Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

 • Vadsø en JA-kommune

  Vadsø en JA kommune. Vadsø Høyres viktigste satsningsområde i kommende periode er etableringer, med hovedfokus på private arbeidsplasser, samt offentlige arbeidsplasser.

 • Bo og arbeidsmarkedsregionen

  Bo og arbeidsmarkedsregionen Varanger med utvikling av infrastruktur med bla utvidelse av Flyplassen i Kiby.

 • Reiseliv

  Tilrettelegging av Reiseliv og opplevelses næringer.

 • Barnefamilier

  Påvirkning av demografi med særskilt tilrettelegging for barnefamilier.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Vadsø en JA – kommune

Vadsø Høyres viktigste satsningsområde i kommende periode er etableringer, med hovedfokus på private arbeidsplasser, samt offentlige arbeidsplasser.
Påvirkning av demografi med særskilt tilrettelegging for barnefamilier.

Vadsø Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt
ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Barnehage, SFO og Skole

Vadsø Høyre vil jobbe for:
At Vadsø kommune sikrer trygge oppvekstsvilkår for barn og unge.
Etablering av samarbeidsarenaer, som fokuserer på kvalitet i tjenestetilbudet mellom foreldre/foresatte og kommunen innenfor barnehage og grunnskole.
Igangsetting av prosjekt med leksefri grunnskole.
At Vadsø kommune innfører lesebrett som læremiddel i grunnskolen.
En sikring av et faglig godt læringsmiljø i grunnskolen, med mål om at alle elever fra Vadsø kommune gjennomfører og består videregående opplæring.
å innføre en kommunal nedkomststønad på kr. 10 000 til alle barn som fødes i Vadsø kommune.
å utrede muligheten for opplæringskontor for lærlinger i egen regi.
At Vadsø kommune videreutvikler det nye lokale studiesenteret, med mulighet for å ta høyere utdanning innenfor relevante fagområder.
At Vadsø kommune fortsetter med etter- og videreutdanning av undervisningspersonell.
At barn nummer to, gis halv pris i barnehage, og gratis barnehage for barn nummer tre eller flere.
En ordning der innflyttere til kommunen med barn i skolepliktig alder, gis tilbud om gratis SFO (skole/fritids-ordning) det første året.
å innføre gratis skolefrokost til ungdomsskoleelever.

Helge og Omsorg

” Vadsø Høyre vil sikre gode omgivelser for brukere og pasienter i kommunen”

Vadsø Høyre vil jobbe for:
En kommune, som tilrettelegger for brukere/pasienter, som ønsker å delta på konserter og andre kulturelle aktiviteter.
En kommune som har som mål, at alle innbyggere som har behov for assistanse, skal få regelmessige uteaktiviteter.
At Vadsø kommune sikrer trygghet for pasient/bruker, med behov for kommunale tjenester ved retur fra sykehus eller andre behandlingsinstitusjoner.
At Vadsø kommune utreder innkjøp av røntgen- og ultralydapparat, og finner desentraliserte løsninger for videre behandling, i samråd med Finnmarkssykehuset.
Et sikkert og verdig transporttilbud for pasienter og brukere, fra og til kommunen.
En ambulerende virksomhet fra spesialisthelsetjenesten (øre/nese/hals, revmatolog, ortoped, tanntekniker og andre tjenester).
At Vadsø kommune skal være en demensvennlig kommune, og forplikte seg til å jobbe for et demensvennlig samfunn.
En innføring av forebyggende hjemmebesøk til alle innbyggere over 75 år.

Ungdom i Vadsø

Vadsø Høyre vil jobbe for:
å få på plass fast tid, for psykolog på helsestasjonen for ungdom.
At helsestasjonen for ungdom, tilbyr en egen dag kun for gutter.
å øke tilstedeværelsen av helsetjenester i grunnskolene.
At ungdom skal føle seg sett og verdsatt av kommunen.
En kommune som støtter opp om tiltak for barn/unge, som fremmer trivsel.
At det oppnevnes en politisk representant, som observatør i ungdomsrådet.
Et tett samarbeid med politiet, rettet mot barn og unge – spesielt med fokus på rusmidler.
Et tettere samarbeid med ungdomsklubben, om innhold rettet mot rus og psykiatri.
At Vadsø kommune har tilgjengelige lokaler for avgangselevene (russen) på Vadsø videregående skole.
Tilrettelegging av uorganiserte fritidstilbud til barn/unge (f.eks. sykkelbane, skatepark, aktivitets-/treningspark)

Privat Sektor

Vadsø Høyre vil jobbe for:
å utvikle Vadsø Lufthavn, slik at den blir utvidet. Dette for å understøtte en ønsket vekst innenfor både turisme og øvrig næringsliv, ny flyflåte og økt fleksibilitet.
Utvikling av planer, slik at kommunen innehar et nytt og hensiktsmessig planverk/areal for nyetableringer- nye næringsareal.
At Vadsø kommune understøtter utviklingsmuligheter innenfor eksisterende næringsliv.
En kommune som fremstår som en attraktiv kommune for nye etableringer. En JA- kommune.
å hensynta primærnæringens behov for areal, ved arealdisponering.
At Vadsø kommune skal bidra til å skape gode arenaer, hvor privat sektor blir hørt og tatt med i prosesser angående kommunale næringsstrategier.
En gjennomgang og evaluering av gjeldende innkjøpsavtaler, med formål om å handle lokalt der det er mulig.
At Vadsø kommune må tilstrebe et eiendomsskattenivå, som understøtter private etablerere, dette ved å redusere skattenivå på næringsareal.
Et kostnadsnivå på de kommunale avgifter, som understøtter private etablerere.
At det tilrettelegges for næringsareal for fiskeriaktivitet i kommunen.
Tilrettelegging av landbasert fiskeoppdrett.
Etablering av et kommunalt reiselivsstipend på kr. 100 000, som årlig tildeles etter søknad.
At eldre kommunale planer rulleres, og at det reguleres inn nye industritomter.

Bolyst

“Vadsø Høyre vil sikre at kommunen framstår som trygg, trivelig og raus”

Vadsø Høyre vil jobbe for:

å sikre at rekreasjonskjøring med snøscooter, blir definert innenfor begrepet friluftsliv i lovens forstand.
å sikre at Vadsø kommune fortsatt skal være en viktig medspiller for lag og foreninger i kommunen.
En kommune, som støtter opp under trivselstiltak av ulik karakter i kommunen.
At kommunen framstår som ryddig, pen og tilrettelagt for alle innbyggere.
Tilrettelegging av et aktivt friluftsliv.
At innbyggere med annen kulturell bakgrunn blir inkludert i lokalsamfunnet.
En bærekraftig og grønn profil i alle sine virksomheter.
Tilrettelegging av en inngjerdet hundepark i et friluftsområde, som hundeeiere kan benytte seg av, spesielt i tiden det er båndtvang.
å redusere og fjerne eiendomsskatten på sikt, og vil innrette dette med bunnfradrag på grunnlaget av eiendomsskatten på minst kr. 100 000 i kommende periode

Sentrumsutvikling

Vadsø Høyre vil jobbe for:
En prioritering av nødvendig vedlikehold og lyssetting av luftskipsmasta.
En utredning av muligheten for lyssetting av øybrua.
At Vadsø kommune i samarbeid med Vadsø menighet, ser på muligheten for lyssetting av Vadsø kirke.
En oppstart av arbeidet med havnepromenaden i sentrum.
En prioritering av tiltak, som bidrar til trivsel/markeringer på offentlige plasser.
At kunstverk/installasjoner/skulpturer i kommunalt eie, blir registrert og tildelt sentrale plasser i sentrum, elleri kommunale lokaler.

å få etablert et offentlig toalett i sentrum.
En prioritering av tiltak som skaper trivsel og aktivitet på Vadsø torg

Bo og Arbeidsmarketsregionen Varanger

“Vadsø Høyre vil gjøre sitt for å bidra til at Varangerområdet utvikler seg positivt”

Vadsø Høyre vil jobbe for:
Etablering av et interkommunalt vikarpool, innenfor helseog oppvekstsektoren.
Høyere utdanningstilbud og praksisplasser i Varanger.
å støtte nyetableringer i Varanger-regionen, uavhengig av kommunelokalisering.
At etableringer/virksomheter i Varanger, bygger på en tenkning om bærekraft og har en grønn profil.
Utvikling av infrastruktur i Varanger, som for eksempel hurtigbåt, veiutbygging og havneutvikling.
En løsning innenfor helsetjenesten i kommunene, om desentralisert røntgen og ultralydundersøkelser.
At det legges til rette, og arbeides for etablering av forskningsmiljø i Varanger.
En sammenkobling av scooternettet med Nesseby kommune (Arctic Trail).
At den kommunale planen for skilting blir revidert, for å synliggjøre fasiliteter i kommunen.
å få igangsatt en dialog rundt ordningen vi har i dag, med fri camping for bobiler i kommunen.