Kongegata stasjon - Larvik

Kongegata stasjon
Svært gode parkeringsmuligheter ved Kongegata stasjon

Kongegata er det beste alternativet - og nå må det fattes vedtak

KONGEGATA ER DET BESTE ALTERNATIVET, og nå må det fattes vedtak 👍💪

Vi i Larvik Høyre har stor respekt og sympati for alle som blir berørt av jernbaneutbyggingen. Uansett hvor trasé og stasjon kommer, så blir det store konsekvenser for de berørte. Både økonomiske og følelsesmessige. Larvik kommune må gjøre alt de kan for å dempe de negative konsekvensene, og legge til rette for gode løsninger i anleggsperioden. Kommunen må etter endelig vedtak snarest mulig komme på banen, og minimere skadevirkningene både med oppkjøp av eiendommer, og god tilrettelegging for de berørte. I tillegg må det tas grep slik at en gjenoppbygging kan skje raskest mulig.

Kommunestyret i Larvik har holdt på med jernbanesaken i syv år. Første vedtak om det kommende planprogrammet var i juni 2016. Men allerede i 2013 vedtok kommunestyret at de ønsker en sentrumsnær stasjon. Litt senere vedtok det samme kommunestyret at det skulle utarbeides en byanalyse som ser på fire alternative løsninger. Larviks politikere og administrasjon har levd med disse problemstillingene i lang tid, og de aller fleste burde være klar til å fatte en endelig beslutning.

De som ønsker utsettelse bør kanskje tenke på dem som nå lever med den blå streken i gata ved husene sine. Denne streken viser midt mellom jernbanesporene, og er merket opp for begge alternativene. Det siste de trenger å høre, er muligheten for utsettelse. De trenger fortgang!

I tillegg medfører en utsettelse fortsatt båndlegging av store arealer, som derved hindrer utvikling og verdiskaping for næringslivet. En eventuell utsettelse er også svært uheldig, da Larvik kan falle ut av prioriteringene i Nasjonal transportplan (NTP).
Det er foreløpig ikke bevilget midler til oppstart av et reguleringsplanarbeid gjennom Larvik kommune. Strekningen vår er i jernbanesektorens handlingsprogram gitt oppstart etter 2029 og i gjeldende NTP 2018 - 2029 står det at ytre InterCity, som Larvik er en del av, skal være ferdig bygget i 2032. Det er derfor viktig at lokale vedtak blir fattet, og at vår strekning blir prioritert i neste NTP. Larviks politikere i de neste årene må arbeide sammen om dette. Dersom de ikke klarer det, så vil Larvikssamfunnet lide.

For Larviks innbyggere og næringsliv er det ingen tvil om at valg av stasjonsplassering er en svært viktig avgjørelse. Beslutningen berører mange, og endrer byen for all fremtid. Det er derfor viktig at prosessen foregår i tråd med lover og regler. Prosessen rundt plassering av jernbane i Larvik har pågått i syv år, og har hele tiden fulgt de reglene som gjelder angående prosess, involvering, informasjon og samhandling.

Trasévalg og stasjonsplassering er et veivalg for framtida og for kommende generasjoner i Larviksamfunnet. I et slikt perspektiv er det viktig å tenke langt frem, og ikke basere avgjørelsen på enkelte negative konsekvenser i anleggsfasen.

Når kommunestyret nå skal gjøre det endelige vedtak om stasjonsplassering, så er det mange hensyn som må tas. Larvik kommune er stor i utstrekning, og våre innbyggere har forskjellige behov og ønsker for en ny jernbane. For de som kan gå, sykle eller ta buss til stasjonen, så er det best at den ligger i sentrum. Dette vil bidra til minst mulig biltrafikk. For de som uansett må kjøre bil, må man regne med at de av tidsmessige og økonomiske hensyn vil kjøre bil til den stasjonen som ligger totalt sett gunstigst til. Dersom man tenker at den største togtrafikken er mot Oslo, så vil det for våre innbyggere øverst i Lågendalen, være stasjonene i Holmestrand eller Sande som er gunstigst. For Kvelde og Hedrums del vil nok de fleste kjøre til Sandefjord eller Torp. Det samme vil nok mange av de som er bosatt i Tjølling. Det er faktisk 60 kroner billigere togbillett hver vei fra Torp enn fra Larvik. De som er bosatt i Stavern og Brunlanes vil komme enkelt og greit til en stasjon i Kongegata, som har tilkomst direkte fra Storgata (tidligere Møllegata) Det samme gjelder våre innbyggere på Nanset, i østre del av sentrum og på Torstrand. For disse er det viktigst med tilstrekkelig parkeringskapasitet.

Bane NOR er eid av staten og underlagt Samferdselsdepartementet. Begge er tydelige i sine uttalelser: InterCity-utbyggingen skal gi et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by, og jobbe i en annen. For at flest mulig skal få størst mulig nytte av InterCity-satsingen er det viktig at stasjonene ligger sentralt i byene. For egen del syntes jeg det er fint at stasjonene ligger i sentrum. Når jeg tar tog fra Larvik til Tønsberg, så er det dumt å gå av på Sem. På samme måte er det greit å slippe shuttlebuss fra Alnabru og ned til Oslo sentrum.

InterCity-stasjonene skal også være et godt knutepunkt for kollektivtrafikken og bidra til fremveksten av nye boliger, arbeidsplasser, handel og kulturtilbud. Det blir derfor lagt vekt på at de nye stasjonene skal legges slik at de blir et godt utgangspunkt for lokal byutvikling. Vi i Larvik Høyre ønsker at denne utviklingen skal skje rundt Torget og dagens sentrum, og ikke som en nedbygging med boliger og kontorer i indre havn. Ei heller i nye «satellitter» på Elveveien eller Bommestad. Larvik har allerede nok utfordringer med handelsområder både her og der.

Prosessen om stasjonsplassering har som sagt vært lang, og vi står nå igjen med to reelle muligheter. Disse er Kongegata og Indre Havn. Utallige andre forslag har blitt utredet, men forkastet av ulike årsaker. Man kan mene hva men vil om dette, men vi som politikere må forholde oss til realitetene.

For meg og Larvik Høyre er det helt uaktuelt at det blir jernbanestasjon i indre havn. En nesten 2 km lang betongbru over indre havn og opp gjennom Hammerdalen vil bli en fysisk og visuell mur, og en fortsatt barriereeffekt mellom byen og sjøfronten. Dette kan vi ikke akseptere. Like viktig er det at Herregården, Tollerodden, Larvik kirke og Skottebrygga ikke ødelegges hverken fysisk eller visuelt. Larviks historiske bydel må tas vare på for våre etterkommere. Dette er også grunnen til at Vestfold fylkeskommune har fremmet innsigelse mot indre havn alternativet. Det er vi svært glade for.

Larvik er en fjordby, og nå har vi endelig muligheten til å åpne byen mot fjorden ved å få vekk jernbanen fra indre havn. Sjøfronten blir da åpen og fri, og det er vi lokalt som bestemmer hvordan arealene skal benyttes. Larviks topografi gjør at bebyggelsen ligger i terrasser oppover mot Bøkeskogen, og nesten alle har utsikt mot sjøen. Dette særtrekket må tas vare på, og en jernbane på høy bru over indre havn vil ødelegge landskapsbildet både fra byen og fra fjorden. En stasjon i Kongegata vil frigjøre helt nye, strategiske sentrumsarealer og dermed redusere presset på havnefronten.

Det er også mange andre gode argumenter for at en fremtidig jernbanestasjon bør ligge i Kongegata.
For det første så er dette den beste plasseringen for de som skal bruke den. Minner om det jeg skrev tidligere. Enkel tilkomst både fra nedsiden og oversiden av stasjonen. Parkering på stasjonen, og muligheter for stor parkeringskapasitet i Hammerdalen, Bøkkerfjellet og Bergeløkka. De som har sett forslagene, modellene og illustrasjoner som er utarbeidet, ser helt klart hvilke gode muligheter det ligger for adkomst og parkering ved Kongegata stasjon. Jeg oppfordrer alle til å se på modellene som fortsatt står utstilt på Bølgen.

Larvik sentrum sliter. Det er ledige butikkarealer og lite mennesker å se i sentrum. Slik har det vært en stund, og lite tyder på at situasjonen vil endre seg av seg selv. Nå har vi en historisk mulighet til å reetablere og utvikle Larvik sentrum slik vi ønsker. Siden det er minst 8 år til byggestart, så har vi også god tid til å planlegge og forberede alt som skal skje. Vi må ikke glemme at dette er en gavepakke hvor staten betaler infrastrukturen og full erstatning for tapt eiendom. En stasjon i Kongegata vil derved bidra til økt omsetning og verdiskaping. Det er kanskje ikke de reisende som legger igjen mest penger i butikkene ved stasjonen. Men det er den kommende utviklingen av arbeidsplasser og boliger som gjør at handelen og omsetningen vil øke, og at Larvik igjen vil få et yrende og levende sentrum.

En moderne jernbane vil knytte byene tettere sammen, og bidra til et felles bolig- og arbeidsmarked på aksen Tønsberg- Skien. Dette området er også det mest folkerike i vårt nye fylke. Larvik ligger midt i smørøyet, og bør kunne bli sentrum i den nye regionen. En sentralt plassert jernbanestasjon, med muligheter til utvikling rundt denne, vil styrke Larviks mulighet til å bli den nye fylkeshovedstaden. Da kan vi snakke om mange nye arbeidsplasser i byen vår.

Kongegata er også jernbanemessig det beste alternativet totalt for strekningen. Denne løsningen gir halvannet minutt raskere kjøretid for fjerntogene. Dette er viktig for de som tar ekspresstoget mellom Oslo og Skien, og etter hvert helt fra Stavanger. Etter en sammenkobling med Sørlandsbanen via Grenlandsbanen vil Kongegata-alternativet på lang sikt, faktisk også kunne bli rimeligere enn en stasjon i indre havn.
Stasjonen i Kongegata vil som sagt skape mange nye muligheter. Men det er viktig at alt blir gjort på riktig måte, og at nødvendige grep blir tatt. Konsekvensene for de berørte må tas på høyeste alvor. Midlertidige og langsiktige løsninger må utarbeides sammen med de som rammes. Larvik Høyre vil ta dette på høyeste alvor.

Dersom man samarbeider godt både politisk og administrativt, så vil vi sammen med Bane NOR og regionale myndigheter kunne få en svært god jernbanestasjon i Larvik, til glede for fremtidige generasjoner. Det er vel kanskje slik at det er vi som må ta alle ulempene, men det er våre barn og barnebarn som vil få alle fordelene.

Velkommen på reisen.

Bjarne Steen
Gruppeleder i Larvik Høyre