Det lykkelige valget

Opprettelse av ny kommune bestående av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen er fornuftig, fremtidsrettet og klokt.

Det har vært- og er sterke følelser i sving hos innbyggerne i alle de tre kommunene. Det skal vi ha respekt for, men går vi nærmere inn i problematikken vil vi oppdage at fordelene er langt større en bakdelene ved opprettelse av den nye kommunen.

Et hovedelement er at skatteinntektene i alle de tre kommunene er langt lavere enn våre nabokommuner i øst (Asker, Bærum og Oslo). For å opprettholde gode tjenestetilbud til innbyggerne må skatteinntektene øke og driften effektiviseres. For å klare det må vi bli en større enhet med sterkere konkurransekraft og en samordnet politikk for næringsutvikling, samferdsel, arealplanlegging, utdanning, eldreomsorg og helse.

Det nye inntektssystemet Stortinget har vedtatt er spesielt innrettet mot slike kommunesammenslåinger som vår. Relativ mange mennesker på et lite geografisk område er en effektiv enhet som skal belønnes for sine driftsfordeler. Den nye kommunen får ca. 100.000 innbyggere på et relativt lite geografisk område. Det blir derfor små problemer knyttet til nærhet/kommunikasjon mellom de enkelte deler av kommunen i forhold til tilsvarende kommunesammenslåinger i mer «grisgrendte strøk».

Vi er allerede et integrert bo- og arbeidsmarkedet hvor folk flytter frem og tilbake mellom de tre kommunene i dag. Folk jobber også på kryss og tvers av dagens kommunegrenser. 

En kommune er en administrativ inndeling. Det betyr ikke at Svelvik, Berger, Mjøndalen, Solbergelva, Konnerud, Gulskogen eller Bragernes blir borte. Alle de forskjellige delene av den nye kommunen vil beholde sine stedsnavn og sin egenart.

En ny kommune fører ikke til dårligere lokaldemokrati. Ja, det stemmer at vi i stedet for tre kommunestyrer får ett, men det er de enkelte politiske partiene som gjennom sine nominasjonsprosesser setter opp lister til kommune- og fylkestingsvalget. Listene blir satt opp på bakgrunn av erfaring, dyktighet, alder, kjønn og geografi. Lokalpartiene vil måtte slå seg sammen i forbindelse med kommunesammenslåingen og jeg skulle likt å se det partiet som ikke tar hensyn til geografi når forslag til kommunestyrekandidater blir behandlet.

På det administrative plan kan det på sikt gjennomføres store besparelser ved at en rekke tredoble funksjoner kan forenkles til en. Vi står foran store utfordringer når det gjelder samferdsel, aldersomsorg og miljøsatsinger. Dette er tre områder som langt enklere lar seg løse innenfor en kommune når det gjelder samordning og helhetstankegang.

Vi skal i fellesskap lage gode samferdselsløsninger som både er effektive, tidsbesparende og miljøvennlige. Vi skal løse utfordringene med eldrebølgen som vi vet kommer basert på de store barnekullene i 1950- og 1960 årene. Vi skal sammen jobbe for det «grønne skiftet» med redusert forurensing, god avfallshåndtering og nye arbeidsplasser fremtidens samfunn vil ha behov for. Når det gjelder idrett og kultur vil kommunesammenslåingen føre til bedre kapasitetsutnyttelse på idrettsanlegg og forhåpentligvis en økt satsning på kulturtiltak.

Det har vært mye fokus på den gjeld de enkelte kommunene har opparbeidet. Ja gjeldsgraden er høy. For høy mener noen. Gjelden blir ikke lavere av å stå alene. Tvert imot vil en effektivisering av drift kunne redusere opparbeidet gjeld langt raskere enn ellers.

Vi må heller ikke glemme at de tre kommunene hver for seg eier store verdier. Gjeld er uproblematisk hvis man har evnen til å betjene den og har eiendeler som har samme- eller høyere verdi enn gjelden. Det er viktig å løfte blikket å se fremover. Ikke neste år eller året etter, men i et 20- til 30-års perspektiv.

Jeg tror de tre kommunene har gjort et lykkelig valg og det vil ikke forundre meg om flere ønsker å være med på reisen videre etter hvert.