Buskerudbypakke 2

Som eneste storbyområde i Norge har Drammensregionen ikke innført bompenger i forbindelse med utvikling av samferdsel. For å løse de store trafikale utfordringene regionen har, må nok bompengefinansiering være en del av løsningen enten vi ønsker det eller ei.

Vi kan ikke leve med dagens trafikksituasjon og verre vil den bli hvis vi ikke foretar store investeringer i vegnett, jernbane, busstilbud og sykkelveger.

Fagmiljøene konkluderer med at vi ikke kan løse dagens og fremtidens utfordringer kun ved å bygge nye veier.

Vi må ta det alt vesentlige av fremtidig transport-økning gjennom gode kollektivtransport-løsninger, samt sykkel og gange.

Hvis vi ikke gjør det vil innfartsårer blokkeres av trafikk når mange personer skal frem til de samme områdene i rush-tidene slik som i Drammen sentrum.

 

Buskerudbypakke 2 er en komplett, samordnet plan for å løse samferdselsutfordringene i Kommunene: Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier.

Felles for alle kommunene er at det er et sammensatt bevegelsesmønster mellom de enkelte kommunene, mot Oslo i øst, mot Kongsberg/Numedal og Hallingdal i vest og sørover

langs E-18.

En vesentlig del av trafikken går inn til Drammen sentrum eller gjennom Drammen sentrum i østlig, vestlig eller sydlig retning. Drammen er «navet» i samferdselshjulet for regionen.Drammen sentrum kveles av trafikk som både skyldes egne innbyggeres bilbruk, men i like stor grad gjennomgangstrafikken og det faktum at Drammen sentrum er den største arbeidsplassen og kultursenter i regionen.

 

Alle er seg selv nærmest. Selvfølgelig er det slik at alle nevnte kommuner stiller spørsmålet: Hva får vi ut av dette? Hvorfor skal vi være med å betale bompenger for å løse trafikale utfordringer i nabokommuner når vi ønsker vekst og utvikling i egen kommune?

Jo, fordi vi er avhengige av hverandre enten vi vil eller ikke. Det er bevegelsesmønstrene som legger premissene.

Dette må vi ordne i felleskap og nettopp derfor er Buskerudbypakke 2 den beste løsningen.

Buskerudbypakke 2 er basert på konsensus mellom kommunene og Buskerud Fylkeskommune.

Det innebærer at man jobber sammen mot et felles mål uten at det fattes bindende vedtak i den enkelte kommune og i fylket før en samordnet, felles løsning ligger på bordet.

Dette betyr imidlertid ikke at man ikke skal og bør diskutere saken i den enkelte kommune.

Selvfølgelig skal man det, slik at de som arbeider med saken får gode innspill å ta med seg inn i diskusjonen med de andre kommunene og Buskerud fylkeskommune.

 

Når Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP skriver i Drammens Tidende den 28. januar at «Drammen bare skal ha fordelene ved Buskerudbyen, ikke ulempene» baseres nok det både på uvitenhet og en generell motstand mot både Buskerudby-samarbeidet som ide`, samt en utpreget motvilje mot bompengefinansiering generelt.

 

Når Asgeir Osnes i Drammen Venstre i samme avis den 26. januar skriver at «Er det bilpartiet Høyre som nå viser sitt sanne ansikt» og «særlig i lys av at det som nå er foreslått allerede anklages for å være en drammenspakke hvor alle andre skal betale for å ordne opp i Drammens selvforskyldte problemer» blir jeg nokså overrasket.

Er ikke Osnes klar over at Drammen Høyre har sittet i førersetet når det gjelder planlegging og utforming av Buskerudbysamarbeidet og Buskerudbypakke 2?

Er ikke Osnes klar over at en vesentlig del av Drammens samferdselsutfordringer skyldes trafikk gjennom og inn til byen fra omkringliggende kommuner?

 

Hovedprinsippet knyttet til innkreving av bompenger er at bomstasjoner skal ligge på kommunegrenser og på/av-kjøringsramper fra E-18. Ikke internt i den enkelte kommune.

Det er i planarbeidet gjort to unntak: Konnerud-nedføringen/tilfartsvei vest og ny Svelvikvei/opprusting av dagens Svelvikvei.

 

Vi er nå kommet frem til det punktet i arbeidet med Buskerudbypakke 2 hvor man skal utrede fremtidige bom-plasseringer som i svært stor grad skal finansiere kollektivtransportløsninger og sykkelveger innenfor hele planområdet.

I den forbindelse vil det naturlig nok oppstå en diskusjon i alle berørte kommuner hvor eventuelle bomstasjoner skal plasseres.

Er det ikke da på sin plass å vurdere kost/nytteeffekt for de to bydelene i Drammen som ikke omfattes av hovedretningslinjene for bom-plasseringer?

Det må også være legitimt å reise spørsmålet om tidspunktet for etablering av disse bomstasjonene.

 

Drammen Høyre støtter fullt og helt planene om Buskerudbyen og Buskerudbypakke 2, men vi ønsker en drøfting av alle elementer i planarbeidet på lik linje med vurderinger som nå gjøres i de andre kommunene.