Pårørende skal ha innflytelse

Pårørende er en uvurderlig ressurs som står for nesten halvparten av den samlede innsatsen, og nær 110 000 årsverk innen helse- og omsorgssektoren. I de neste tiårene forventes knapphet på helsepersonell samtidig som omsorgsoppgavene vil øke. Det legges derfor nå til rette for at de som yter slik frivillig innsats lettere skal kunne mestre hverdagen. Mange pårørende har utsatt seg for så store belastninger at de har slitt seg ut, og mange har måttet gi opp. Man vet av erfaring at pårørende som føler at de strever alene har stor risiko for selv å bli syke.

Å ha vært pårørende til eget barn med store hjelpebehov i mer enn to tiår har ikke vært bare enkelt. Mye innenfor helse- og omsorg er bra, og mange har vist empati og evne til å sette seg inn i en familiesituasjon som er alt annet enn gjennomsnittlig. Samtidig er det etater, personer og systemer som har fremvist en rystende mangel på engasjement, oppfølging og forståelse. Pårørende i en familie som har fått livet snudd på hodet – det være seg på grunn av sykdom, funksjonshemming, rus, psykiatri eller annet, trenger å bli lyttet til og møtt med respekt.

Vi som er pårørende har i mange år etterlyst større valgfrihet og selvbestemmelse for dem vi representerer. Det har H/FrP-regjeringen lyttet til. I alle stortingsmeldingene som regjeringen har lagt frem har brukere og pårørende blitt satt i sentrum og spilt en stor og viktig rolle. Det har vært nedsatt arbeidsgrupper og det har vært etablert nettsider hvor vi har kunnet komme med forslag. Innspillene fra brukere, pårørende og organisasjonene har vært så mange og så gode at de har fått prege de siste meldingene i større grad enn fagmiljøene.

Nå har vi endelig blitt hørt. I flere av meldingene som er lagt frem er pårørende løftet opp og frem. I år kom en utfyllende bestemmelse til pasient- og brukerrettighetsloven med en veileder som forplikter kommunene til pårørendeinvolvering og støtte, og i april kom endringene også inn i helse- og omsorgstjenesteloven. De pårørendes rettsstilling er nå styrket, og kommunene får nå en plikt til å foreta en selvstendig vurdering av de pårørendes behov, og å sikre at kommunens helse- og omsorgstilbud også ivaretar disse.

Mye er gjort, men det er fremdeles mye arbeid igjen. Det er nedfelt i Høyres program for perioden 2017-2021 at man vil arbeide videre med å anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse og omsorgstjenesten, og bidra til at disse skal ha innflytelse i alle deler av behandlingskjeden. Dette vil for eksempel være å etablere arenaer for økt medvirkning og bedre samspill mellom det offentlige og pårørende som ønsker å bidra med sine ressurser. Mitt håp er at det gode arbeidet som er i gang får fortsette også etter høstens Stortingsvalg.

Marie Offenberg

Larvik Høyre