AV OG TIL MÅ DET TAS VANSKELIGE BESLUTNINGER

Fredrik A. Haaning, ordførerkandidat 2019-2023

Å være folkevalgt innebærer at man både skal representere innbyggerne og tørre å gjøre upopulære beslutninger hvis det er viktig for utviklingen av samfunnet vi lever i. Balansegangen mellom disse to hensynene er fra tid til annen krevende.

Buskerudbypakke 2 ble vedtatt sommeren 2018. Jeg var en av de som stemte for denne samferdselspakken i Drammen bystyre. Det gjorde jeg ikke fordi jeg ønsker å innføre bompenger, men fordi vi har viktige samferdselsutfordringer å løse her i Drammen.

Det er nå klart at vi ikke vil kunne få en Bypakke og en byvekstavtale hvor staten stiller opp med vesentlige midler. Det betyr at innbyggerne og bilistene vil måtte betale tilnærmet hele regningen som er anslått til 14,3 milliarder kroner i 15 år og kanskje lenger.

Befolkningsveksten i Drammen er lav. Mye lavere enn først antatt med bare 0,5 % vekst i 2017 og 0,3 % vekst i 2018. Den teknologiske utviklingen går fort. Kanskje så fort at bomstasjoner vil være fortidens teknologi om kort tid. Av personbilsalget er nå nærmere 50 % elektriske biler og fossildrevne kjøretøyer slipper stadig ut mindre klimagasser og skadelig eksos. I tillegg har innbyggerens motstand mot Buskerudbypakke 2 vokst enormt siden sommeren 2018.

Jeg kan ikke stille til valg og fortelle velgerne at Buskerudbypakke 2 er fine saker når jeg ikke kan innestå for det. Jeg kan ikke stille til valg og forsvare innføringen av en bomring som fungerer veldig usosialt og fort kan bli foreldet. Jeg kan ikke stille til valg og unnlate å legge vekt på at nær sagt hele pakken vil måtte bekostes av de som er avhengig av bil enten de har økonomi til å betale bompenger eller ikke.

Å si nei til Buskerudbypakke 2 vil få negative konsekvenser både for vegutbygging, etablering av nye gang- og sykkelveier, infrastruktur, kollektivknutepunkter, innfartsparkering og drift av busstilbudet.

Til tross for dette mener jeg vi skal kunne løse de vesentligste utfordringene på en annen måte enn ved innføring av dette bompengeregimet.

At det vil bli brukerbetaling for enkelte vegstrekninger også i fremtiden er jeg sikker på. Det gjelder blant annet byggingen av ny Svelvikvei, som i Buskerudbypakke 2 er planlagt i 2029. Vi tror innbyggerne i Svelvik heller vil betale for å kjøre på en ny vei når den står ferdig enn å betale bompenger i 10 år uten å vite med sikkerhet når vegen blir klar. Drammen Høyre har programfestet at vi vil ha fortgang i byggingen av vegen, men da får det bli et selvstendig prosjekt som man betaler for når vegen tas i bruk.

Ny Holmebro må bygges raskt og jeg er sikker på at sentrale myndigheter tar ansvaret for finansiering av denne riksvei-strekningen. Når det gjelder nytt løp i «Strømsåstunellen» er også det først planlagt i 2029. Det er lenge til og jeg forutsetter at staten også betaler for denne riksveistrekningen.

Vi har fått signaler om at dagens belønningsmidler til kollektivtiltak fra staten både vil kunne videreføres og kanskje utvides. Dette vil sikre dagens bussrutetilbud og eventuelt føre til en utvidelse.

Mye tyder på at sentrale myndigheter vil se nærmere på bruken av bypakker og byvekstavtaler som virkemidler i byområder utover de fire største (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger). Det kan også hende at man vil vurdere nullvekstmålet i personbiltrafikken basert på de enkelte byområders utfordringer og egenart.

I og med at stortingsbehandling av Buskerudbypakke 2 trolig først skjer etter kommunevalget til høsten er det de 10 øverste kandidatene på Høyres liste som har klargjort sitt standpunkt i denne saken nå. Hvem av de 63 nominerte kandidatene på Høyres valgliste som vil utgjøre Høyres kommunestyregruppe, ut over disse 10, vil ikke være klart før etter 9. september avhengig av valgresultatet.