Politikk


  Folk i Vestvågøy skal få beholde mer av sine egne penger. Avgiftsnivået skal holdes nede, eiendomsskatten reduseres og på sikt avvikles. Vestvågøy Høyre vil revidere og forenkle arealplanene. Vi ønsker et mindre detaljert og rigid planverk, og en dreining fra kontroll til veiledning, service og tilgjengelighet i teknisk sektor. Sykehuset med akuttberedskap skal videreutvikles, og vi må skape en eldreomsorg som gir trygghet. Høyre vil ha enklere, og mer fremtidsrettede transport-løsninger til og fra Lofoten. 

  Helse og mestring

  Høyre mener at hver enkelt innbygger selv skal bestemme mest mulig over egen hverdag, også når behovet for hjelp inntreffer. Da skal prinsippet «Hva er viktig for deg?» gjelde. Ingen beslutning om deg, skal tas uten deg. Vestvågøy skal være et aldersvennlig samfunn med mulighet for gode boforhold, et rikt sosialt liv, deltagelse i arbeidslivet, og man skal få rett hjelp til rett tid når man har behov for det. I valgperioden vil Vestvågøy Høyre etablere og følge en tydelig plan for rekruttering, stabilisering, kompetanse- og fagutvikling, samt forskning i kommunens helse- og mestringstjeneste.

  Oppvekst

  Høyres politikk for oppvekst er at barnets beste alltid skal komme først. Barn og unge er forskjellige, med ulike og sammensatte behov, derfor mener vi at det viktigste er å tilpasse innsatsen etter behovet. Det offentliges oppgave er å støtte opp under familiene, ikke å styre dem. Menneskets egenverdi, valgfrihet og selvrespekt står sentralt i Høyres familiepolitikk. Høyre ønsker en skole med kvalitet og kunnskap, hvor alle elever har like muligheter og hvor innsatsen settes inn tidlig nok, slik at flere elever kjenner læringsglede og flere fullfører og består skoleløpet. Innen oppvekst har Vestvågøy Høyre fem særskilte satsningsområder.

  Samfunnsutvikling

  Høyre vil tilrettelegge for at det bygges flere boliger ved å forenkle regelverk og effektivisere byggeprosesser. Vi vil stille krav til utbyggere om at førstegangskjøpere prioriteres, og ta i bruk leie-til-eie-modeller. Høyres mål er å binde by og bygd sammen med flere jobber i distriktene, bedre veier og gode velferdstjenester der folk bor. Høyre ønsker et inkluderende og mangfoldig kultur- og idrettsliv. Vestvågøy Høyre vil i samarbeid med relevante universiteter og høyskoler arbeide for felles kunnskapsbygging gjennom forskning og etablering av fleksible og digitale utdanningstilbud som legger til rette for livslang læring i kommunen.

  En grønn utvikling

  De menneskeskapte klimaendringene er det største problemet verden står overfor. Høyere temperaturer, ekstremvær og svekkede økosystemer setter selve livsgrunnlaget vårt på spill og truer fremtidig velferd og vekst. For å forhindre dette er vi nødt til å kutte utslippene våre.  Høyre vil imidlertid kutte utslippene, ikke utviklingen. Dette gjør vi gjennom å gjøre det lønnsomt for bedriftene å omstille seg til grønnere løsninger og satse på nye grønne næringer. Vestvågøy Høyre skal gjennom målrettet arbeid være garantisten for en grønn utvikling i kommunen.

  Næring

  Høyre vil føre en næringspolitikk som bidrar til å skape mer og inkludere flere. Det er verdien av arbeid som gir velferd, derfor vil vi tilrettelegge for at det skapes flere arbeidsplasser i hele kommunen. Fiskeri- og sjømatsnæringen er blant Norges viktigste fremtidsnæringer og bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. Høyre vil legge til rette for at næringen fortsatt skal vokse og utvikle seg. Vestvågøy Høyre mener at kommunen har et stort potensial for å skape arbeidsplasser gjennom helårsturisme og økt verdiskaping ved å legge til rette for kvalitetsturisme hvor unødig slitasje og forsøpling forebygges. Vi ønsker å tilrettelegge for at bonden som selvstendig næringsdrivende får større mulighet for lønnsom drift, blant annet gjennom å kunne investere i og utnytte egen eiendom.

  Samferdsel

  Høyres viktigste mål med samferdselspolitikken er å binde landet sammen. God infrastruktur gjør at næringslivet får varene sine raskere frem og at flere kommer seg trygt dit de skal. Vi vil samtidig sikre at vi får mest mulig ut av hver investerte krone