Helseklynge på Brakerøya ER arbeidsplasser!

Det nye sykehuset på Brakerøya vil medføre store positive endringer for Drammen og Lier kommune. Etableringen av sykehuset vil bli en svært stor arbeidsplass og medfører sysselsetting både i anleggsperioden og når anlegget kommer i permanent drift.


I tillegg skal infrastrukturen i området bygges om, samt at sykehuset er et viktig «startskudd» for utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda som bolig- og næringsområde. Drammen øst – Brakerøya vil også bli et viktig transformasjonsområde for etablering av nye boliger og næringer. Denne endringen er allerede i gang.

Etablering av en helseklynge vil forsterke denne utviklingen i enda større grad og medføre etablering av arbeidsplasser for høyt kvalifiserte yrkesutøvere innen helse, forskning og utvikling.  I tillegg, og som en følge av dette, vil det også bli behov for arbeidstakere til drift og vedlikehold, servicefunksjoner og håndverkere. 

Det har lenge vært klart at de tradisjonelle industriarbeidsplassene på Brakerøya og Lierstranda vil bli borte. Da ABB besluttet å selge eiendommen var allerede en vesentlig del av virksomheten faset ut og kjøper hadde en langsiktig plan om å utvikle eiendommen til boligformål.  Det er viktig å huske at dette var før en etablering av sykehus på området ble drøftet.

I alle byer som vokser er det normalt å flytte industrien ut av sentrum for å gjøre plass til boliger, kontorarbeidsplasser og servicenæringer. Dette vil nå skje på Brakerøya. Det betyr ikke at arbeidsplassene blir borte, men at det blir flyttet til et annet sted i kommunen eller nærliggende områder. Det er allerede inngått avtaler om flytting av bedrifter og dette arbeidet pågår for fullt.

Den delen av sykehuset som blir liggende i Lier er på et område som er utfylt sjøgrunn og hvor det i dag hverken er bygninger eller et vesentlig antall arbeidsplasser.

Norge må satse på utdanning og kompetansearbeidsplasser. Vi lever i et høykostland og kan ikke konkurrere på verdensmarkedet når det gjelder arbeidsintensiv produksjon fordi lønnsnivået er for høyt hos oss sammenlignet med fremvoksende økonomier. Derfor blir etablering av utdannings- forsknings- og utviklingsvirksomheter, i nærhet til helseforetak, et viktig satsningsområde i fremtiden.

Norge og vestens befolkning er aldrende og det er stadig behov for bedre helse- og omsorgstjenester. Verdens ønske om medisinske fremskritt er konstant og medfører stor etterspørsel etter nye behandlingsmåter, tekniske nyvinninger og farmasøytisk utvikling. Dette er områder hvor vi i Norge kan- og bør satse tungt.

En helseklynge i tilknytning til det nye sykehuset, hvor forskjellige aktører kan trekke veksler på hverandre, samarbeide og skape nye virksomheter, er derfor i tråd med ønsket utvikling for området og samfunnet. I dette arbeidet er det viktig at politikerne står samlet, at Lier- og Drammen kommune samarbeider godt, at næringslivet i regionen støtter opp og at befolkningen innser verdien av det som kan skapes her.

Vi har gode innovasjonsmiljøer så som Papirbredden Innovasjon med DRIV Inkubator som jobber med helsegründere og store internasjonale konsern som MSD, Vitensenteret for helse og teknologi, Høgskolen i Sørøst-Norge og Næringsforeningen i Drammensregionen. I tillegg vil en beslutning om etablering av en helseklynge på Brakerøya tiltrekke seg både nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsaktører. Sykehuset på Brakerøya vil føre til en omforming av Lier syd og Drammen øst. Etablering av en helseklynge vil, sammen med sykehuset, medføre etablering av et stort antall arbeidsplasser.

Det er en klar målsetting å ta vare på eksisterende arbeidsplasser, men vi må i tillegg, utvikle og skape nye arbeidsplasser i vårt område. Arbeidsplasser som er varige og tilpasset den virkeligheten vi lever i.