Dette mener jeg - Sørensen

Ståle Sørensen, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne og en av partiets stortingskandidater fra Buskerud, går i sin kronikk i Drammens Tidende den 13. oktober til frontalangrep mot undertegnede, Drammen Høyre og ytringsfriheten.


Sørensen representerer et parti med et ensidig syn på klimautfordringene og aksepterer ikke divergerende oppfatninger av noen art. Det skal ikke engang være lov å henvise til forskere og personer med andre meninger enn de Sørensen og hans parti bygger sin politikk på.

På min Facebook-side la jeg ut en kobling til et foredrag av den pensjonerte fysikeren og lederen av studieprogrammene for fornybar energi ved universitet i Agder, Stein Bergsmark som hevder at naturlige svingninger i jordens miljø/temperatur er en vesentlig del av årsaken til global oppvarming. Han unnslår ikke at også menneskelig aktivitet er en del av årsaken til klimaproblemet.

Bergsmark blir utsatt for sterk hets fra MDG og dets likesinnede for de hans undersøkelser avdekker momenter som ikke aksepteres av dem.På mange måter fremstår det hele som en «heksejakt».Jeg mener foredraget, som varer nærmere en time, er interessant og noe man bør få med seg. Når det er sagt er jeg ikke overbevist om at han har rett, men det er jeg heller ikke når det gjelder hans opponenter.

Vi vet at alt er i forandring – hele tiden. Dette gjelder universet, solsystemet, jorden, menneskene osv. «Status quo» eksisterer ikke i naturen. Vi vet i dag at vårt solsystem en dag vil gå til grunne. Det samme gjelder universet. Jorden er i stadig endring. Noe menneskeskapt, men i all hovedsak styrt av naturlover. Dette bør vi ta inn over oss.

Jeg unnskylder meg ikke når jeg skriver at: « Jeg lever ikke i et menings-diktatur og ønsker å lytte til forskjellige oppfattinger og forskning på mange områder». Tvert i mot vil jeg kjempe for retten til ytringsfrihet uavhengig av hvem som mener at de eier sannheten.

Når det gjelder Drammen Høyres holdninger til miljøet og kampen mot global oppvarming er dette nedfelt i vårt program for perioden 2015-2019. Der står det om Energi, miljø og klima:

Hovedmål:

  • Drammen skal ha en miljøvennlig utvikling for å verne naturen, styrke folkehelsen og bidra til å nå nasjonale mål.
  • Drammen Høyre stiller seg selvfølgelig bak klimaforliket og arbeidet for en grønnere hverdag både hva gjelder energiforbruk, ressursdisposisjoner og utslipp.

Men i motsetning til MDG har Høyre en helhetlig politikk som ivaretar alle samfunnsoppgaver. Dette innebærer at vi ikke bare kan ha fokus på en sak, men ivarta innbyggerens behov for arbeidsplasser, helsetilbud, skole og utdanning, forsvar, samferdsel, idrett, kunst og kultur.

Vi kan ikke omstille samfunnet slik MDG ønsker uten at dette får store konsekvenser for befolkningen når det gjelder levestandard. Dette glemmer MDG å fortelle i sine festtaler.

Høyre ønsker en miljømessig endring mot det «Grønne skiftet» som ivaretar arbeidsplasser og samfunnsstrukturer. Jeg er veldig glad for at Sørensen nevner Buskerdbypakke 2 og bom til Konnerud i sitt innlegg.

I et intervju i Drammens Tidende i januar i år ga jeg klart uttrykk for at Høyre ikke ønsker bompunkter til Konnerud og på Rundtom. Når sant skal sies ønsker vi ikke bompenger i det hele tatt – i likhet med den alt overveiende del av byens og regionens innbyggere.

Imidlertid er det slik at behovet for å løse samferdsels-utfordringene i Drammensområdet fordrer upopulære tiltak. Derfor aksepterer Høyre i likhet med de fleste andre politiske partier og brorparten av innbyggerne at bompenger er nødvendig for å løse problemene når dette er den eneste modellen som aksepteres fra sentrale myndigheters side.

Vi er sterkt i mot at det skal settes opp bommer mot Konnerud og på Rundtom, men i Buskerudbysamarbeidet som består av 4 kommuner, Buskerud Fylkeskommune og staten har vi ikke fått gjennomslag for at bommene bare skal ligge på kommunegrensene.

Jeg uttalte derfor i januar at vi skal gjøre det vi kan for å forhindre plassering av bommer mot Konnerud og på Rundtom. Denne kampen tapte vi fordi de andre partene ikke ville akseptere at disse bommene ble tatt ut av «pakken».

Til tross for at Buskerudbypakke 2 nå er vedtatt av de 4 kommunestyrene og fylkestinget gjenstår forhandlingene med staten. Vi har ikke gitt opp denne kampen og i vedtaket fra Drammen Bystyre er det en protokolltilførsel om at plasseringen av disse bommene skal være gjenstand for forhandlinger i det videre arbeidet. Dette vil Drammen Høyre jobbe for!

Til slutt vil jeg få sitere den franske forfatteren og historikeren Voltaire som regnes som den fremste representanten for for opplysningstiden i Frankrike. Han uttalte: «Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det». Dette sitatet bør du legge deg på minnet Sørensen.

Respekter andres forskningsresultater, meninger og oppfatninger. Tro ikke at du eier sannheten. Hvis du gjør det skal jeg forsvare din rett til å hevde dine meninger selv om jeg ikke alltid er enig.