EN KULTURMINNEPLAN FOR FREMTIDEN


Det er få saker som skaper større engasjement enn når gamle bygninger rives for å gi plass til moderne bebyggelse, infrastrukturtiltak og andre samfunnsmessige nødvendigheter.

Det er revet mye gammel- og til dels verneverdig bebyggelse i Drammen frem til våre dager.
Heldigvis har interessen for vern og fysisk forankring av vår felles historie vokst kraftig de siste årene.

Drammen kommune har derfor gjennom hele 2017 arbeidet med en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i hele kommunen (kulturminneplanen).
Formannskapet i Drammen bystyre besluttet derfor, i siste møte før jul og nyttår, å legge planforslaget for ny kulturminneplan ut til offentlig høring.

Det er et stort og omfattende arbeid som er nedlagt i planforslaget som er utformet i samarbeid med Arkitektskap AS og Sweco AS med bakgrunn i, blant annet, kulturminneregistreringen utført av Jo Selægg over en årrekke. Det er avholdt åpne medvirkningsmøter, møter i referansegrupper og behandlet innspill fra historielag, næringslivet og andre aktuelle grupperinger. Resultatet er et gjennomarbeidet dokument, basert på nasjonale og regionale føringer i tillegg til lokale forhold.

Planen er oppbygget temamessig og omfatter ikke bare sentrum, men hele kommunens areal hvor enkeltobjekter og miljøer i landbruksområder og randsonen for øvrig også omfattes. Det er lagt vekt på de forskjellige tidsepokene, næringslivet som formet byen og de forskjellige bygningstypene så som forretningsgårder, industribygg, boligbygg, lystgårder osv.

Kulturminneplanen legger premisser for Drammens byutvikling i tiden fremover. Et kjennetegn ved god byutvikling er å gjennomføre endringer samtidig som viktige spor av de ulike historiske lagene i byen er synlige, ivaretas og legger premisser for ny utvikling. 

Kulturminneplanen skal være en helhetlig og kunnskapsbasert verktøykasse for å håndtere kommunens historiske kvaliteter og de ressursene som kulturminner og kulturmiljøer representerer for byen og dens innbyggere. Kulturminneplanen skal gi forutsigbarhet for eiere, utviklere og byens innbyggere. Kulturminneplanen skal også gjøre kunnskapen om kulturminnene og kulturmiljøene lettere tilgjengelig og skal omhandle alle typer kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune.

Planen omfatter, i tillegg til bygninger, også parker og byrom, gateløp og hageanlegg. Men det er bygningene som er hovedfokuset i planen. Bygninger av eldre dato og nyere bygninger, som hver for seg, representerer stilarter og tidsepoken de ble oppført i. I forslaget til retningslinjer fremkommer det at terskelen for å godkjenne rivning av bygg med kulturhistorisk verdi skal være høy. Verdien i kulturhistoriske miljøer vektlegges spesielt, men også enkeltstående kulturminner gis en langt større betydning enn tidligere. Forslaget innebærer at det vil bli vanskelig å rive bygningsmasse med kulturhistorisk betydning i fremtiden.

Når det i planforslaget i stor grad er benyttet «bør» og ikke «skal», har dette sammenheng med et nødvendig behov for å kunne gjøre unntak i noen tilfeller. I enkelte situasjoner, av stor samfunnsmessige betydning, må man kunne gjennomføre tiltak som kommer alle til gode, men terskelen må- og skal være høy.

Når kulturminneplanen nå sendes ut på offentlig høring er det viktig at alle som har interesse for temaet er sitt ansvar bevisst og kommer med innspill innen høringsfristens utløp. Planen skal vedtas av bystyret før sommeren og vil legge premissene for vern i mange år fremover.

Drammen Høyre støtter helhjertet opp om forslaget til ny kulturminneplan og det er vårt håp at høringsrunden både gir støtte til planforslaget og, om mulig, vil kunne forbedre det ytterligere.

De dager er over hvor kulturminner saneres uten tanke på byens historiske arv og egenart. Fremtidig byutvikling må- og skal ta hensyn til dette, både fordi det er viktig at vi kjenner vår historie, men også fordi bomiljøet, bylivet og livskvaliteten for byens innbyggere blir høyere med vern av våre viktige kulturminner og kulturmiljøer for fremtiden.