Oposisjonens grunnløse angrep på Høyre og posisjonen i Drammen Bystyre

Det er med stor undring vi leser tirsdagens innlegg i Drammens Tidende, signert Ståle Sørensen som er gruppeleder i Miljøpartiet De Grønne i Drammen Bystyre. Undringen blir ikke mindre når vi i dag leser et lignende innlegg fra Masud Gharahkhani som både er gruppeleder for Arbeiderpartiet og leder for opposisjonen i Drammen Bystyre.

Det er ikke greit å sitte i politisk opposisjon i Drammen. Kommunen er gjennomgående svært veldrevet med dyktige kommunalt ansatte på alle nivåer og en politisk ledelse som er sitt ansvar bevisst. Når Sørensen beskylder Høyre for maktarroganse taler han mot bedre vitende.

Det er velkjent at Høyre, både som et ledende posisjonsparti og med politisk flertall alene i forrige valgperiode, har spilt på lag både med posisjonspartier og med opposisjonen. Det er nettopp denne innstillingen som har ført til Drammens fantastiske utvikling de siste årene. Samarbeid mellom det politiske miljøet, kommunens ansatte, næringslivet og byens befolkning har gitt resultater.

Når Sørensen beskylder Høyre for å være visjonsløse bare fordi vi ikke støtter alle hans, mer eller mindre gode forslag, i formannskapet og bystyret, er det lett å trekke på smilebåndet. At opposisjonen kommer med populistiske forslag er greit. Det er politikk, men at en ansvarlig posisjon nødvendigvis skal omfavne disse forslagene er en helt annen sak.Opposisjonen må tåle at deres forslag blir nedstemt i bystyret på lik linje med at posisjonen fra tid til annen må akseptere nederlag i enkeltsaker.

Hovedårsaken til frustrasjonen er at det i forbindelse med behandlingen av tertialrapporten til Drammen kommune i sist bystyremøte fremkom at Drammen «går så det suser». Vi har god kontroll med økonomien og gjennomfører fortløpende nye prosjekter innen helse, skole, idrett og kultur – samtidig som vi jobber for å begrense kommunens behov for låneopptak.

Når opposisjonen registrerer at Drammen kommunes økonomiske situasjon er svært god, etter fremleggelse av tertialrapporten, ønsket man umiddelbart å komme med forslag som innebærer økte kostnader. Det er opposisjonens privilegium, men det betyr ikke at det er god politikk.

Opposisjonen er bekymret for nivået på Drammen kommunes samlede lånegjeld. Miljøpartiet De Grønne vil ikke at vi skal ta utbytte fra egne hel- eller deleide datterselskaper. Opposisjonen vil bruke mer penger på en rekke områder. Opposisjonen vil etablere et ENØK-fond på 10 millioner kroner for å gi tilskudd til innbyggerne ved valg av mer klimavennlig energiforbruk. Man trenger ikke ha store matematiske kunnskaper for å forstå at dette er uforenelig.

Høyre vil, som et ansvarlig parti, at vi skal sette «tæring etter næring». Dvs. at vi må forholde oss til kommunens inntektsgrunnlag og foreta investeringer deretter. Vi har ingen frykt for at dagens samlede lånegjeld er for stor. Den betjener vi godt og kommunens omsettelige eiendeler i form av aksjer og andeler i selskaper dekker gjelden. Når det er sagt, ønsker vi å redusere lånegjelden på sikt. Da må vi se på helheten og benytte kommunens ressurser på en god måte. Høyre og posisjonen i Drammen bystyre deler mange tanker om planer og løsninger med opposisjonen, men vi er ikke alltid enige om veien til målet. Vi ønsker også å styrke skolen, men er ikke opptatt av normgivende lærerantall. Vi skal benytte ressursene på best mulig måte og som del av det er større lærertetthet et av virkemidlene. Det må også nevnes at Høyre og Arbeiderpartiet sto sammen om Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet som ble vedtatt i tirsdagens bystyremøte.

Høyre er svært opptatt av å sikre og forbedre eldreomsorgen, men vi støtter ikke forslaget om å bygge 100 nye omsorgsplasser nå. Det gjorde vi heller ikke i fjorårets valgkamp. Imidlertid følger vi nøye med i administrasjonens kartlegging av behovet til enhver tid. På grunn av svingninger i behovet vil det være uklokt å bygge 100 plasser det ikke er grunnlag for når vi midlertidig kan øke tilbudet ved bruk av korttidsplasser og innleie i nabokommunene. Hvis det på sikt viser seg nødvendig å bygge flere omsorgsplasser, vil det bli gjort.

Høyre ønsker en «grønn byutvikling», men vi ønsker å gå skrittvis frem og vurdere alle gode tiltak i samarbeid med hele bystyret. Posisjonen velger å lytte til rådmannen og kommunens ansatte, men vi legger klare politiske føringer for kommunens drift. Dette vil fremkomme ved behandling av økonomiplanen for 2017 – 2020 og det er der forutsigbarheten og langsiktigheten blir anskueliggjort.