Derfor bevarer vi Nedre Storgate 20

«Ikke greit å være eiendomsutvikler i Drammen» - skriver Finn Sjuve i sitt innlegg i Drammens Tidende 16. desember.

Det er vi ikke enige i. Drammen kommune har lagt til rette for en storstilt byutvikling gjennom mange år og det er prosjektert, gjennomført, og er under oppføring, mange store byggeprosjekter i Drammen sentrum.
Iflg. Byutviklingsavdelingen i kommunen har de aldri hatt så mange nye byggesøknader til behandling som nå.

Det er fordi Drammen er inne i en rivende utvikling med sterk vekst og fordi forutsigbarheten i det politiske miljø har vært, og er, stor.

 

Imidlertid må Drammen Bystyre balansere mellom vern og byutvikling.

Dette er en vanskelig øvelse som i stor grad dreier seg om skjønn, følelser, økonomi og ønske om en videreutvikling av byen blant byens innbyggere.

Bystyret skal representere folkemeningen og lytte til signaler fra sivilsamfunnet.

Det ligger i Bystyrets mandat.

 

Drammen Høyre har en bevist holdning til avveiningene mellom vern og nybygging/byutvikling.

Vi ønsker å ta vare på viktige byggingsmiljøer og enkeltbygg som forteller historien om Drammens utvikling og som beriker innbyggernes hverdag.

Samtidig må vi ta ansvar for en samlet byutvikling, tilrettelagt for en sterk økning av byens befolkning, nye arbeidsplasser og publikumstilbud i et lengre perspektiv.

 

Når det gjelder «Gjerde-kvartalet» har det vært mange meningsytringer.

Noen vil verne fire av bygningene i kvartalet, men andre synes det er greit å rive nær sagt alt.

Et vern av alle fire bygninger medfører at prosjektet som er planlagt i kvartalet ikke er realiserbart.

Et slikt valg er greit nok, men hva som vil skje i et slikt scenario er høyst usikkert.

Antakelig vil det medføre at kvartalet i fremtiden vil fremstå som i dag, en samling av mer eller mindre ubrukelige og lite attraktive bygninger uten definert bruksområde.

Dette er ikke rasjonell og god utnyttelse av et sentralt beliggende kvartal.

En total sanering av dagens bebyggelse vil medføre at hele kvartalets historie viskes ut.

Når det blant byggene er en bygning i verneklasse A og to bygg i verneklasse B virker en slik løsning lite fornuftig.

 

Drammen Bystyre har valgt en middelvei.

Onshager-villaen (mot Grev Wedels Plass) er i verneklasse A og det har aldri vært snakk om å rive denne fantastiske bygningen i nyrenessanse/italiensk renessanse- stil.

I tillegg har Bystyret valgt å beholde Nedre Storgate 20(Drammen Pikeskole) som er i verneklasse B.

Begge eiendommene er i relativt god stand, kan inkorporeres i et nytt byggeprosjekt og tilbakeføres til fordums prakt.

 

Et samlet bystyre (med unntak av SV) ønsket det nye prosjektet på eiendommen velkommen, ikke minst på grunn av utforming og detaljert og god planlegging.

Problemet er at mindretallet ønsket å verne enda mer av bebyggelsen, ja så mye at prosjektet ikke kan realiseres.

Det er fristende og sitere vår alles Ole Brum: «Ja Takk – begge deler».

Dessverre er det ikke slik det fungerer.

Flertallspartiene med Høyre i spissen valgte derfor å støtte Rådmannens innstilling om vern av Nedre Storgate 20 i tillegg til Onshager-villaen.

 

Prosjektet i «Gjerdekvartalet» medfører også en total oppgradering av Grev Wedels Plass med stengning av to veier og utvidelse av parken til et attraktivt, allment-areal til glede for byens befolkning.

Oppgraderingen er et «spleiselag» mellom utbyggerene av Gjerdekvartalet og Drammen kommune.

 

Vi imøteser den lenge varslede verneplanen for Drammen sentrum som vil øke forutsigbarheten ytterligere for gårdeiere, entreprenører og utbyggere.