Vil sikre tilbudet ved Ørland lufthavn

Portrettbilder av Pål Sæther Eiden og Tom Myrvold
Pål Sæther Eiden, gruppeleder for Trøndelag Høyre (t.v.), og Tom Myrvold, ordfører i Ørland kommune (H) er opptatt av videre utvikling av Ørland lufthavn.

Pål Sæther Eiden, gruppeleder for Trøndelag Høyre, fremmer i fylkestinget en interpellasjon om videre utvikling av Ørland lufthavn.

Flyruten mellom Ørland lufthavn og Oslo lufthavn for tredje gang på rad ikke er inkludert i anbudskonkurransen om statlig subsidierte flyruter i Sør-Norge (FOT-rutene), noe både Eiden og Tom Myrvold, ordfører i Ørland kommune (H), reagerer på. – Jeg håper derfor denne interpellasjonen kan bidra til at flyplassen på Ørland kan få stadfestet sin viktige funksjon for regionens næringsliv, innbyggere og for Forsvaret, sier Eiden.

– Flyplassen i Ørland har en regional funksjon på linje med de flyplassene i Trøndelag som er innlemmet i slike anbud i dag. Trafikktall viser dette tydelig. Når kampflybasen på Ørland er fullt utbygd og operativ er det grunn til å tro at trafikkgrunnlaget fra Ørland vil øke betydelig. Både Luftforsvaret og Forsvarsbygg påpeker hvor viktig ruta er for framtidig drift av Ørland flystasjon. At staten bør sikre tilfredsstillende finansiering av et rutetilbud mellom Ørland og Oslo, er derfor av stor interesse for Trøndelag. Dette ikke minst med tanke på framtidig utvikling av FOT-rutene og fylkeskommunens økte ansvar på området, sier Pål Sæther Eiden.

Sæther Eiden ber i sin interpellasjon om at Trøndelag fylkeskommune jobber for at Ørland lufthavn blir innlemmet i anbudsgrunnlaget for FOT-ruter anbud sør («Forpliktelse til offentlig tjenesteyting»). For Trøndelag fylkeskommune er det helt avgjørende å sikre tilfredsstillende finansiering for å få mulighet til å innlemme flyplassen på lik linje med de øvrige regionale flyplassene i fylket når FOT-rutene blir et fylkeskommunalt ansvar.

– Jeg bor på Rørvik og vet godt hvor viktig flyplassen er for utvikling av regionen. Jeg håper dette kan bidra til at flyplassen på Ørland kan få stadfestet sin viktige funksjon. Når fylkeskommunen får ansvaret for de mindre flyplassene i fylket vil Høyre arbeide aktivt for å få innlemmet Ørland lufthavn i vårt ansvarsfelt, sier Eiden.

Tom Myrvold, ordfører i Ørland kommune (H), er glad for initiativet fra Eiden. – Det er skuffende at Samferdselsdepartementet velger å ikke inkludere Ørland–Oslo i anbudet om drift av regionale flyruter i Sør-Norge. Det oppleves at lokalt og regionalt næringsliv og våre innbyggere blir nedprioritert sammenlignet med andre fylker. Det blir konkurransevridende i seg selv og ikke en situasjon som er akseptabel. Våre analyser, ved å bruke Transportøkonomisk Institutts egne modeller, viser at flyruta Ørland–Oslo har et større dokumentert behov enn rutene som allerede er inne i ordningen, målt etter samme objektive kriterier som ligger til grunn for disse. At staten ikke sørger for pålitelig finansiering av et rutetilbud mellom kampflybasen og Oslo er derfor svært krevende å forstå. Forutsigbarhet rundt flyruta et viktig for å skape flere jobber i regionen og for å tiltrekke kompetanse til hovedflystasjonen, og for å sikre forutsigbarhet om driften til flyplassen. Passasjertrafikken er fortsatt i vekst og dialogen med flyselskapet AirLeap er god. For at utviklingen ikke skal stoppe opp er det avgjørende å skape stabile rammeforutsetninger for et stadig viktigere flytilbud, sier Myrvold.

Interpellasjonen ble enstemmig vedtatt