Gangveier og sykkelstier for en halv milliard

Drammen trenger et sammenhengde gang- og sykkelveissystem, slik at det er enkelt å ferdes til fots og med sykkel i hele kommunen. Høyre vil sørge for at vi får det!

Drammen kommune får utvidet sin eierpost i Glitre Energi i forbindelse med opprettelsen av Viken fylkeskommune. Vi foreslår at fremtidig utbytte fra denne utvidede delen av kommunens eierskap skal øremerkes etablering av nye gang- og sykkelveier, anslått til cirka 30 millioner per år de neste 15 årene. Dette utgjør til sammen 450 millioner kroner. Basert på denne finansieringen vil Drammen Høyre raskt gjennomføre og igangsette en ny plan, basert på eksisterende, for sammenhengende gang- og sykkelveinett i Drammen kommune.

Det forutsettes også tilskudd fra utbyggingsavtaler i forbindelse med etablering av nye boligområder, og planleggingen av disse skal sørge for at nye gang- og sykkelveier skal ha sammenkoblinger med eksisterende gang- og sykkelveinett. Drammen Høyre vil dessuten innføre egne planbestemmelser for gange- og sykkelveier når det gjelder vedlikehold, rydding av snø og feiing for å sikre fremkommelighet gjennom hele året.