Politikk

Ørland skal være en JA-kommune der du møtes med velvilje og en positiv holdning. Høyre skal jobbe med deg - ikke mot deg!

Våre hjertesaker

Oppvekst

Oppvekstsektoren i Ørland skal være blant de beste i landet, og ha et godt arbeidsmiljø med ro og struktur for både barn, foresatte og ansatte.

Barne- og ungdomsarbeid

Det er god samfunnsøkonomi å legge til rette for et mangfold av aktiviteter for barn og ungdom. Ørland Høyre vil ha et levende lokalmiljø for å sikre et trygt og inkluderende lokalsamfunn.

Helse

Høyre vil styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsrelaterte helseproblem og å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkearbeidet.

Idrett, kultur og frivillighet

Høyre vil gi frivilligheten gode vilkår, og legge til rette for at ildsjeler stimuleres i sin aktivitet.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Ørland Høyre vil ha et trygt lokalsamfunn med gode velferdstilbud for innbyggerne og et sterkt lokaldemokrati. Vi vil sørge for et bredt spekter av tjenester som er svært viktige for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser for grunnleggende velferdstjenester med skole, barnevern og helse- og omsorgstjenester som prioriterte områder.

Vi står for en sterk kommune som ivaretar rollene som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena på en god måte for våre innbyggere. Tettstedene er like avhengig av grendene som grendene er avhengig av tettstedene. Vi ønsker en kommune med liv og bolyst i alle grender.

Ørland Høyre vil ha en effektiv, åpen og brukervennlig kommune som setter det enkelte menneske i sentrum, og som tilpasser seg den enkeltes behov. For oss er det grunnleggende å bygge samfunnet nedenfra og opp. Ørland Høyre setter enkeltmenneskets behov i sentrum, fordi ulike mennesker har ulike behov. Vi har grunnleggende tro på å gi frihet under ansvar og vise tillit.

Samspillet mellom offentlig, privat og ideell sektor er en vital del både for utviklingen av det kommunale tjenestetilbudet. Kvalitet og valgfrihet er viktigere enn hvem som gjør jobben. Konkurranse gjør både de offentlige og de private tjenestene bedre, både når det gjelder innhold og ressursbruk. Vi skal derfor stille krav og er opptatt av resultater.

Ørland Høyre er opptatt av at den private eiendomsretten skal respekteres. Vi vil alltid begrense bruk av offentlig inngrep og ekspropriasjon til et minimum. Folkevalgte er først og fremst ombud for våre innbyggere og det skal av den grunn være grenser for politikk.

Våre lokalpolitikere skal være oppfattet som rause, moderate og løsningsorienterte.

Trygge arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt. Et godt og innovativt næringsliv er også en god medspiller i klima- og miljøpolitikken. Ørland kommune skal oppfattes som «JA-kommune». Vi vil møte nye ideer og utfordringer med et positivt grunnsyn og bidra til en god balanse mellom næringsinteresser og miljøhensyn.

Vi vil styrke eksisterende næringsliv med de tiltak en kommune råder over, samtidig som vi ønsker velkommen nyskaping. Et moderne og fremtidsrettet samfunn er tuftet på en positiv kommune som er løsningsorientert i møte med sine innbyggere og næringslivet.

Ørland Høyre vil:

 • Lage en helhetlig plan for kompetanseutvikling av kommunens ansatte.
 • Sørge for at inkludering av innvandrere, personer med funksjonsnedsettelser, sykemeldte og andre som står utenfor arbeidsmarkedet er prioritert i kommunale planer med tydelige resultatmål.
 • Innta en aktiv holdning mot diskriminering og ha nulltoleranse for mobbing og trakassering.
 • Prioritere og vektlegge næringslivets behov i areal- og reguleringssaker.
 • Utvikle og utnytte en god og variert tilgang på tomteareal til vårt fremste konkurransefortrinn.
 • Innføre næringslivets dag i kommunen, og sørge for faste forutsigbare møtearenaer mellom kommune og næringsliv.
 • Tilrettelegge for at alle arbeidssøkere under 30 år skal få et arbeidsrettet tilbud i løpet av åtte uker.
 • Sette klare og tilpassede krav til lærlingplasser for at bedrifter som leverer anbud til kommunen må ta inn lærlinger uten å ekskludere små bedrifter.
 • Primært bruke lokale leverandører og lokalt næringsliv i den grad dette ikke strider med offentlig regelverk.
 • Aktivt tilrettelegge for foredling av fisk og skalldyr, havbruk og akvakulturaktiviteter og leverandørindustri med hovedaktivitet rettet mot sjømatnæringen.
 • Inngå avtale med Forsvaret om kommunal og sivil bruk av militære øvingsområder til lands og vanns i perioder områdene ikke er i bruk.
 • Videreutvikle Bjugn og Brekstad som sentra med utgangspunkt i gjensidig avhengighet mellom sentra og sentra og omlandet.

Kunnskap gir muligheter for alle. Ørland Høyre ønsker å skape en barnehage og skole som gir elevene trygge rammer og nødvendige ferdigheter for at de kan realisere evnene, drømmene og ambisjonene sine uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn. Derfor må skolen være bygget rundt hver enkelt elev. For å få til det må kommunen som skoleeier legge til rette for et godt læringsmiljø og dyktige lærere med relevant kompetanse.

Ørland Høyre har høye ambisjoner for hver enkelt elev. Tidlig innsats i barnehage og skole, dyktige og kvalifiserte lærere og en god skolehelsetjeneste er viktige virkemidler.

Ørland Høyre vil:

 • Tilby etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole for å øke kompetansen.
 • Styrke tidlig innsats fremfor utreding og diagnoser av barna i skole og barnehagene våre.
 • Være åpne om kvaliteten i de ulike barnehager og skoler via eksempelvis foreldreundersøkelse og tilgjengeliggjøring av dette.
 • Innføre utviklingsavtaler med tydelige målsetninger for kommunens rektorer og barnehagestyrere.
 • Intensivere bruken av digitale verktøy i undervisningen for å styrke individuell opplæring og øke læringsutbyttet.
 • Ha et tydelig ordensreglement og gi læreren mulighet til å håndheve det.
 • Ha en mer fleksibel SFO-betaling ift morgen- og ettermiddagsplass.
 • Utarbeide rekrutteringsstrategier for å få flere yrkesgrupper og flere menn inn i barnehagen og/eller skolen.
 • Stille krav til bedre samarbeidet mellom hjem og skole for at elever som sliter på skolen får bedre oppfølging tidlig.
 • Bedre lavterskel- og forebyggendetilbud til unge, som skolehelsetjeneste og helsestasjoner, gjerne med mer tverrfaglig arbeid og prosjekter
 • Videreføre sommeråpent barnehagetilbud og løpende barnehageopptak gjennom året.
 • Arbeide for et yrkesfaglig tilbud innen flyfag ved Fosen videregående skole.
 • Jobbe for en desentralisert sykepleierutdanning på Fosen.
 • Arbeide for en desentralisert agronomutdanning og øvrig kompetanseutviklende tiltak i landbruket.

Helsetjenester i kommunene skal preges av kvalitet og kompetanse. For å lykkes med helse- og omsorgstjenesten må kommunen prioritere både forebyggende arbeid og god rehabilitering. God eldreomsorg avhenger ofte av familiens innsats, og vi må derfor hjelpe de som får store omsorgsoppgaver for personer i nær familie. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten.

Godt folkehelsearbeid og samarbeid med frivilligheten i kommunen og fylket er effektiv forebygging av fremtidige helseplager. Det må legges aktivt til rette for at flere kan være mer fysisk aktive i hverdagen. Barn skal ha en trygg barndom som gir et godt grunnlag for resten av livet. For å sikre barns beste, må det være en helhetlig forebygging og oppfølging av utsatte barn og familier, der barns rett til å bli hørt ivaretas.

Ørland Høyre vil:

 • Styrke det forebyggende helsearbeidet for barn og unge, gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, styrket psykologtilbud og flere lavterskeltilbud.
 • Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg for alle innbyggere, inkludert bedre tilgjengelighet, god kompetanse og tidlig innsats.
 • Skape møteplasser der barnevern, skolehelsetjeneste og ansatte i skolen, eventuelt andre fagetater, møtes for å bygge tillit og bedre samarbeid.
 • Utnytte potensialet i velferdsteknologi for å sikre at de som ønsker kan bo hjemme lenger og mestre egen hverdag.
 • Inkludere alderdom i all kommuneplanleggingen med tilbud om aktivitet, tilpassede boliger og rehabilitering.
 • Sikre mennesker med rett på Brukerstyrt Personlig Assistanse et godt tilbud for å kunne leve et selvstendig liv og delta i samfunnet.
 • At alle våre sykehjem skal sertifiseres som «Livgledsykehjem».
 • Sørge for at middagen på sykehjem gis på riktig tidspunkt, og servere god og næringsrik mat på sykehjem og til hjemmeboende.
 • Legge vekt på den enkeltes rett til å velge mellom ulike tilbud gjennom fritt brukervalg.
 • Tilby gratis behovsprøvd trygghetsalarm.
 • Sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet for å følge opp gravide før, under og etter svangerskapet.
 • Arbeide for prosjektet «Fremtidens Helsebygg». 

Klima- og miljøutfordringene krever internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Bedre ressursutnyttelse kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet. Ørland har svært gode landbruksarealer og et aktivt landbruksmiljø som må videreutvikles. Sentrumsnær boligbygging er god miljøpolitikk og bidrar til å ta vare på den verdifulle dyrkajorden.

Et næringsliv som ser fordelene av grønne valg vil være nøkkelen til den grønne omstilling vårt samfunn må gjennom. Det må bli mer lønnsomt å utvikle nye klimavennlige løsninger.

Ørland Høyre vil:

 • Stille miljøkrav i alle kommunens anbud og innkjøp.
 • Videreutvikle bedre ordninger for utsortering av alt matavfall og annet organisk avfall fra husholdninger, offentlige virksomheter og privat næringsliv.
 • Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tjenester som eldrehjem og skoler, i tråd med målet om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030.
 • Lage en klima- og energiplan med konkrete og forpliktende utslippskutt og 0-visjoner på egnede områder i kommunen.
 • Utrede potensialet for å ta i bruk varmepumpeteknologi, hydrogen og miljøvennlige energikilder basert på metangass fra kloakkanlegg, fyllinger, matavfall og landbruk der det ligger til rette for effektiv utnyttelse.
 • Forby engangsartikler av plast i kommunen så raskt som praktisk mulig.
 • Videreføre grøftetilskudd og støtte til 2 da nydyrking pr da nedbygget jordbruksareal.
 • Tilrettelegge for en geografisk spredt ladestruktur for elbiler.
 • Etablere et massedeponi for matjord og forurensede masser.
 • Sikre et aktivt landbruk i rød støysone.
 • Legge til rette for omdisponering av areal til dyrka jord og ivare de støyberørtes interesser på en aktiv og god måte.

Moderne veier, ferger, hurtigbåter, fly og annen infrastruktur, er en forutsetning for å binde bo- og arbeidsmarkedene i regionen sammen. Dette er selve grunnlaget for konkurransekraften og arbeidsplassene. Et bedre kollektivtilbud Ørland kommune vil bidra til at flere velger miljøvennlige transportløsninger, og redusere de samlede transportbelastningene innen samferdselsområdet.

Ørland Høyre vil:

 • Bygge ut kollektive tilbud på en mest mulig miljøvennlig måte og sikre innbyggerne forutsigbare og gode transportløsninger basert på moderne teknologi.
 • Arbeide for gode kollektivtilbud også på natt som bringer folk trygt hjem.
 • Tilrettelegge en skoleskyss som skal gi elevene kortest mulig reisetid slik at skoledagen ikke blir unødvendig lang.
 • Sikre at flyruten Ørland-Gardermoen blir mer tilpasset innbyggernes og næringslivets behov.
 • Jobbe for gode rammevilkår for drift av Ørland Lufthavn.
 • Arbeide for et godt og oppdatert ferge -og hurtigbåt tilbud som binder kommunen sammen med hele regionen.
 • Se alle transportløsninger mellom fly, hurtigbåt og andre transportmidler i sammenheng.
 • Arbeide for realisering av «Stjørnfjordforbindelsen» og «Trondheimsfjordbrua».
 • I all arealplanleggingen ta høyde for teknologisk utvikling og fremtidig energibehov.
 • Styrke kollektivtilbudet mellom Brekstad og Bjugn sentrum, herunder sørge for tilstrekkelig parkeringskapasitet ved kollektivknutepunkt.
 • Arbeide for en «kystvekstavtale» inngått med stat og fylkeskommune for å sikre forutsigbarhet for samferdselstilbudet langs kysten.
 • Jobbe for sammenhengende gang- og sykkelsti mellom Brekstad og Bjugn sentrum.
 • Sikre videre utbedring av FV710 Orkanger-Valset gjennom Orkdalspakken.

Ørland kommune skal være effektiv, åpen og serviceinnstilt, og det må være lett å henvende seg til kommunen. Den skal tilpasse seg den enkeltes behov, og gi innbyggere og næringsliv tjenester med høyt servicenivå. De skal oppleve kommunen som tilgjengelig og effektiv og de skal kunne ta gode og informerte valg for seg og sine nærmeste.

Vi ønsker at kommunen skal bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon. Høyre ønsker å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Høyre vil digitalisere de offentlige tjenestene, ha færre skjemaer og mindre byråkrati, særlig for de små og mellomstore bedriftene.

Ørland Høyre vil:

 • Gjøre det enklere for innbyggerne og næringsliv å kontakte kommunen gjennom å etablere et prinsipp om «én dør inn» til kommunen.
 • Ha som hovedregel at all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen skal skje digitalt.
 • At saksbehandling som ikke krever betydelig skjønnsutøvelse skal automatiseres i størst mulig grad.
 • Basere offentlig innhenting av informasjon på «bare én gang»-prinsippet.
 • Arbeide for økt tilgjengeliggjøring av kultur, idrett og friluft for alle gjennom universell utforming og tilrettelegging.
 • Arbeide for en heltidskultur for at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass i framtida.
 • Kjempe for at Fosen Tingrett skal bestå.
 • Gjøre Ørland kommune til landets beste vertskommune for Forsvaret.
 • Styrke og utnytte Forsvarets virksomhet til det beste for utviklingen i lokalsamfunnet og regionen.
 • Videreutvikle det sivil-militære samarbeidet med fokus på «bo- og blilyst», jobb for 2 og inkludering.

Ørland Høyre behandler skattebetalernes penger med respekt, og unngår å belaste husholdninger og arbeidsplasser med unødige skatteregninger. Derfor skal vi hele tiden sette tæring etter næring, og søke etter nye måter å drive kommunen på, så vi får bedre tjenester for de pengene vi har.

Ørland Høyre ønsker en effektiv og åpen offentlig sektor, slik at innsatsen kan nå frem til de som trenger den mest. Smartere løsninger vil ikke si kutt, men en like god tjeneste på en bedre måte. Det er sparte midler som skal brukes til bedre tjenester og som kommer innbyggerne til gode.

Ørland Høyre vil:

 • Ikke ha eiendomsskatt på bolig-, fritids eller næringseiendom.
 • Drive en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld.
 • Holde kommunale avgifter og gebyrer på et lavt og forutsigbart nivå.
 • Redusere kommunalt ressursforbruk på administrasjon og sentralledelse med minst 20% frigjort til tjenesteproduksjon.
 • Bruke innovative offentlige anskaffelser for å velge de smarte løsningene for kommunen og styrke konkurranseevnen for lokalt næringsliv.
 • Stimulere til effektiv drift slik at mer ressurser kan brukes til å styrke kvaliteten på tjenestene.
 • Gjennomgå interne regler og rutiner i samarbeid med kommunens ansatte for å fange unødvendige «tidstyver».
 • Gjøre Ørland kommune til en klarspråkkommune som kommuniserer med innbyggerne på en enkel og tilgjengelig måte for å unngå misforståelser og merarbeid.
 • Programfeste en aktiv holdning mot diskriminering fra samarbeidspartnere, og revurdering av avtale med eller støtte til samarbeidspartnere som ikke følger opp dette. 

Frivillighet, kultur og fritid er av det som skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker, og tilhørighet til lokalsamfunnet. Å delta i frivillig aktivitet, har samtidig store folkehelsegevinster for alle lag av folket, fysisk så vel som psykisk.

Ørland kommune skal være positive til at initiativer fra det sivile samfunnet kan være med på å løse utfordringer som kommunen møter. Vi mener at frivillige organisasjoner kan bidra på mange områder, men det må skje på frivillighetens premisser.

Ørland Høyre vil:

 • Innføre «én dør inn» i kommunen for frivillige organisasjoner.
 • Etablere en digital portal for utlån av kommunale lokaler tilgjengelige for frivilligheten når kommunen ikke bruker dem.
 • Legge til rette for at flyktninger og innvandrere får møte bredden av frivilligheten for å finne aktiviteter som passer deres interesser.
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner for å skape aktivitetstilbud i eldreomsorgen som ikke bare gjelder omsorgsoppgaver.
 • Etablere en egen Frivillighets- og idrettskoordinator for å samordne kommunens samarbeid med frivilligheten gjennom en konkret plan.
 • Etablere og tilrettelegge «Frivillighetens hus» i tett dialog med frivilligheten selv.
 • Legge til rette for besøksvenner som kan gå på besøk både i private hjem og i institusjoner.
 • Innføre nye former for samarbeid med privat næringsliv og frivillig sektor, med særlig vekt på fellesløsninger og sosialt entreprenørskap.
 • Videreutvikle våre sterke kulturinstitusjoner med økt mangfold av aktører, god talentutvikling og kulturnæringsvirksomhet knyttet til museer og kulturarv.
 • Tilrettelegge for et mangfoldig kulturliv som er tilgjengelig for alle.
Eller last ned vårt program i pdf-versjon her