Forandring til det bedre

Vårt mål er at det politiske skiftet skal føre til at Vestvågøy fremstår som en «ja-kommune» med høy tillit og godt omdømme, og som legger til rette for utvikling og bosetting.
 
Vi vil gjennom åpne og ryddige prosesser legge til rette for et konstruktivt samarbeid med administrasjonen, og et sterkere fellesskap på tvers av politiske skillelinjer i kommunestyret.

Innledning

Vestvågøy Fremskrittsparti, Vestvågøy Høyre og Vestvågøy Kristelig Folkeparti har kommet til enighet om å danne en flertallskoalisjon for kommunestyreperioden 2023-2027.

Samarbeidet tar utgangspunkt i partienes liberalistiske, konservative og kristendemokratiske politikk som gir større frihet for enkeltmennesket, en enklere hverdag, mer nestekjærlighet og et større forvalteransvar for den enkelte.

Vårt mål er at det politiske skiftet skal føre til at Vestvågøy fremstår som en «ja-kommune» med høy tillit og godt omdømme, og som legger til rette for utvikling og bosetting.

Vi vil gjennom åpne og ryddige prosesser legge til rette for et konstruktivt samarbeid med administrasjonen, og et sterkere fellesskap på tvers av politiske skillelinjer i kommunestyret.

De tre partiene har i valgkampen benyttet mottoet «Ta hele øya i bruk» (FrP), «Muligheter for alle» (H) og «Sammen for et varmere felleskap» (KrF). Vårt felles motto vil være; «Forandring til det bedre».

Fordeling av verv og politisk organisering.

 • Jonny Finstad fra Høyre blir ordfører.
 • Pål Krüger fra Frp blir varaordfører. 
 • Monica Kleffelgård Hartviksen fra Krf, frikjøpes tilsvarende ca 10% stilling til politisk arbeid. Stillingen finansieres innenfor folkevalgt budsjett.
 • Frp får to formannskapsplasser – Høyre og Krf får en formannskapsplass hver.
 • Frp får leder av forvaltningsutvalget- som skifter navn til utvalget for samfunn og teknikk, Høyre får nestleder.
 • Frp får leder av valgnemnda, Høyre får nestleder.
 • Frp får leder av nyopprettet utvalg for Helse, mestring og omsorg, Høyre får nestleder.
 • Høyre får leder av nyopprettet utvalg for oppvekst, kultur og integrering, Krf får nestleder.
 • Høyre får leder av administrasjonsutvalget, Frp får nestleder.
 • Trafikksikkerhetsutvalget legges til formannskapet.
 • Havneforvaltningen som i dag er lagt til formannskapet, skal utredes som eget utvalg, alternativt KF.
 • Driftsutvalget legges ned og oppgavene fordeles på formannskap og øvrige utvalg.
 • Gruppeleder for posisjonen blir Høyres gruppeleder.
 • Det utarbeides nytt delegasjons og politisk reglement i tråd med ny politisk organisering.
 • Ny lokalisering av politisk ledelse på rådhuset, samt opprettelse av politikerkontor til bruk for alle partier.

Politiske prioriteringer

Økonomi

 • Vårt mål er en sunn og forutsigbar kommuneøkonomi.
 • Eiendomsskatten reduseres med 5 millioner allerede fra og med 2024.  Nedtaket skjer ved å gjeninnføre ordningen med et tidsbegrenset fritak på fem år for nybygde boliger, samt økt bunnfradrag.
 • For selvkostområdet holdes avgiftsnivået på dagens nivå.
 • Økt fokus på samfunnsutvikling som gir økte inntekter.

Samferdsel

 • Rutetilbudet med fly er altfor dårlig. Opprette dialog med samferdselsdepartementet og fylkeskommunen for å kreve et bedre rutetilbud. Involvere næringslivet generelt, og reiselivet spesielt.
 • Ny og mer moderne flyplass på Leknes.
 • E10 må utbedres raskt.
 • Ballstad Havn. Det politiske arbeidet med å få Ballstad Havn inn i NTP fortsetter.  Samtidig vil vi utrede alternative gjennomføringsmåter / finansieringsmåter.
 • Trafikksikkerheten ved skolene skal gjennomgås og forbedres, herunder bygging av gang- og sykkelstier, minimum 2 km fra samtlige skoler.
 • Forbedre trafikksikkerheten mellom Leknes Havn og Storeide, og generelt jobbe for fortgang i etablering av gang og sykkelveier.

Helse og omsorg

 • Lofoten sykehus videreutvikles, og må beholde fødetilbud, medisinsk- og akuttkirurgisk beredskap.
 • Styrke «frivillighetens» muligheter innenfor helse og omsorg.
 • «Heltidskommunen». Øke grunnbemanningen med flere heltidsstillinger og gode turnusordninger, jf FAFOs rapport «Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner».
 • Utrede og gjennomføre bygging av flere heldøgns omsorgsboliger.
 • Sykehjemmet på Gravdal beholdes og utvikles.
 • Rehabilitering og hverdagsmestring styrkes slik at flere får bo hjemme.
 • Helhetlig gjennomgang av rus og psykiatriområdet, herunder forebygging og ettervern.
 • Utredning av «Helsehus» med legetjenester og andre vitale helse- og omsorgstjenester.
 • Vedtak om økonomisk ramme for realisering av Folkebadet vil skje senest omkring årsskiftet.

Oppvekst

 • Skolestrukturen endres ikke.
 • Bedre læringsmiljøet i skolen.
 • Rekruttering, videre- og etterutdanning av lærere og fagpersonell.
 • Sikre tilgang på helsykepleiere, psykologer og miljøterapeuter i skolen for bedre psykisk helse og økt sosial mestring.

Jordvern

 • Opprettholde andelen dyrket mark.
 • Kartlegge arealer egnet til mottak av matjord.  For eksempel nydyrking eller forbedring av eksisterende landbruksarealer.
 • Utrede tiltak mot gjengroing av landbruksarealer.
 • Legge til rette for nydyrking.

Klima/Miljø

 • Fokus på utviklingsmulighetene i det grønne skiftet.
 • Være pådriver for utvikling av nye energikilder, som solceller, tidevanns- og bølgekraft.
 • Kjernekraftens rolle i et fornybart energisystem, eksempelvis Thoriumkraftverk.
 • Ja til gårdsvindmøller, men nei til vindmøllepark.
 • Energiøkonomisering / fornybar energi i kommunale bygg.
 • Rensing av avløp og opprydding i allerede forurensede områder.

Samfunnsutvikling

 • Byen langs Buksnesfjorden realiseres.
 • Dispensasjon er en viktig del av plan- og bygningsloven.
 • Håndheving av reklameregler på næringsbygg utsettes til nytt regelverk er på plass.
 • Mer veiledning og mindre kontrollvirksomhet innenfor teknisk sektor.

Frivillighet

 • Innføre støtteordninger til frivillighetsarbeid. Det settes av midler i budsjettet.
 • Innføre gebyrfritak på dugnadsarbeid.
 • Opprette en portal for frivillige som ønsker å være til hjelp som besøksperson, natteravn, aktivitetsleder eller liknende.
 • Vurdere tilskuddsordninger til lag og foreninger som aktiviserer barn og unge.

Kirke, kultur og idrett

 • Innføre fritidskortet for barn og ungdom som gir gratis tilgang til minst en fritidsaktivitet i uka.
 • «Prosjektstøtte» av kulturmidlene som lag og foreninger kan søke.
 • Bidra til at kirkebyggene holdes i hevd, slik at de fortsatt kan være gode rammer for trosliv og seremonier, for konserter og andre arrangementer.
 • Bidra til vedlikehold av gravlunder og kirkegårder.
 • Anerkjenne frivillige lag og foreninger, tros- og livssynsorganisasjoners samfunnsoppdrag som en ressurs i arbeidet mot ensomhet og forebygging av psykisk uhelse.
 • Løfte og synliggjøre det diakonale arbeidet som trossamfunnene i kommunen tilbyr.
 • Rekruttering til frivilligheten. 
 • Utrede trosnøytralt seremonirom/bygg.

Næringsutvikling

 • Videreutvikle turistnæringen, og i dialog med næringa være med å legge til rette for planlegging av bærekraftige reiselivsstrategier. Samtidig må arbeidet med merking og klopping av stier, skilting, parkeringsproblematikk, avfallshåndtering og toalettanlegg intensiveres.
 • Ferdigstille kystsoneplan.
 • Flere utdanningstilbud til Vestvågøy.
 • Egen plan for rekruttering av kritisk kompetanse.
 • Økt samhandling med lokalt næringsliv og flere møteplasser.
 • Tilrettelegging av nødvendige næringsarealer.
 • Det settes av budsjettmidler for strategisk samferdsels- og utviklingsarbeid.
 • Økt lokal verdiskaping av ressurser fra landbruk, fiskeri og havbruk.

«Utenrikspolitikk»

 • Lofotrådet – demokratisk samhandling.
 • Utrede etablering av et felles organisert samferdselsarbeid i Lofoten med dedikerte ressurser.
 • Utrede felles interkommunalt selskap for håndtering og tilrettelegging av turismen/turistskatt mv.
 • NTP-prosessen – E10 / Flyplass / Havner.
 • Sykehuset – samarbeid med Helse Nord, samt innspill til ny nasjonal helse og sykehusplan.
 • Utrede sikring av nok strøm til regionen i et tjueårs perspektiv.

Den politiske ledelsen vil like over nyttår invitere til pressekonferanse hvor det redegjøres for de første 100 dagene i posisjon.