Politikk

Røros Høyre vil bygge Rørossamfunnet på tillit til enkeltmennesket.

Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for, å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Rørossamfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Røros Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet, og bidrar til utvikling.

Våre hjertesaker

Økonomi

Røros Høyre vil fjerne eiendomsskatten i løpet av de neste 2 perioder

Barnehage

Røros Høyre vil sikre barnehageplass til alles om trenger det, og når de trenger det

Næring

Røros Høyre vil legge til rette for næringsutvikling i samarbeid med det eksisterende næringslivet og nyetablerere

Byutvikling

Røros Høyre vil ha gang- og sykkelvei rundt Røros og til Havsjøveien Industriområde

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Røros skal være en JA! kommune,det skal vi i Røros Høyre jobbe for.

Røros Høyre vil bygge Rørossamfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst muligfrihet til, og ansvar for, å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Rørossamfunnet består av mennesker med ulik kulturellbakgrunn.

Røros Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet, og bidrar til utvikling.

* Fjerne eiendomsskatten i løpet av de neste 2 perioder.

* Fritak for eiendomsskatt for verneverdige hus fra 2020.

* Fritak for eiendomsskatt første 10 år på nye eneboliger.

* Øke kravet til stordriftsfordeler ved større investeringer og finansiering av disse.

* Stimulere til vekst i antall hytter og fritidsboliger.

* Ingen automatikk i å erstatte vakante stillinger i Røros kommune.

* Vi ønsker flere foreldreeide barnehager velkommen for å redusere investeringskostnader.

* En plass å levere søppel som er åpen 24 timer i døgnet.

* Snødeponi for å forhindre plast og søppel i elva/naturen.

* Følge opp vedtatt Klimaplan ved å lage en leke- og møteplass i sentrum.

* Legge til rette for etablering av en økolandsby med mini passiv hus og parsellhager.

* Jobbe for flere togavganger mellom Røros – Trondheim.

* Styrke frivillighetsarbeidet ved å øke tilskuddet til Idrettsrådet.

* Vedlikeholds- og driftsplan for Falkbergets Ratvolden.

* Legge til rette for næringsutvikling i samarbeid med det eksisterende næringslivet og nyetablerere.

* Øke nydyrkingstilskuddet til bonden og styrke fjelllandbruket ved å stimulere utmarksbeiting.

* Gi flere aktører anledning til å legge ut tomtearealer i f.eks. Vola.

* Snøskuterled som en del av næringsutvikling og med strenge krav til hvor og hvordan.

* Gang- og sykkelvei rundt Røros og til Havsjøveien Industriområde.

* Trygg Skolevei - sikker adkomst ved Røros Skole slik at skolebarna kan gå

* Svømmebasseng i nærheten av Røros Skole for å oppfylle kravet om svømmeopplæring.

* Tilbud om barnehageplass til de som trenger det, når de trenger det.

* Gratis SFO og Kulturskole til familier med lav inntekt.

* Tilfredsstille mer enn minstekravet til antall pedagoger og lærere slik at minstekravet ivaretas også ved(syke-)fravær.

* Eldre i kommunen; en viktig ressurs som vi skal engasjere og gi muligheten til å kunne bidra med sin livserfaring og kunnskap der behovet finnes, der de har mulighet.

* Gjøre et løft innenfor tilbudet til funksjonshemmede i kommunen og spesielt til yngre funksjonshemmede

* En kommuneadministrasjon som er liten og effektiv og fokus på varme hender som produserer tjenester.

* Røros kommune skal være kjent for å være langt framme på å bruke ny teknologi innenfor helsesektoren.

* Redusere antall medlemmer i kommunestyret for å sparekostnader.

* Bruke gjennomføringsevnen vår, bedre prioritering i planarbeidet og tettere oppfølging av vedtatte planer.

* Lokaldemokratiet må fungere ved at vi har tillit, åpenhet og gode saksutredninger.

* Enkelt å ta kontakt med folkevalgte og de skal være bevisst sin rolle.

Eller last ned vårt program i pdf-versjon her