Høyre vil ha det beste skoletilbudet til elevene i kommunen

Høyres mål for skolene i kommunen er enkel – vi ønsker å gi barna et best mulig faglig tilbud. 


Kommunestyret har vedtatt at det skal opprettes en ny skole for Stavern ved å samlokalisere denne til Brunla. Nå foretar rådmannen en konsekvensvurdering av en eventuell flytting av Jordet barneskole til Brunla før endelig beslutning skal tas.

 Høyre har underveis i prosessen signalisert at den beste løsningen for den beste skolen i Stavernsområdet får vi ved å samlokalisere tre skoler i en ny og moderne skole på Brunla.

 Det er lett å forstå det engasjementet som oppstår når det trekkes opp til skolestrukturdebatt. Mange har sterke følelser for skolen sin, og dette forsterkes ytterligere når det er snakk om våre egne barn.  Vi må likevel ikke miste av syne bakgrunnen for skolestruktursaken. Barnetallet i kommunen har falt med mer enn 400 elever siden 2004. Framskrivninger viser at barnetallet vil gå ytterligere ned. Når barnetallet faller er det påkrevet å vurdere hvilke konsekvenser dette må få - også for skolebygg. Det er kommunestyrets ansvar å fatte de beslutninger som er nødvendige i et langsiktig perspektiv selv om de er upopulære. Høyre er opptatt av å lytte både til foreldre og lærere i skolestrukturspørsmålet. I tilfellet Jordet skole er det ulike oppfatninger mellom foreldrenes aksjonsgruppe og lærerne, så til syvende og sist er det politikerne som må ta avgjørelsen basert på en helhetlig vurdering.

 Både Stavern og Brunla skole har i dag et stort behov for oppgradering, - en kostnad kommunen uansett må ta. Når man faktisk er i den situasjon at man må foreta store skoleinvesteringer i en sone er det etter Høyres syn riktig å vurdere Jordet som en del av denne løsningen.  En ny, moderne skole på Brunla vil gi et bygg som tilfredsstiller dagens krav til inneklima og læringsmiljø.

 Skolevei, og en for stor avstand som følge av en skolenedleggelse, har i andre soner i kommunen blitt trukket frem som en relevant innvending. Det kan ikke sies å være et avgjørende argument i Stavern. Brunla ungdomsskole er lokalisert midt mellom de to barneskolene Stavern og Jordet. En samlokalisering på Brunla innebærer en flytting av Jordet skole på 2,4 km i kjøreavstand og kortere i gangavstand. For svært mange av elevene som i dag går på Jordet vil skoleveien faktisk bli kortere enn før!

 Aksjonsgruppa for bevaring av Jordet skole viser ikke bare et stort engasjement for Jordet skole – gruppen er også svært opptatt av Langestrand skole skjebne og fremtid. Det er mye som taler for at Langestrand skole kunne ha vært lagt ned fordi skolens elevgrunnlag er lavt og bygget ikke har de bygningsmessige mulighetene Høyre ønsker for alle elever og lærere i kommunen. Sky skole har derimot ikke kapasitet til å ta imot flere elever og en utvidelse av denne skolen har vist seg å være svært kostbart.  

 Skolepolitisk talsperson Bjørn Walle og Thomas Løvald sitter i komiteen for skole og oppvekst for Høyre. De har gjort en grundig jobb med å analysere fakta og legge til rette for gode diskusjoner i kommunestyregruppa. Det er som i alle andre saker Høyres gruppe i fellesskap som har kommet frem til anbefalingen om skolestruktur. Høyre har etter en samlet vurdering konkludert med at det for tiden er riktig å beholde Langestrand skole. Med vekslende personsammensetninger i gruppen har denne vurderingen ligget fast i Høyre siden 2010, og det blir derfor uriktig å fremme påstander om at dette har med Thomas Løvald inntreden å gjøre.

 Høyre ser frem til en videre saklig og konstruktiv debatt om det denne saken egentlig handler om, nemlig valg av den skolestruktur som på en best mulig måte kan sikre barna våre det beste faglige tilbudet og moderne fremtidsrettede skolebygg.

Rita Kilvær
Styreleder Larvik Høyre

 Bjarne Steen
Gruppeleder Larvik Høyre