Ingen gjeldskrise i Drammen

I et avisinnlegg torsdag 9 juli av Bjørn Helgerud fra Drammen Bylista blir gjeldssituasjonen til Drammen kommune nærmest fremstilt som «greske tilstander» og Høyre tildeles hovedansvaret for uføret. Innlegget er gir et grovt fortegnet og uriktig bilde av forholdet.

For det første kan opplånte midler etter loven kun brukes til investeringer – altså bygg og anlegg.

De kan ikke brukes til drift, lønninger og forbruk. Prøver kommunen seg på det vil det bli stoppet av fylkesmannen.

Krisen i Grekenland skyldes nettopp at man lånte seg ukontrollert opp for å betale lønninger, pensjoner og et forbruk hvor staten ikke hadde inntekter til å dekke hverken utgiftene, avdragene eller rentene.

For det andre er det en betydelig del av gjelden som igjen «lånes ut» videre. Den gjeldsdelen som er brukt til vann og avløp-systemet dekkes inn gjennom kommunale gebyrer til innbyggerne.

Etter loven skal dette dekkes av brukerne til selvkost. Kommunen videreutlåner også husbanklån o.a. som man har tatt opp slik utgiftene til disse dekkes av sluttlåntakerne.


For det tredje er det bygget opp en del sikringsmekansmer rundt gjelden. Omtrent halvparten er lånt på fastrenteavtaler og for den andre halvparten er det bygget opp rentesikringsfond.

Vi er derfor godt forberedt på et høyere rentenivå når det før eller siden kommer. I tillegg er man i ferd med å realisere en målsetning om at en større andel av kommunens investeringer skal dekkes fra driftsbudsjettet i stedet for å lånes. Drammen budsjetter med rullerende 4-årsbudsjetter og vi er nå inne i en periode hvor gjelden flater ut og vil stabilisere seg.


Det mest vesentlige er likevel at i den perioden Høyre og samarbeidspartiene har styrt har man gjennomgående hatt overskudd på de kommunale regnskapene. Noe som ikke minst skyldes god kontroll med kommunens utgifter. Det har derfor ikke vært et problem å betjene byens gjeld. Overskuddene har satt Drammen i stand til å bygge opp en betydelig reservebuffer i form av et disposisjonsfond. Man er dermed rustet til å møte uforutsette utgifter eller budsjettoverskridelser.

For Høyre har en trygg kommuneøkonomi alltid vært og vil alltid være prioritet nr. 1. Avslutningsvis uttrykker Helgerud håp om at de bystyremedlemmene som har stått for «den negative økonomiske utviklingen» blir skiftet ut ved valget. Det betyr i så fall samtlige 49 medlemmer.

Hverken i denne eller foregående periode har noe parti eller noen representant fremmet forslag om redusert låneopptak – med tilhørende kutt i de kommunale investeringene.