Skole

Trøndelag Høyres Hovedsaker

Vi må bruke ressursene riktig. Elevene skal få mer valgfrihet og alle skal fullføre
videregående opplæring.

Mange elever fullfører ikke videregående opplæring innen normert tid. Dette er alvorlig for samfunnet, ressurskrevende for skolene, men fremfor alt er det ødeleggende for den enkelte. Manglende fullføring av videregående skole er en kilde til utenforskap.

Trøndelag benytter i dag det såkalte nærskoleprinsippet som inntaksmodell til videregående opplæring. Dette fører til at politikerne bestemmer hvor elevene skal gå på skole. Dette mener Høyre er grunnleggende feil. For å øke fullføringsgraden, må valgfriheten opp. Elevene behøver å bli møtt med frihet, men også med et tydelig ansvar. Elever opplever også at skolen i for liten grad legger til rette for å tilpasse skolehverdagen til hver enkelt elev. Dette fører til at mange ikke opplever å bli tatt på alvor, og følgelig at mange faller fra.

Frafallet i videregående er alvorlig av mange årsaker. Blant annet er det alvorlig ettersom næringslivet i fremtiden behøver medarbeidere som er riktig høyt utdannet og har god kompetanse, for å svare på morgendagens behov. Derfor er det spesielt viktig at vi sørger for at elevene fullfører videregående skole, og at vi har relevante fagtilbud, tilpasset lokalt næringsliv, i hele Trøndelag.

Høyre vil innføre fritt skolevalg i Trøndelag. Elever skal selv få bestemme hvor de vil gå på skole, og oppleve en skole som tar deres ønsker på alvor. Høyre ønsker også å legge til rette for at kryssløp i større grad kan gjennomføres. Dette vil legge til rette for en skole som setter eleven i sentrum, og dermed en skole hvor flere fullfører.

Høyre vil:

  • Vi vil tilby skreddersydde opplegg med større muligheter for praksis for alle som sliter med å fullføre den videregående skolen.
  • Søke om en forsøksordning med et opplæringsløp der elever kan få muligheten til å oppnå generell studiekompetanse på to år.
  • Være positiv til friskoler og styrke samarbeidet mellom disse og fylkeskommunen.- Innføre fritt skolevalg
  • Sørge for gode muligheter for lærerne til å ta etter- og videreutdanning.
  • Satse på god rådgivningstjeneste, og jobbe for en felles standard for karriereveiledning i ungdomsskole og videregående skole.
  • Sørge for at fagtilbudene på de ulike skolene er tilpasset næringslivets behov.