Politisk program 2019-2023

Sammen skaper vi fremtidens Drammen
Vi er på vei inn i en ny tid hvor Drammen, Nedre Eiker og Svelvik fra 1. januar 2020 blir en ny, stor kommune. Drammen blir landets syvende største kommune med en befolkning på ca. 100.000 innbyggere. 

Det er du og jeg, innbyggerne i nye Drammen kommune, som skal forme fremtiden sammen. Det medfører en omstilling hvor hver enkelt av oss må være med på å bygge samfunnet i fellesskap og ikke lenger tenke på det som har vært. Våre handlinger i dag former fremtiden for våre barn og barnebarn. Vi må alle ta vår del av ansvaret for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Det vil si at vi må tenke langsiktig når det gjelder arealplanlegging, ressursbruk og ivaretagelse av natur, miljø og historie.

Drammen blir en flerkulturell kommune hvor ca. 25 % av befolkningen har en annen etnisk og kulturell bakgrunn enn norsk. Det skaper noen utfordringer, men også store muligheter.

Vi må lykkes i integreringsarbeidet fordi det betyr mye for samfunnet og enkeltmenneskene at vi lykkes. Drammen skal ikke bli et segregert samfunn, men en kommune med plass til alle.

Høyre har vært en del av det politiske flertallet i Drammen etter 1979, bare avbrutt av perioden 1999 til 2003. Vi er stolte av forandringene som har skjedd i byen. Fra å være en nedslitt industriby, som opplevde manglende investeringsvilje og en negativ utvikling, ser vi nå en by med vekst og optimisme.

Høyre skal ikke ta æren for suksessen alene. I fellesskap har innbyggerne, næringslivet, organisasjoner, kommunalt ansatte og hele det politiske miljøet løftet Drammen til en foregangskommune. Imidlertid har Høyre vært pådriveren for utviklingen som har høstet både nasjonal og internasjonal heder og anerkjennelse. Drammen er rett og slett blitt en bedre by å leve i!

Drammen kommune har naturgitte og opparbeidede fordeler som vi må ta vare på. Kommunen omfatter fjord og elv, skog og landbruksarealer med en sentral beliggenhet vest for hovedstaden og som en viktig kommune i storfylket Viken.

Vi har et mangesidig næringsliv, fantastiske rekreasjonsområder, et svært aktivt idretts- og kulturliv, gode barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner og eldreomsorg med kvalitet. Frivilligheten står sterkt i vår region. Dette medfører stor innsats og høyt nivå innen kulturlivet og i idretten. Drammen kommune skal bli kultur og idrettskommunen vest for Oslo!

Snart får vi også et splitter nytt sykehus på Brakerøya som vil være starten på et nærings og utdanningseventyr som vil få stor betydning for deg som innbygger i fremtidens Drammen.

Rundt sykehuset er det planlagt etablering av legevakt, helsehus, sykehjem, private virksomheter som driver forskning og utvikling, samt videregående skole og universitet for medisin- og helsefag. Drammen kommune skal bli utdannings og universitetsbyen vest for Oslo!

Vi har fantastiske byer og tettsteder som for eksempel landets nordligste sørlandsby – Svelvik. Vi har Drammen med Bragernes og Strømsø, Mjøndalen og Krokstadelva. Det er sentrale, store tomter og områder i hele kommunen som skal utvikles for fremtidsrettede boliger og næringsliv. Området hvor Drammen sykehus ligger i dag, havneområdet på Strømsø, Mjøndalen sentrum, Krokstadelva og flere områder i Svelvik kan utvikles med nytenkende og miljøvennlig arkitektur med plass til forskjellige typer boliger og gode arbeidsplasser.

Vi vet at vi står foran store oppgaver når nye Drammen kommune skal formes. Samordning, utvikling og effektivisering skal gi deg bedre tjenester, mindre byråkrati og nærhet til beslutningsprosessene. Det blir harde prioriteringer for å sørge for en trygg utvikling av kommunenes økonomi, samtidig som våre felles midler skal forvaltes på best mulig måte.

Drammen Høyre er opptatt av god økonomistyring, som er helt avgjørende for en bærekraftig drift av kommunen. Det må være balanse mellom inntekter og utgifter! Det skal ikke innføres eiendomsskatt i Drammen kommune!

Arealplanlegging, infrastruktur for veg, vann og avløp, skole og oppvekst, helse, pleie og omsorg, klima og miljø, integrering og samhandling er områder som vil kreve stor innsats og koste mye penger i årene som kommer.

Men Drammen er ikke bare skoler, eldreomsorg, naturområder, idrett og frivillighet. Drammen er hver og en av oss, og det er vi som enkeltmennesker som sammen utgjør den nye kommunen. Derfor ønsker vi å skape muligheter for alle, og som sikrer enkeltmennesket valgfrihet.

Drammen Høyre er klare til å påta seg lederansvaret hvis du vil. Sammen skal vi bygge en ny kommune for fremtiden.

DRAMMEN ER DEG!

Fredrik A. Haaning
Høyres ordførerkandidat 2019-2023