Kompromisser

I vårt demokratiske flerpartisystem er forhandlinger og kompromisser en naturlig del av hverdagen i politikken. Det innebærer at hvert enkelt politisk parti mange ganger må gå på akkord med egne primærmålsettinger når det skal finnes løsninger og fattes beslutninger. I Drammen formannskap ble det tirsdag fattet en beslutning om Gulskogen Senter som både høster ris og ros.

Senteret har ikke forholdt seg til gjeldende reguleringsbestemmelser når det gjelder fordeling av arealer mellom detaljhandel og plasskrevende varer. Imidlertid er det gitt dispensasjoner i lengre tid.

Saken dreier seg om hvorvidt senteret skal forholde seg til gjeldende reguleringsbestemmelser eller om Drammen kommune skal akseptere at en omreguleringsplan legges ut til offentlig høring. Saken er komplisert og vanskelig for alle de politiske partiene. Det er mange forhold å ta hensyn til.

Posisjonen landet på det standpunkt at man, før det fattes en endelig beslutning i saken, skal tillates at forslag til omregulering tilpasset de faktiske forholdene blir sendt ut på offentlig høring. På denne måten får vi inn alle innspill fra bysamfunnet før formannskapet og bystyret fatter sine endelige beslutninger.

I vedtaket om at omreguleringssaken legges ut til offentlig høring ligger det en del forutsetninger fra formannskapets side når det gjelder trafikk, miljø og hensynet til sentrumshandelen. Forslag til vedtak om utbyggingsavtale knyttet til trafikale utbedringer ble utsatt i påvente av et endelig vedtak etter at omreguleringssaken har vært på offentlig høring.

Når Ståle Sørensen fra Miljøpartiet De Grønne på sosiale medier kritiserer Venstre og Kristelig Folkeparti for å støtte posisjonen i denne saken blir jeg overrasket. Venstre og KRF støtter ikke posisjonen - de er en del av posisjonen som består av Høyre, FRP, Venstre og KRF.

Representantene fra alle de 4 nevnte partier har satt seg godt inn i saken og landet i fellesskap på et standpunkt basert på en helhetlig vurdering. Posisjonen er like opptatt av «rettsfølelsen» og «likhet for loven» som opposisjonen, men det er avgjørende å se på alle konsekvenser av de vedtak som fattes.

Når det gjelder Gulskogen Senter skal man vurdere konsekvenser for sentrumshandelen, trafikksituasjonen i området, miljøbelastninger, beboere i området og arbeidsplasser. Det må klarlegges hvilke konsekvenser en omregulering til syvende og sist eventuelt vil medføre.

Blir biltrafikken mindre, forholdene for beboere i området bedre, sentrumshandelen øker og få eller ingen mister jobben ved å fastholde dagens reguleringsbestemmelser? Det er det vi vil ha svar på før endelig vedtak fattes.

De 4 posisjonspartiene i Drammen bystyre er i stand til å inngå kompromisser. På den måten finner vi frem til gode, gjennomtenkte løsninger og beslutninger i fellesskap.Det skal vi fortsette med.