Nye Drammen - kommunen som har alt

Den 16. august var de to kommunestyrene i Svelvik og Nedre Eiker, samt bystyret i Drammen samlet på Fossekleiva i Svelvik. Dette felles kommunestyremøtet var den formelle markeringen hvor den nye kommunen ble vedtatt opprettet.


Dette var en historisk dag og vi må helt tilbake til kommunesammenslåingen i 1964 for tilsvarende evenement. Det er viktig å ha alle formelle forhold og beslutninger på plass, men for oss som utgjør befolkningen i dagens tre kommuner betyr dette møtet så mye mer. Nye Drammen blir en kommune med tett opp mot 100.000 innbyggere som bor i et relativt begrenset geografisk område. Nye Drammen blir en kommune som har alt lagt til rette for en positiv samfunnsutvikling i årene som kommer.

Geografi  Nye Drammen får et samlet areal på 316 kvadratkilometer som spenner fra bysentra og tettsteder til landsbygd, elv, fjord og skog. Med en så variert geografi har vi alle tilbud innenfor kommunens grenser (med unntak av høyfjellet). Svelvik er kalt Norges nordligst beliggende sørlandsby – så til og med det har vi!

Demografi Med tett opp mot 100.000 innbyggere blir den nye kommunen en stor enhet i norsk målestokk. Faktisk den syvende største kommunen i landet. Dette gir oss politisk slagkraft i forhold til sentrale myndigheter. Vi får en variert befolkning både aldersmessig og etnisk. Dette er variasjoner vi kan utnytte og bygge på i fremtiden.

Arbeidsliv/næringsliv Nærings- og arbeidslivet er allerede tett sammenvevd i regionen og sammenslåingen vil føre til enda tettere kontakt mellom næringslivsaktørene på alle nivåer. Nye Drammen vil, som region, bli enda mer attraktiv enn i dag og den nye kommunen vil få sterkere gjennomslagskraft for utvikling av et fremtidsrettet næringsliv.

Oppvekst, skole og utdanning Norge behøver kompetanse og det skal Nye Drammen medvirke til. Vi har et velfungerende grunnskolesystem og god barnehagedekning. Med en større kommune blir fleksibiliteten større slik at utvikling av eksisterende og nye tilbud kan intensiveres.

Høyskolen i Drammen får sannsynligvis universitets-status i løpet av 2017 og det er en målsetting å styrke Nye Drammen som utdannings- og universitets-kommune i fremtiden.

Miljø og naturvern Vi må ta vare på miljøet og naturen vi forvalter i Nye Drammen. Dette innebærer en målrettet innsats for å begrense utslipp til luft, land og sjø og at vi hegner om våre store utmarks- og skogsarealer til glede både for mennesker og dyr.

Sikkerhet Vi lever i en åpen verden og kriminaliteten er grenseløs. Det er viktig at vi sørger for en kriminalitetsbekjempelse som skaper trygghet for befolkningen. I nye Drammen, med korte avstander, blir politiets oppgaver forenklet sammenlignet med kommuner hvor avstandene er store.

Landbruk og skog Nye Drammen blir også en skog- og landbrukskommune. Jordvernet skal fortsatt stå sterkt og vi må satse på god og effektiv forvaltning av våre store landbruks- og skogsarealer.

Samferdsel  Arbeidet med samferdselspakken (Buskerudbypakke 2) pågår for fullt og er en nødvendighet for gode løsninger i Nye Drammen. Sammen med den store satsningen på jernbanen, som nettopp er vedtatt, har kommunen alle muligheter til å forme samferdselsløsninger som både er fremtidsrettet og løser dagens utfordringer for innbyggerne og næringslivet.

Helse- og aldersomsorg Vi blir flere eldre i Norge. Derfor er det viktig at vi har inntekter og en drift av omsorg som ikke «knekker» kommuneøkonomien. Dette blir enklere i en større kommune. Det nye sykehuset på Brakerøya blir kommunens nye helse-sentral, men ikke bare det. Her er det planer om næringsvirksomhet, utdanningsinstitusjoner og pleie- og omsorgsplasser.

Kultur Kulturlivet blomstrer i dagens tre kommuner og det blir ikke dårligere med større gjennomslagskraft og tettere samarbeid. Kulturen er «limet» i samfunnet og jeg er sikker på at Nye Drammen vil satse på en styrking av både det profesjonelle og frivillige kulturlivet.

Idrett og frivillighet I alle de tre kommunene som blir Nye Drammen står frivilligheten sterkt. Idrettslivet er godt organisert og aktiverer en svært stor del av befolkningen. Den nye kommunen vil få enda bedre mulighet til å arbeide for idretten og frivillighetens kår.

Det blir et privilegium å være innbygger i Nye Drammen, men det er opp til oss som bor her, i felleskap, å forme fremtiden.