Gode læringsresultater i Drammen viser ny undersøkelse

På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har forskere fra Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkt hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer, når man tar hensyn til elevenes familiebakgrunn. SSB har i den forbindelse sammenlignet skolekvaliteten i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen.


Det som måles i undersøkelsen er resultater av nasjonale prøver i lesing og regning, engelsk (på 5. og 8. trinn), samt eksamensresultater. Resultatene er korrigert for elevene bakgrunn. Med familiebakgrunn mener SSB sosioøkonomiske kjennetegn ved elevene, som foreldrenes utdanningsnivå, familiens inntekt og eventuelt innvandringsbakgrunn.

Drammen ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder skolens bidrag til elevenes læring på småskoletrinnet og rundt snittet på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. For småskoletrinnet og mellomtrinnet harDrammen, sammen med Oslo og Stavanger, svært få skoler som ligger under snittet.

- Dette er gledelige resultater for Drammensskolen, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

- Dette viser at bystyrets satsing på skole i Drammen gjennom mange år bærer frukter. Det er denne langsiktige satsingen på å heve læringsutbyttet vi ser resultatene av nå. Det er svært positivt at vi ligger over landsgjennomsnittet for småskoletrinnet, men vi har fortsatt høyere ambisjoner for mellomtrinnet og ungdomstrinnet, fortsetter han.

- Hvor du bor og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Etter Oslo og Stavanger er Drammen den av storbyene hvor barneskolene bidrar mest til elevenes læring. Og så har vi fortsatt en liten vei å gå når det gjelder ungdomstrinnet.

- Disse resultatene dokumenterer virkningen av langvarig innsats. Dette er bra for elevene som har glede av en god skole, det er bra for drammenssamfunnet og det er utvilsomt tilfredsstillende for skoleledere og ansatte som får dokumentert at de gjør en god jobb, avslutter Opdal Hansen.