der kommunen er leietaker.
 • se på organisering og åpningstider for kommunens administrasjon, med fokus på god tilgjengelighet og service til innbyggerne.

Gode og trygge helsetjenester er en av kommunens viktigste lovpålagte oppgaver. Vi ønsker å tilby tjenester med høy kvalitet og omtanke for brukeren. Helse-og omsorgssektoren skal være et attraktivt sted å arbeide, slik at vi sikrer et godt tilbud til alle som har behov for hjelp fra kommunen.

Malvik Høyre vil:
 • følge opp regjeringens økte satsning på bedre lavterskel-og forebyggende tilbud til barn og unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjon.
 • føre en politikk som gir enkeltmennesket valgfrihet slik at den enkelte har større innflytelse over egen hverdag, herunder vurdere kombinasjon av gode offentlige og private løsninger som vil gi økt mangfold og kvalitet i tjenestene. Gode kontrollordninger vil sikre kvaliteten og etterlevelse av lovverk i tjenestene.
 • skape et trygt lokalsamfunn med en god rusomsorg og et styrket psykiatrisk tilbud.
 • styrke den kommunale hjemmesykepleien. Tjenesten skal i samarbeid med tjenestemottaker tilpasses og vurderes fortløpende.
 • ha fritt brukervalg innen helse-og omsorgstjenester som hjemmehjelp og hjemmesykepleie og ved kjøp av tilleggstjenester.
 • utvide samarbeidet med universitet og høyskoler og delta i forsknings-og utviklingsprosjekter for å videreutvikle kommunens helse-og omsorgstjenester.
 • legge til rette for at frivillige organisasjoner kan bidra.
 • stimulere til rekrutering av flere fosterhjem i kommunen og jobbe for styrking av hjelpetiltak i fosterhjem.
 • legge til rette for at barnevernets ansatte gis mulighet til kompetanseutvikling.
En god barnehage og en god skole skal gi like muligheter for alle. Uavhengig av behov, ferdigheter og sosial bakgrunn skal barna få utvikle nysgjerrighet, føle trygghet og lære mer i tiden dem er i barnehage eller på skole. Malvik Høyre vil jobbe for at det skal formidles kunnskap og verdier, styrke ferdigheter og gi mulighet til å dyrke egne evner og talent.
Malvik Høyre vil:
 • se på private barnehager som et tillegg til gode kommunale barnehager. Målet er økt mangfold og kvalitet i barnehagene.
 • ha et mer fleksibelt barnehageopptak gjennom hele året for å sikre at alle får plass.
 • legge til rette for tilpassede åpningstider i enkelte barnehager. Malvik kommune skal være en god pendlerkommune.
 • at barnehagene skal ha stort fokus på språkutvikling
 • at våre skoler og barnehager skal få mulighet til å videreutvikle seg gjennom samarbeidet med universitet og høyskoler og delta i forsknings-og utviklingsprosjekter.
 • jobbe for sambruk av skole-og barnehagearealer med lokalsamfunn og frivillige organisasjoner.
 • at Malvik kommune skal være en profesjonell og aktiv skole-/barnehageeier.
 • bygge nye ungdomsskoler på Vikhammer og i Hommelvik.
 • at alle elever har rett til en skolehverdag uten mobbing og krenkelser.Vi skal derfor ha nulltoleranse for mobbing.
 • at i de tilfeller der mobberen og mobbeoffer ikke kan gå på samme skole, skal mobberen flyttes.
 • følge opp regjeringens satsing på kompetanse og videreutdanning av lærerne. Våre gode lærere skal bli bedre. En kvalifisert og motivert lærer har best effekt på elevenes læring.
 • la skolen drive med kunnskapsformidling og ha fokus på læringsutbytte.
 • videreføre tilbudet med leirskole.
 • at leksehjelp skal være formålstjenlig og prioriteres på de alderstrinn dette gir best faglig utbytte.
 • legge til rette for orden og arbeidsro med kunnskap i fokus.
 • evaluere skolene i Malvik, hvor læringsresultater, arbeidsforhold, mobbing og læringsmiljø er noen av indikatorene som skal måles.
 • arbeide for gode resultater på nasjonale prøver for alle elever gjennom å løfte de elevene som har utfordringer, men også utfordre faglig sterke elever.
 • føre en politikk som gir valgfrihet og gir den enkelte større innflytelse over egen skolehverdag.
Høyre ønsker at Malvik skal ha et godt og variert bomiljø hvor mennesker trives. Vi skal tilrettelegge for at folk vil flytte til og bli boende i den fantastiske kommunen vår.
Malvik Høyre vil:
 • gi god informasjon og service til kommunens innbyggere.
 • forbedre kommunens tjenester overfor innbyggerne med tanke på forenkling av byråkratiet.
 • sikre innbyggerne innsyn i demokratiske prosesser.
 • tilrettelegge for nye attraktive tomteområder i alle deler av kommunen.
 • tillate spredt boligbygging på udyrkede arealer. Jobbe for at Fylkesmannen og andre statlige byråkrater ikke kan overprøve lokale, demokratiske vedtak i arealsaker.
 • være en garantist for den private eiendoms-og disposisjonsretten. Dette betyr å ha en positiv holdning til initiativ fra private grunneiere med hensyn til boligbygging og utvikling av næringsområder.
 • at Malvik kommune skal være aktiv deltaker i interkommunal arealplan (IKAP) for næring-og boligområder i Trondheimsregionen.
 • ikke at Malvik kommune skal være utbygger, men selge tomter og områder for boligbygging.
Eller last ned vårt program her