Drammen i sterk vekst

Arbeiderpartiets gruppeleder, Masud Gharahkhani, hevder i en kronikk i Drammens Tidende den 10. september at Drammen har utviklet seg til å bli en lite næringsattraktiv kommune. Han kommer i samme innlegg inn på arbeidsledigheten og utviklingen i boligmarkedet.

Det kan synes som ønsket om å svartmale situasjonen 1 år før stortingsvalget farger innlegget fremfor en reell analyse av dagens situasjon. Det er derfor nødvendig å imøtegå Gharahkhanis påstander.

Drammen er i en rivende utvikling. Den fantastiske «reisen» vi har vært med på siden 1980 – tallet fortsetter og mye tyder på at de neste 25 årene vil medføre enda større, og langt mer gjennomgripende endringer enn de forrige 25.

Samfunnsutvikling og byutvikling er avhengig av mange faktorer. Arbeidslivet og næringsutvikling likeså. Oljeprisfallet har medført en stagnasjon i norsk økonomi. Dette har medført reduksjon i oljebransjens investeringer med store ringvirkninger for hele fastlands-Norge. Arbeidsledigheten på landsbasis har derfor naturlig nok økt til et, i Norsk sammenheng, høyt nivå.

Dette gjelder imidlertid ikke Drammen hvor arbeidsledigheten faktisk har sunket de siste årene. I dag er ledigheten i Drammen på ca. 3,3 %. De fleste regioner i Norge, for ikke å nevne verden for øvrig, ville ha jublet for en så lav ledighet. I Drammen har vi lykkes fordi vårt næringsliv i mindre grad enn mange andre byer og regioner i landet ikke er tungt involvert i oljenæringen.

Krisen i oljenæringen har to positive sider: Omstilling og kostnadskontroll. Denne omstillingen jobbes det med over hele landet og samtidig vil nok oljeprisene igjen øke til nivåer som sikrer et økonomisk grunnlag for fortsatt omstilling og utvikling av det norske næringslivet. Reduksjonen i kostnadsnivået var dessuten nødvendig for bedring av landets internasjonale konkurransekraft og lønnsomheten i oljebransjen.

Drammen har utfordringer når det gjelder å tiltrekke seg nye virksomheter og bedrifter. Dette skyldes kommunen størrelse i areal og topografi, men ikke minst nærheten til Oslo-gryta som virker som en magnet på næringslivet.Vi har foreløpig ikke klart å «knekke koden» som gir oss virkemidlene for å gjøre kommunen mer attraktiv for nye etableringer.

Dette jobbes det iherdig med både i form av insitamenter for grunder-utvikling og det nye prosjektet «Næringsvekst 2020» i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen. Prosjektet skal lanseres i starten av 2017 og er en videreutvikling av det tidligere gjennomførte omdømmeprosjektet som, i all hovedsak, var innrettet mot Drammen som bolig-by.

I Drammen skal det bygges nytt, stort sykehus. Det skal bygges nye veier, store investeringer skal finne sted på jernbanenettet og flere store transformasjonsområder skal utvikles til bolig- og næringsvirksomhet. Boligbyggingen er tilnærmet eksplosiv og byplankontoret opplyser at det trolig aldri har vært så mange plan- og byggesaker under behandling som nå. Dette gjelder både nye og pågående prosjekter. Det vil komme boligprosjekter av alle typer, i alle prisklasser både i Drammen og omkringliggende kommuner de neste årene.

Byens politiske og administrative ledelse jobber hardt for en byutvikling som både legger til rette for utvikling av næringslivet, flere arbeidsplasser og bedrede boligtilbud. Samtidig skal vi ta vare på byens historie og egenart.