Kulturliv eller politisk kultur?

Arbeiderpartiets varaordførerkandidat Gunnhild Tettli har i tilsvar på mitt debattinnlegg i Fosna-Folket av 18. august d.å. tilsynelatende ikke fått med seg mitt hovedpoeng. Like lite som Tettlis kulturpolitiske skryteliste sier om hva Høyre har hatt som alternative forslag til ressursbruk i sine budsjettforslag, synliggjør opplistingen ikke hvilke konsekvenser dette har hatt for andre lovpålagte kommunale tjenester. 

Kjernen i Ørland Høyres budskap er at vi alltid vil prioritere og skjerme lovpålagte kommunale tjenester som skoler og barnehager, eldreomsorg, barnevern med videre, fremfor ressursbruk av ikke-lovpålagt karakter. Hver gang - alltid.

Ørland kommune har ingen oppsparte midler tilgjengelig. Ved utgangen av 2014 utgjorde langsiktig gjeld 153,0 % av kommunes driftsinntekter. Dette er helt i bunnsjiktet på landsbasis. I strid med rådmannens forslag for 2015 vedtok det politiske flertall å øke kommunens investeringsbudsjett med ytterligere ca 100 millioner kroner. Låneopptakene har fortsatt i 2015. Dette vil potensielt bringe oss helt i landstoppen hva gjelder gjeldsgrad, samt frata kommunen enhver økonomisk handlefrihet og evne til å bygge opp fri egenkapital. Fri egenkapital er helt avgjørende for Ørland kommune med ambisjoner om sterk befolkningsvekst.

Alle kommunale enheter har foretatt innsparinger for å dekke inn et akkumulert merforbruk på kr 5,2 mill i 2013 og kr 9,0 mill i 2014. Den økonomiske situasjonen har blitt drøftet jevnlig med de tillitsvalgte, og de ansatte har lojalt fulgt opp tunge innsparingstiltak og prioriteringer. Vi vil hevde at det kun er de ansattes innsats og en dyktig administrasjon som gjorde at vi unngikk ROBEK-listen. Ikke god og ansvarlig økonomisk styring av AP og samarbeidspartnerne slik Tettli antyder. De satte oss faktisk i situasjonen i utgangspunktet.

Regjeringen har sørget for at kommunene har en vekst i de frie inntektene som er på linje med den veksten kommunen fikk under den rødgrønne regjeringen. I følge KS har kommunene faktisk fått et bedre økonomisk handlingsrom i årene 2014-16 enn foregående år under rødgrønt styre sett inntekter og utgifter i sammenheng. Det er følgelig ikke riktig at reduksjon i statlige rammetilskudd er årsaken til overskridelser i barnevernet eller redusert lærertetthet i grunnskolen vår, slik det hintes om fra APs varaordførerkandidat. Dette er snarere konsekvenser av hvordan lovpålagte tjenester rammes av egne prioriteringer. Man ligger som man reder med andre ord.

Jeg har de siste ukene vært mye ute hos Ørlands befolkning, vært på hjemmebesøk, deltatt i møter og stått på politiske stands i den hensikt å vite hva våre innbyggere er opptatt av. Økt sykefravær, ansatte som som ikke gis forutsetninger får å gjøre jobben så godt de kan og formelig løper fra oppgave til oppgave, redusert grunnbemanning i skole og barnehage, lang kommunal saksbehandlingstid, en eldreomsorg som stadig bærer mer preg av oppbevaring enn livskvalitet og menneskeverd er blant gjengangere. Kulturlivet er ikke nevnt en eneste gang. Det forteller meg at vi har større utfordringer med prioriteringer i den politiske kulturen enn kulturlivets kvalitet og innhold som sådan.

Tom Myrvold
Ordførerkandidat (H)