Raskere frem, tryggere hjem!

Vei er viktig, fordi bilen er, har vært og kommer til å forbli vårt viktigste fremkomstmiddel. Bilen har gjort det moderne livet mulig, og Høyre vil legge til rette for fortsatt trygg og rask ferdsel i Drammen. Vi går til valg på å løse noen av de største samferdselsutfordringene i byen vår uten en bomring i Drammen, og vi vil sørge for at stat og fylket bidrar med sin andel.

Ny Svelvikvei

Ny Svelvikvei fra Eik til Tørkopp må utredes på nytt som et selvstendig prosjekt, for også se på muligheter for å prioritere sykkel-, gange- og kollektivtrassé på nåværende Svelvikvei - innenfor en fornuftig ramme. Prosjektet forutsettes delvis brukerfinansiert, og må stå ferdig snarest mulig.

Her vil det være nødvendig med bompengeinnkreving som gjennomføres på en slik måte at man bare kan unngå brukerbetaling ved omkjøring via Sande. En mulig lokalisering av ny regional tømmerhavn på Juve langs Svelvikveien forutsetter etablering av ny Svelvikvei fra Eik til Tørkopp innen 2028. Denne veien bør være en regional prioritert vegstrekning i Viken fylke.

Baker Thons Allé

Det er inngått avtale mellom Drammen kommune og Bane NOR om deling av kostnadene ved utvidelse av Baker Thons allé, denne avtalen innebærer at Bane NOR dekker 70 % av kostnadene og Drammen kommune 30 %. Drammen kommune må dekke sin andel på cirka 150 millioner over kommunale budsjetter.

Tilfartsvei vest del 1

Tilfartsvei Vest del 1 er viktig for å løse dagens trafikkbilde på Gulskogen. I samspill med utvidelsen av Baker Thons allé legger tilfartsveien grunnlag for ytterligere utvikling i området. Buskerud fylkeskommune har allerede inngått avtale med Bane NOR om etablering av denne veien, men Bane NOR dekker kun 60 millioner av en totalkostnad på 830 millioner kroner.

Tilfartsvei Vest del 1 vil gi et positivt bidrag til nullvekstmålet, med ny vei fra Sundland og sammen- kobling med utvidet Baker Thons allé. Dette muliggjør en fremtidig kollektivgate i Professor Smiths allé. En etablering av Tilfartsvei vest del 1 på et senere tidspunkt vil fordyre prosjektet betydelig. Det er viktig å gjennomføre de tiltak som gir størst måloppnåelse og kostnadseffektivitet i samhandlingen med BaneNOR. Dette må være et prioritert prosjekt for Viken fylkeskommune. Viken Høyre har programfestet å følge opp de planlagte samferdselsløsningene i Drammen for å sikre god fremkommelighet.

Når det gjelder Tilfartsvei Vest del 2 og 3 (Konnerudnedføringen) henger de sammen med et eventuelt nytt løp i Strømsåstunnelen, og vi tar derfor ikke stilling til disse planene nå. Gjennomføring av Tilfartsvei vest del 1 vil uansett medføre en betydelig miljøgevinst for Nybyen og Strømsø som sådan.

Drammen kommune under Høyres ledelse vil utrede å omgjøre Konnerudgata fra krysset Konnerudgata/Kreftings Gate/Bjørnstjerne Bjørnsons gate til krysset Konnerudgata/2. Strøm Terrasse til miljøgate og kollektivtrassé. Biltrafikken fra Konnerud føres til Tilfartsvei Vest del 1 ved Sundland.  Dette vil føre til en vesentlig bedre luftkvalitet og minske trafikkbelastningen i Nybyen.

Holmenbroen og Strømsåstunnelen

Det forutsettes at staten dekker 100 % av kostnadene til ny Holmenbro og eventuelt nytt løp i Strømsåstunnelen. Dette må innarbeides i Nasjonal Transportplan. Drammen Høyre mener at ny Holmenbro er det viktigste av disse to prosjektene. Vi mener at det også er riktig at staten dekker kostnadene til en ny gang- og sykkelbru fra Holmenokken over til Strømsø, slik at man får en sammenhengende gange- og sykkelforbindelse fra Bragernes til Strømsø via Holmen/Holmenokken. Gange- og sykkelveier som tilhører stamnettet er et statlig prioritert område. En slik forbindelse vil medføre at Strømsøbroen i sin helhet kan benyttes til biltrafikk og fjerne dagens faremomenter ved sambruk av denne broen.

Nytt løp i Strømsåstunnelen var i Buskerudbypakke 2 planlagt i 2029, og er i utgangspunktet basert på et EU-direktiv om rømningsveier/parallelle løp i tunneler over en viss lengde. I og med at planene for nytt løp ikke innebærer en utvidelse av Bangeløkka-krysset, og dette krysset da vil fungere som en flaskehals, vil Drammen kommune under Høyres ledelse ikke bidra til denne utbyggingen. Vi vil videre stille oss negative til et statlig bompengeprosjekt for å finansiere denne trafikalt sett unødvendige tunnelutvidelsen.