Larvik Høyres budsjettforslag 2015-2018

Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer en noen gang trenger Larvik et budsjett som gir vekst og tilflytting.

Åpne Larvik Høyres alternative budsjett 2015 - 2018

Områdene som prioriteres i Høyres budsjett er utformet for å nå disse målene. Larvik Høyre vil satse på kunnskap, by- og stedsutvikling som katalysatorer for investeringer, nytenkning og vekst.

Gode skoler og barnehager, og et rikt tilbud innen idrett og kultur er viktig for at småbarnsfamilier skal forbli i-, eller flytte til Larvik. Derfor prioriterer Høyre skolen, idretten og ulike områder innen kultur i sitt budsjettforslag. I tillegg setter vi av midler øremerket næringsutvikling for å stimulere til flere arbeidsplasser i kommunen vår. Dette er faktorer som må være på plass for å være en attraktiv bokommune. Skal Larvik bli valgt som etableringssted må vi ha noe ekstra som skiller oss ut, en såkalt «it»-faktor.

For å møte denne avgjørende utfordringen har Larvik Høyre satt av hele 52 millioner kroner til kunnskap, by- og stedsutvikling i økonomiplanperioden. Noe av midlene har vi øremerket til oppgradering av sjøfronten i Stavern, installasjoner i Matteparken i Hammerdalen, byrom Bølgen og til Poesiparken.

Høyre styrker skolens ramme. Høyre er bekymret over at skolen har blitt for teoritung og vi foreslår at et praktisk fag som sløyd gjeninnføres i skolen. Vi ønsker også at det i ennå større grad enn i dag blir tilrettelagt undervisning for elever med dysleksi.

Høyre/Frp-regjeringen er godt i gang med å forenkle Norge. Dette arbeidet vil medføre færre krav til rapportering og byråkrati, og vil gi innbyggerne en enklere hverdag. Larvik kommune har redusert sin lederstad betydelig, og Larvik Høyre forutsetter at dette skal gi en besparelse i administrasjonskostnader.

Høyre mener det er godt dokumentert at sunn konkurranse gir både bedre og rimeligere offentlige tjenester. Tidligere erfaringer har vist at det er mange penger å spare ved å konkurranseutsette kommunens renhold, men dette har de rødgrønne partiene i Larvik ikke villet stemme for. Høyre foreslår at renhold og andre egnede kommunale tjenester konkurranseutsettes. Dette vil frigjøre midler til å gi innbyggerne et bedre kommunalt tjenestetilbud.

Høyre vil føre en ansvarlig budsjettpolitikk og foreslår å bygge opp kommunens disposisjonsfond. Dette vil gjøre det mulig å møte uforutsette hendelser uten straks å måtte redusere kvaliteten på de tjenester kommunen yter.

Larvik kommune mangler ikke offentlige planer. Det som kreves er handlekraft. Larvik Høyre vil gå fra plan til handling.