Gode busser og raskt til toget!

Høyre vil at du skal komme raskt frem og trygt hjem både med buss og tog i Drammen. Derfor skal det være lett å parkere ved togstasjonene i Drammen og nabokommunene våre til enhver tid, og bussene skal gå like ofte som i dag - uten at noen må betale bompenger for det.

Drammen Høyre forutsetter at belønningsmidlene fra staten opprettholdes på dagens nivå eller økes. Det er planlagt at belønningsmidlene for 2020 kun skal benyttes til kollektivtiltak i kommunene Øvre Eiker, Drammen og Lier. Det vil søkes om å forlenge belønningsavtalen ut 2020. Søknadsbeløpet vil være om lag 100 millioner kroner for 2020.

Søknaden til samferdselsdepartementet planlegges oversendt fra Buskerudbysekretariatet i midten av juni, og vi går ut fra at det vil bli gjennomført en rask behandling av søknaden slik at dagens kollektivtilbud i Buskerudbyen ikke reduseres, men kan økes etter 1. januar 2020.

Drammen kommune under Høyres ledelse vil også gå i dialog med Viken fylkeskommune for en full gjennomgang av bussruter- og traséer i kommunen. I Høyres fylkestingsprogram for Viken 2019 til 2023 står det at Høyre vil etablere et helhetlig kollektivtilbud i fylket. Det skal være mulig å reise dit man skal, med én billett, uansett om man velger buss, tog eller båt. For at fremkommeligheten skal være god, er det i vår region viktig at kollektivtilbudet er så attraktivt at mange velger å reise kollektivt. Drammen Høyre vil også sammen med Viken Høyre jobbe for at bussene i vår region i neste anbudsperiode skal være elektriske.

For å redusere trafikk i tettstedene, og øke passasjertallene på lokale tog- og busslinjer av noe lengre distanse, vil Drammen Høyre at kommunen sammen med nabokommunene, BaneNOR og fylkeskommunen skal etablere innfartsparkering i form av parkeringshus ved Lier, Brakerøya, Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund stasjoner. Blichs gt. parkeringshus skal være referansebygg.

Byggingen gjennomføres som OPS-samarbeid (offentlig-privat samarbeid), hvor eksempelvis BaneNOR Eiendom stiller tomtegrunn til rådighet og Bane NOR Eiendom/Drammen Parkering eller andre, gjennomfører bygging og drift av anleggene. Anleggene skal drives til selvkost.

Etablering og opprusting av lokale kollektivknutepunkter med parkering i tilknytning til busstraseer dekkes over kommunale budsjetter, og ved utbyggingsavtaler i forbindelse med etablering av nye boligområder. Kommunen skal opprette et eget innkjøpsprosjekt for anskaffelser til kollektivknutepunkter med mål om å oppnå lavest mulig pris.